+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kavramları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kavramları
  Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kavramları  Anayasamızda eşitlik ilkesi 10. maddede yer almaktadır. Buna göre;
  “ “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve
  benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler
  eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve
  idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak
  hareket etmek zorundadırlar.”
  Türk Anayasa hukuku gelişmelerine baktığımızda eşitlik ilkesinin 1876,
  1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında yer aldığı görülmektedir. Ancak 1961 ve 1982
  Anayasaları haricinde Anayasaya uygunluk denetiminin yapılmaması nedeni ile
  gerçek güvencenin 1961 Anayasası ile sağlandığı söylenebilir.
  10. maddenin ilk iki fıkrası hemen hemen aynı içeriğe sahip biçimde 1961
  Anayasası’nın 12. maddesinde yer almıştır. Buradaki tek fark “ve benzeri sebeplerle”
  ifadesinin 12. maddede yer almamasıdır. Üçüncü fıkrası ise 82 Anayasası’nın bir
  ürünüdür; bu fıkra ile hem kanun koyucu hem de uygulayıcılar muhatap alınmaktadır. Ancak bunun 61 Anayasası’nda yer almaması bunu sağlamadığını
  anlamına gelmemektedir. Bunların yanı sıra eşitlik ilkesinin iki anayasada düzenleniş
  biçimleri açısından bir fark da eşitlik ilkesinin 61 Anayasası’nın Temel Hak ve
  Ödevler kısmında, 81 Anayasası’nda ise Birinci Kısımda Genel Esaslarda
  düzenlenmesidir.
  Anayasa Mahkemesine göre, “Anayasanın 10. maddesinde yer verilen eşitlik
  ilkesi ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı
  durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve
  kişilere yasalar karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu
  ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak
  yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Durum ve konumlardaki
  özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Aynı
  hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa
  Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz. Nitelikleri ve durumları özdeş
  olanlar için yasalarla değişik kurallar konulamaz.”

 2. Acil

  Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kavramları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder