+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu güvence sigortası

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler


  Kanunun amacı

  Madde 1-

  İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.

  Bu kanunda geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu) anlamına gelir.

  Sigortalı sayılanlar

  Madde 2- (Değişik: 11.05.1976 - 1992/1 md.)

  Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar.

  10/07/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Kanuna göre çalıştırılan Koruma Bekçileri bu kanuna tabidir.

  (Ek : 29. 07. 2003 4958 / 25 md. Y.T 01.01.2004) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında yalnız iş kazası ile meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar istekleri halinde malullük , yaşlılık ve ölüm sigorta kolları bakımından bu Kanunun 85 inci maddesinde öngörülen şartları taşımaları kaydıyla isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bu şekilde çalıştırılanların işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ceza infaz kurumları ile tutukevleri iş yurtlarının sorumlu müdür ve amirleridir.

  Bu kanunda belirtilen Sosyal Sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş ve çocukları ve sigortalıların ölümlerinde bu kanuna göre hak sahibi olan kimseleri yararlanırlar.

  Bu maddenin uygulanmasında ek 10 , 13. 40. ve geçici 41 . maddelere bakınız.

  Sigortalı sayılmayanlar :

  Madde 3-

  I - Aşağıda yazılı kimseler bu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar :

  A- (Değişik : 24/10/1983 - 2934/1 md.)

  a) Kamu sektörüne ait tarım ve orman işlerinde ücretle,

  b) Özel sektöre ait tarım ve orman işlerinde ücretle ve sürekli olarak,

  c) Tarım sanatlarına ait işlerde.

  d) Tarım işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde,

  e) Tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık ve benzeri işlerinde,


  Çalışanlar hariç olmak üzere tarım işlerinde çalışanlar (*)

  (* ) Bu hükmün uygulanmasında ek 9 . maddeye bakınız.

  B) İşverenin ücretsiz çalışan eşi,

  C) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü dereceye kadar (Üçüncü derece dahil) olan hısımlar sırasında ve aralarında dışardan başka kimse katılmayarak bu konut içinde yapılan işlerde çalışanlar.

  D) (Değişik : 11/8/1977 - 2100/1 md.) Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)

  E) Askerlik hizmetlerini yapmakta olan yükümlüler (27/2/1962 tarihli 33 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışanlar hariç).

  F) Kanunla kurulu emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar,

  G) Yabancı bir memlekette kurulu herhangi bir müessese tarafından ve o müessese nam ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildiren yabancı kimseler,

  H) Resmi meslek ve sanat okullarıyla, yetkili resmi makamların müsaadesiyle kurulan meslek veya sanat okullarında tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,

  I) (Mülga: 29.07.2003 - 4958 / 57 md.)

  J) Sağlık müesseselerinde işe alıştırılmakta olan hasta veya maluller,

  K) Herhangi bir işverene hizmet akdiyle bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışanlar,

  L) ( Ek 29/04/1986 - 3279/1 md. Mülga : 29.07.2003 - 4958 / 57 md. )

  II- Aşağıda belirtilenler hakkında bazı sigorta kolları uygulanmaz :

  A) (Mülga: 29.07.2003 tarih, 4958 / 57 md.)

  B) Özel kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında, çıraklık devresi sayılan süre içinde analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile bu kanunun 35 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.

  C) (Değişik : 29/04/1986 - 3279/1 md.) Kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malullük veya emekli aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı bir işte çalışanların 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden 63 üncü madde hükmüne göre Sos yal Güvenlik Destek Primi kesilir.

  Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresinden sayılmaz ve 24/05/1983 tarih ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz, 64 üncü madde hükmüne göre toptan ödeme yapılmaz. Ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde 12 nci madde hükümleri uygulanır.

  Bunlardan kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlar Kurumdan yazılı talepte bulunurlarsa, bunlar hakkında talep tarihini takip eden aybaşından itibaren, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygulanır.

  D) (Ek 20/06/1987 - 3395/1 md. Mülga: 29.07.2003 - 4958 / 57 md.) 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Bu kanuna göre sigorta için gerekli parayı yatıran herkes bundan kaynaklanabilir ve başlarına gelecek her olay için masraf edilecek paralar bu sigorta tarafından karşılanacatır
+ Yorum Gönder