+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Özel Olarak Korunması Gerekenler ve Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Özel Olarak Korunması Gerekenler ve Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı
  Özel Olarak Korunması Gerekenler ve Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı  Anayasa Mahkemesinin sosyal haklar bakımından özel olarak korunması
  gerekenlere ilişkin az sayıda kararı bulunmaktadır. Bu nedenle Anayasa
  Mahkemesinin yaklaşımının tam olarak ortaya konması oldukça güçtür. Bununla
  birlikte, az da olsa, Mahkemenin vermiş olduğu kararlardan bazı sonuçlar çıkartmak
  ve tespitlerde bulunmak mümkündür.
  Anayasa Mahkemesi, yaşlılar, çocuklar, engelliler vb. kişilerin özel olarak
  korunmasını, Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen sosyal devlet ilkesinin ve devletin
  temel amaç ve görevlerini düzenleyen 5. maddesinin bir gereği olarak
  görmektedir. Anayasa Mahkemesinin bir kararında belirtildiği gibi, “Sosyal devlet,
  Anayasa'nın 2. maddesi uyarınca vatandaşın sosyal durumu ve refahı ile ilgilenen ve
  onlara asgarî yaşam düzeyi sağlayan devlettir. Anayasa'nın 5. maddesinde ise, "
  kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve
  hürriyetlerine, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette
  sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve
  manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak " devletin
  temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.”
  Anayasa Mahkemesine göre, “sosyal güvenlik, bireylere ekonomik güvence
  sağlayan kişileri belli zarara uğrama olasılıklarına karşı, koruma işlevi bulunan
  kurumlar bütünüdür. Sosyal güvenlik politikaları, sosyal zarar tehlikelerinin
  sonuçlarını gidererek bireyleri ekonomik yönden güçlü tutmayı amaçlar. Bu amaçları
  güden politikaların kapsamına çalıştırma (istihdam), gelir güvencesi, çalışma
  gücünün korunması, meslek kazancı yerine geçecek ödemeler, sosyal sigortalardan
  belli aralıklarla sağlanan gelirler, her tür sosyal yardım ve öbür ödemeler girmekte,
  böylece bireyin ekonomik ve sosyal güvenliğiyle bu yolla ve buna koşut biçimde
  toplumda sosyal güvenlik sağlanarak, toplumsal barış güçlendirilmektedir. Sosyal güvenliğin sağlanması, yalnız sosyal sigortalarla değil, öbür sosyal hizmet
  kuruluşları, kimi sosyal hizmetler ve sosyal yardımlarla olmaktadır. Bu kapsamda
  zarara uğrama olasılıklarını denkleştirmeyle birlikte sosyal denkleştirme de önem
  kazanmaktadır.” Bir başka kararda ise, şöyle demektedir: “Anayasa'nın "sosyal
  güvenlik hakkı" başlıklı 60. Maddesinin birinci fıkrasında, herkesin sosyal güvenlik
  hakkına sahip olması öngörülmüştür. Sosyal güvenlik hakkı, çalışanların
  yaşamlarının ve yarınlarının güvencesidir. Sosyal güvenlik, toplumun parçası olan
  bireylere, gelirleri ne olursa olsun doğal bir olay olan yaşlılık ile hastalık, kaza, ölüm
  ve malûllük gibi sosyal riskler karşısında asgari bir yaşam düzeyi sağlama amacına
  yöneliktir. 60. Maddenin ikinci fıkrasında, Devlete sosyal güvenliği sağlayacak
  gerekli önlemleri almak ve teşkilâtı kurmak görevi verilmiştir.”
 2. Acil

  Özel Olarak Korunması Gerekenler ve Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder