+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İman ve İslam Forumunda Peygamber Inanci Konusunu Okuyorsunuz..
 1. ßaran
  Devamlı Üye

  Peygamber Inanci


  Peygamber Inanci hakkında genel bilgi

  İslam dininde yer alan inanç esaslarından bir diğeri de Peygamber*lere inanmaktır.
  Peygamber sözlükte; "haber getiren1' anlamına gelir. Tanım olarak peygamber; Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını, haber ve hükümlerini insanlara bildirip açıklamak üzere, insanlar arasından seçip görevlen*dirdiği elçi demektir, Kur'an'da peygamber yerine resul ve nebi keli*meleri kullanılır.
  Peygamberlik, Allah tarafından verilen yüce bir görevdir. Allah'ın bir lütfudur. İnsanlar, çalışıp çabalamakla her makam ve mevkiye yük*selebilirler, fakat peygamber olamazlar. Zaten bu yol, Sevgili Peygam*berimiz Hz, Muhammed ile kapanmıştır. Anık başka bir peygamber gelmeyecektir. Bu husus Kur’ an 'da söyle belirtilir:

  "Muhammed Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncu*sudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.»

  Peygamberler insanlar arasından seçilip görevlendirilmiş kimseler*dir. Onlar da bizim gibi bir kuldur. "Şehadet ederim ki Muhammed Al*lah' ın kulu ve elçisidir." şeklindeki ifadeyle bunu açıkça dile getiririz. Bu sözle, onların da bizim gibi bir insan olduklarım, doğup büyüdük*lerini, yaşadıklarını ve sonra da eceli geldiğinde Allah'ın rahmetine kavuştuklarını kabul etmiş oluruz. Ancak peygamberlerin diğer insan*lardan ayrıldıkları bir husus vardır, O da Allah'tan vahiy almalarıdır.
  İnsanları Allah'a inanmaya ve yararlı isler yapmaya çağıran Pey*gamberler gerektiğinde, inkarcıları ikna için mucizeler de göstermiş*lerdir. Ancak İslam'da önemli olan aklım kullanıp, evrendeki uslun uyum ve işleyiş hakkında düşünmek, bunun bir yaratıcısız olmayaca*ğının bilincine varıp bir mucize olmaksızın inanmaktır.
  insanlar, kendi aralarından görevlendirilen peygamberlere tabiî olarak muhtaçtır. Çünkü manevî olgunluğa ve tüm insanların yararını da koruyup gözetecek erdemli davranışlara yönetebilmek peygamber*lerin örnekliğiyle çok daha kolaydır,
  insan yaşamının ahlakî ilkelere uygun bir şekilde devamı açısından peygamberlerin büyük önemi vardır. Çünkü onlar, doğrulukları güve*nilir oluşları ve ahlakî yücelikleriyle tüm insanlar için en güzel örnek*tirler.
  Rasul: Kendisine Kitap ve şeriat verilmiş Peygamberlerdir.
  Nebi: Kendisine Kitap ve şeriat verilmemiş,kendisinden önceki peygamberlerin kitabıyla amel eden peygamberdir.

  Peygamberlere Olan İhtiyaç
  Peygamberler insanlara yol gösterici olarak gönderilmiştir. İnsanların böyle yol göstericilere ihtiyacı vardır.
  Çünkü: insanlar kendi akılları ile Allah'ın varlığını anlayabilirlerse de O'nun yüksek sıfatlarını kavrayamazlar. Allah'a nasıl ibadet edileceğini, Ahiret hayatını ve burada kimlere mükafat verileceğini, kimlerin ceza göreceğini, dünya ve ahiret mutluluğunun nasıl kazanılacağını bilemezler.
  İşte, bu gerçekleri insanlara öğretmek, dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını göstermek için Yüce Allah Peygamberlerini görevlendirmiştir.
  Peygamberlerin Özellikleri
  Peygamberler, her türlü ahlak güzelliğine sahip örnek insanlardır. Onlarda bulunması gereken bazı özellikler şunlardır:
  1– Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler son derece doğru insanlardır. Asla yalan söylemezler. Oldu dedikleri
  olmuştur, olacak dedikleri zamanı gelince mutlaka olacaktır.
  2– Emanet: Güvenilir olmak demektir. Peygamberler her hususta güvenilir kimselerdir, emanete asla hıyanet etmezler.
  3– Fetanet: Akıllı ve uyanık olmak demektir. Peygamberler akıllı, uyanık ve yüksek zeka sahibidirler.
  4– İsmet: Günah işlememek demektir. Peygamberler gizli ve açık hiçbir şekilde günah işlemezler.
  5– Tebliğ: Bildirmek demektir. Peygamberler Allah'tan aldıkları dinî hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik olmadan insanlara bildirmişlerdir.
  Kur'an-ı Kerim'de Adları Geçen Peygamberler
  İlk peygamber Hz.Adem (a.s.), son peygamber bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'dir. Bu ikisinin arasında birçok peygamber gelmiştir. Peygamberlerden yirmi beş tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Ancak peygamberlerin sayısı çok daha fazladır. Biz, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler ile birlikte sayılarını ancak
  Allah'ın bildiği diğer peygamberlere de hiçbir ayırım yapmadan inanırız.
 2. Betul
  Devamlı Üye

  İslam dinlerinde yer alan diğer bir inanç Peygamberlere inanmaktır. Herkes peygamberdir kimisi iyiliğe kimisi kötülüğe çağıranlardır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Dinimiz peygamberlere inanmayı bizlere emretmektedir. Bir insanın gerçekten iman etmiş olması için peygamberlere kitaplarına emir ve buyruklarına kalben ve hiç şüphe duymadan itaat etmesi gerekir.
+ Yorum Gönder


peygamber inançı,  peygamberlere inanç,  islamda peygamber inancı,  islamiyette peygamber inancı,  peygamber inancı nedir,  peygamberlerin inancı