+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Hz.Muhammed Forumunda Hz Muhammedin doğumu ve süt anneye verilişi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Hz Muhammedin doğumu ve süt anneye verilişi

  Hz Muhammedin doğumu ve süt anneye verilişi Hakkında Bilgii  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılının Nisan ayı 20'sine denk gelen Rebiülevvel ayının 12. gecesi tan yeri ağarırken dünyaya geldi.Onun doğduğu sabah dünya nurla doldu.Babası Abdullah O'nun doğumundan iki ay kadar önce öldüğünden biricik oğlunu göremedi.Hz. Amine böyle nur topu gibi bir çocuk dünyaya getirince dedesi Abdülmüttalip büyük bir ziyafet vererek sevgili torununa Muhammed ismini koydu.

  Mekke ileri gelenlerinin bir adeti vardı.Yeni doğan çocuklarını Mekke civarında yaşayan kabilelerdeki sütannelere verip baktırırlardı.Çünkü Mekke'nin havası ağır ve sıcak olduğundan olduğundan çocuklara iyi gelmezdi. Peygamberimizi Hz Amine üç gün ,Süveybe hatun da iki gün emzirdi.Daha sonra Hz. Muhammed (s.a.s.) Sa'd kabilesinden Halime adındaki sütanneye verildi.Halime O'nu öz evladından çok sever,esen rüzgardan bile sakınırdı.Halimenin küçük kızı ve Hz Muhammedin süt kardeşi olan Şeyma da O'nu çok sever ,daima onunla birlikte oynardı.Bu yetim çocuk aileye büyük uğur ve bereket getirdi.Hz Muhammed süt annesiyle 5 yıl kaldıktan sonra Mekke'de ailesinin yanına geldi. 2. Ziyaretçi

  çok güzel bir site özet olarak verilseydi daha güzel olurdu..
 3. Ziyaretçi
  gayet güzel okudum çk beğendim (Y)
 4. Zühre
  Devamlı Üye
  Hz. Muhammed’in Doğumunda Gerçekleşen Olaylar

  Son Peygamberin doğum gecesinde olağanüstü olayların vukua geldiği yazılır. Bunlar arasında en çok üzerinde durulanlar şunlardır:
  Mecûsilerin (Zerdüştlerin) yüzlerce yıl sönmeden yanan ve tapınmada devam ettikleri ateş Medân ‘deki merkez tapınakta, o gece, birdenbire sönüvermişti. İran Kisralarının (hükümdarlarının) sarayındaki 14 kemer, bir depremle, yine o gece birden yıkılıvermişti. Ve Save gölü de kuruyuvermişti. Asr-i Saâdeî yazarı bu konuda şöyle demektedir: “Hakikat şu ki; yıkılan, Kisraların sarayı değil, bütün İran’ın saltanat ve ihtişamı, Bizansın satveti ve Çin’in azameti idi. Sönen ateş, Mecûsilerin ateşlerinde parlayan alevler değil, bütün dünyadaki küfür ve ilhad ateşi İdi. Ve kuruyan şey, Save gölü değil, putperestliğin tahakkümü, Zerdüştlüğün kuvveti, Hristiyanlığın tegallübü idi.”

  Bazı kitaplarda ve özellikle mevlidlerde doğum olayı şiir ve his inceliği içinde çok çekici bir üslûpla dile getirilir. Genellikle denilir ki: doğum sancıları başlarken Hz. Âmine yalnızdı. Birden etrafını bir kaç hatun alıverdi. Bunlar Âsiye, Meryem ve cennet hurilerinden bir kaç tane olup : Âsiye, bir bakıma, Hz. Musâ’nın Nil nehrine atılışından sonra onu bir sandık içinde bularak kurtaran kadın, Hz. Meryem, Hz. İsa’nın annesi olmak yönünden çok saygılı iffet sembolü bir büyük azize idi. Huriler de cennet kızları idiler.

  VE MÜSTESNA BİR DOĞUM

  Gelen melekler Hz. Âmine’nin bedenini kanatlariyle örtüp korumuş ve az sonra âlemlere rahmet Hz. Muhammed doğmuştur. Doğan nur topu, sünnetli idi de. Ayrıca secdeye varmış gibi duruyordu. Bu sırada kendisini ak bir bulut sarmış, bir ses, onun elçiliğinin bütün yaratıklarca bilineceğini müjdelemiştir. Sonra ondan önceki peygamberlerin sıfatlarının ona verildiği de hatiften haber verilmiştir. Sonunda üç melek belirmiş, gümüşten bir leğen içine O’nu tertemiz yıkamışlar, ipekten bezlere sarmışlar ve bir süre de kanatları altında korumuşlardır. Ve Allah’ın kulu ve son elçisi böylece saygı içinde annesine teslim edilmiştir. Süleyman Çelebi (1350-1410), Vesiletü’n-necât adlı ünlü Mevlid inde Hz. Peygamberin doğumu bölümüne:

  Âmine Hatun Muhammed anesi
  K’ol sedeften oldı ol dür dânesi

  beyti ile başlamakta, Hz. Muhammed’in doğusundaki âlâmetleri samimiyet ve inançla terennüm eylemektedir.

  Ol gice kim doğdı ol Hayrü ‘l-beşer
  Anesi anda neler gördi neler
  …Ol Rebiü’l-evvel ayı nicesi
  On ikinci gice isneyn gicesi
  … Yarılıp divâr çıkdı nâgihân
  Üç bile hûri bana oldı ayan
  Çevre yanıma gelip oturdılar
  Mustafâ’yı birbirine muştılar

  İrdi hûrîler bölük bölük buğur
  Yüzleri nûrından evim doldı nûr
  Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
  Yaradılalı cihan gelmiş değül.

  Ve daha sonra “Kaside-i Meliha” gelmektedir ki, ondan alacağımız şu beyitler, doğum yılını daha tesirli ve çoşkunlukla şiirleştirmektedir:

  İşidün dahi acâib kudreti
  Kudret-i Hak’dan tutun hem ibreti
  …Âmine ey dür çü vakt oldı tamâm
  Kim vücûde gele ol Hak vehbeti
  Susadum su diledüm içmekliğe
  Virdiler bir kıf ki dolu şerbeti
  Kardan ağ idi vü hem soğuk idi
  Dahi şirindi şekerden lezzeti
  Sonra gark oldı vücûdum nûr ile
  Bürüdü beni o nûrun ismeti
  Geldi bir ak kuş kanadıyla benüm
  Arkamı sığadı kuvvetle kati
  Doğdı ol sâatta ol şâh-i rüsul
  Kim anunla buldı âlem lezzeti.

  Yüzyıllar boyunca bu mutlu doğum ve doğan Son Peygamber şanına yüzlerce şair, edip, düşünür: binlerce şiir, kitap yazmış, onun dille anlatılamayan, kalemle ifâde edilemeyen büyüklüğünü, eşsizliğini kâğıda olduğu gibi geçirememenin aczini derinden duymuştur. Sözü, yüz yılımızın ilk yarısında inancı, kültürü ve duyuşu ile saygı uyandıran Ferit Kam’ın bir dörtlüğü ile sona erdireceğiz:

  Bir mislini getirmiş olsaydı kilk-i kudret
  Beytü ‘l-kasîd olurdun manzume-i cihanda
  Mısraısın ki sun’un berceste tâ ezelden
  Ferdiyetinle kaldın Divan-i “Kün fe kân”da


 5. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz 571 yılında mekkede dünyaya gelmiştir. o zamanlara mekke çocuklara bakılacak şekilde bir iklime sahip değildi bu yüzden her bebek gibi peygamber efendimizde süt anne olarak hazreti halimeye verilmiştir

+ Yorum Gönder


peygamber efendimizin annesi özet,  peygamber efendimizin doğumu ve süt anneleri,  Süt annenin yaşadıkları özet,  peygamberimizin süt anneye verilişi özeti,  hz muhammed doğumu ve süt anneye verilişi,  Hz Muhammedin doğumu ve süt anneye verilişi kısaca