+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Allah Inancı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. ßaran
  Devamlı Üye

  Allah Inancı


  Allah Inancı hakkında genel bilgi


  İslam’ın inanç esaslarının başında Allah'ın varlığına, birliğine inan*mak yer alır.Allah'a inanmak, onun kudretli, ustun ve her şeyi yerli yerince ya*pan bir yaratıcı olduğuna inanmak anlamına gelir. Çünkü Yüce Allah, her şeyi yoktan var etmiş ve bir düzen içinde yaratmıştır. Gerçekten de evrendeki varlıklara baktığımızda, örneğin dünyanın dönüşünde, güneşin, ayın ve diğer gezegenlerin hareketlerinde, yörüngelerinde seyredişinde bunu görebilmek mümkündür. Şüphesiz bu durum Allah'ın birliğinden kaynaklanmaktadır. Bugüne kadar elde edilen bul*gular göstermektedir kir evren tek bir ustanın elinden çıkmış, uyum*lu bir yapı gibidir.
  insan akıllı bir varlıktır. Aklını kullanarak Allah'a imanın gereğini kavrayabilir. İnsanın Allah'a gönülden inanıp bağlanabilmesi, yaratıcı*sının varlığı ve birliğini gönülden kabul etmesine bağlıdır. Gönülden kabul de bilgi ve araştırmaya bağlıdır.
  Allah inancının insan ve toplum üzerinde olumlu birçok etkileri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
  a) Allah'a manan kişi, başta onun rızasını düşünür ve razı olacağı şeyleri yapar, razı olmayacağı şeyleri de yapmaz.
  b) Allah'a inanan kişi, Allah'ın her şeyi görüp bildiğine, hiçbir şe*yin ondan gizli kalmayacağına inanır. Kötülüklere ceza, yararlı dav*ranışlara ise mükafat verileceğini de bilerek, davranışlarını ona göre ayarlar.
  c) Allah'a inanan kişi, bela ve kötülüklere karşı sabır gösterir, ona güvenir ve dayanır
  Allah'a inanan kişi, her hususta sorumluluk sahibi olduğunu bilir insanların hakkına hukukuna tecavüz etmez, onlara karşı iyilik, cömertlik, yardımseverlik gibi güzel duygular içerisinde bulunur, Birlik, beraberlik, kardeşlik duygulan içerisinde hareket eder, insan haklarına saygılı olduğu gibi toplum düzeninin sağlanma*sında da önemli bir rol oynar. Kendisini de insanları da mutlu etme*ye çalışır.
  Kelime–i Tevhid
  Okunuşu: "La ilahe İllellah, Muhammedün Rasûlüllah."
  Anlamı: "Allah'tan başka tanrı yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Peygamberidir."
  Kelime-i Şehadet
  Okunuşu: "Eşhedu en la ilahe illellah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh."

  Anlamı: "Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka Tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.)
  Allah'ın kulu ve Peygamberidir
  ."

  ZATİ SIFATLARI

  1-VÜCUT: Var olmak demektir.
  2-KIDEM: Başlangıçsız olmaktır.
  3-BEKA: Sonsuz olmak.
  4-VAHDANİYET: Zat ve Sıfatlarıyla birdir.
  5-MUHALEFET-ÜN LİL HAVADİS: Yarattıklarına benzemez.
  6-KIYAM Bİ NEFSİHİ: Var olmak için başkasına muhtaç değildir.
  SUBUTİ SIFATLAR
  1-HAYAT : Canlıdır.
  2-İLİM : Her şeyi bilir.
  3-SEMİ' : Her şeyi işitir.
  4-BASAR : Her şeyi görür.
  5-İRADE : Dilemesi.
  6-KELAM : Konuşması.
  7-KUDRET: Her şeye gücü yetmesi.
  8-TEKVİN : Her şeyi yaratır.
  FİİLİ SIFATLAR
  1-Öldükten sonra tekrar diriltmek.
  2-Hayır ve şerri yaratmak,
  3-Doğruya ulaştırmak ve sapıklığa düşürmek,
  4-Nimet vermek,
  5-Peygamber göndermek.

  ESMA-İ HUSNA

  Esma-i Husna, Allah'ın güzel isimleri demektir.
  Bir ayet-i kerîmede:"En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (el-Haşr, 24) buyrulmaktadır.
  Diğer bir ayette de; En güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (el-A'raf, 180).
  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yani, Allah hakkında ancak ayet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.
  Esma-i Husna ile ilgili olarak Buharî ve Müslim'de: "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyrulmuştur.
  Tirmizî, İbn-i Hibban ve Hakim'in bu konudaki rivayeti ise, şöyledir:"Kim bunları (Esma-i Husna'yı) manalarını anlayarak sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."

  Hadîslerde zikri geçen 99 isim şunlardır:

  Allah, er-Rahman, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selam, el-Mü'min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbar, el-Mütekebbir, el-Halık, el-Bari', el-Musavvir, el-Gaffar, el-Kahhar, el-Vehhab, er-Rezzak, el-Fettah, el-Alîm, el-Kabıd, el-Basıt, el-Hafıd, er-Rafi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi', el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vasi', el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bais, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vacid, el-Macid, el-Vahid, es-Samed, el-Kadir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Ahir, ez-Zahir, el-Batın, el-Vali, el-Mütealî, el-Berr, et-Tevvab, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Malikü'l-Mülk, Zü'l-Celali ve'l-İkram, el-Muksit, el-Cami', el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mani', ed-Darr, en-Nafi', en-Nûr, el-Hadi, el-Bedî', el-Bakî, el-Varis, er-Reşîd, es-Sabûr.

 2. Ziyaretçi

  ben kitabı okulda unutmuşumda ondan burdan bakıyom
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Allah inancı islamın ve imanın şartlarının başıdır Allaha kalben inanmayan kişi iman etmiş sayılmaz. Allah inancı insanın Allaha kalben ve bütün varlığı ile inanması ve Allahın emirlerine itaat etmesidir.
+ Yorum Gönder


allah inancı,  allah inancı nedir,  allahın inancı,  allah inanci,  Allah ınancı,  allah inanci nedir