+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda 1961 Anayasasında sosyal haklar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  1961 Anayasasında sosyal haklar
  1961 Anayasasında sosyal haklar  1961 Anayasası, temel hak ve özgürlüklere, 1924 Anayasasına oranla hem
  daha geniş, hem daha güvenceli bir yer vermiştir.Gerçekten 1961 Anayasasının en
  ileri yanlarından birisi de, klasik kişi hak ve özgürlükleri ile siyasal hakları genişletip
  güçlendirmesinin yanı sıra, sosyal hakları da düzenleyen ilk anayasa olmasıdır.
  Sosyal hak ve ödevler, ilk defa sistematik olarak 1961 Anayasasında düzenlenmiştir.
  Bu 1961 Anayasasının getirdiği önemli yeniliklerden biridir. Keza 1961 Anayasası, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını oldukça güvenceli bir sisteme
  bağlamıştır.
  1961 Anayasası, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması bakımından,
  “Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmak”, “hürriyetin özüne aykırı olmamak” ve
  benzeri bazı kriterler getirmiş, sosyal hakların uygulamada gerçekleştirilmesi için de
  devlete bir takım ödevler yüklemiştir. Anayasanın 41. maddesinde sosyal devlet
  olmanın yükümlülükleri, iktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve
  herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre
  düzenlenir. İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı, demokratik yollarla
  gerçekleştirmek, bu maksatla milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararının
  gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planını yapmak devletin ödevidir
  şeklinde açıklanmıştır.
  1961 Anayasasında temel hak ve özgürlükler ikinci kısımda düzenlenmiştir.
  Bu kısmın birinci bölümünde temel hak ve özgürlüklere ilişkin genel hükümler,
  ikinci bölümde kişinin hakları ve ödevleri, üçüncü bölümde sosyal ve iktisadi haklar
  ve ödevler, dördüncü bölümde ise siyasi haklar ve ödevler düzenlenmiştir.
  Sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölümünde düzenlenen hak ve
  özgürlükler şunlardır: Ailenin korunması (m. 35), mülkiyet hakkı (m. 36), toprak
  mülkiyeti (m. 37), kamulaştırma (m. 38), devletleştirme (m. 39), çalışma ve sözleşme
  hürriyeti (m. 40), iktisadi ve sosyal hayatın düzeni (m. 41), çalışma hakkı ve ödevi
  (m. 42), çalışma şartları (m. 43), dinlenme hakkı (m. 44), ücrette adaletin sağlanması
  (m. 45), sendika kurma hakkı (m. 46), toplu sözleşme ve grev hakkı (m. 47), sosyal
  güvenlik (m. 48), sağlık hakkı (m. 49), öğrenimin sağlanması (m. 50),
  kooperatifçiliği geliştirme (m. 51) ve tarımın ve çiftçinin korunması (m. 52). Bu
  bölümün son maddesinde ise, devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırı
  düzenlenmiştir (m. 53).
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  1961 Anayasası 27 Mayıs ihtilali ile ülke yönetimine el koyan askeri güç tarafından oluşturulan ve halk oylamasına sunulan anayasadır. Türk tarihinde ilk kez kurucu bir meclis anayasa hazırlamış ve bu anayasa halk tarafından kabul edilmiştir.
+ Yorum Gönder