+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Ihtilâl öncesi Fransa’sında asillerin durumu nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ihtilâl öncesi Fransa’sında asillerin durumu nedir
  Ihtilâl öncesi Fransa’sında asillerin durumu


  Fransa’nın ikinci sınıf ya da zümresi (ordre) asillerdir. Devletin bütün yüksek memuriyetleri ve orduda kumanda asillerin elindeydi. Asiller aynı zamanda vergiden de muaftılar. Fransız asilleri, feodal hukuka uygun olarak, köylülerin çeĢitli yollardan ödemek zorunda oldukları artıürünün geliriyle yaĢıyorlardı ve feodal düzenin sürmesinde çıkarları vardı. Bununla birlikte asiller içinde küçük bir azınlık, gittikçe yayılmakta olan liberal düĢüncelere kapılmıĢtı. Hatta liberal düĢüncenin ortaya çıkıĢında, asil ailelerden gelme düĢünürlerin önemli payı olmuĢtur.
  Asiller de kendi aralarında bölünmüĢ durumdaydılar. Bir kere kökleri bakımından ikiye ayrılıyorlardı: Kılıç asilleri (la noblesse d’épée) ve cüppe asilleri (la noblesse de robe). Kılıç asilleri dediğimiz asiller genellikle eski feodal senyörlerin çocuklarıdır. Yani bunlar merkezî krallığın kuruluĢundan önce topraklara sahip olan senyörlerin torunlarıdır. Cüppe asilleri ise sonradan kral tarafından asilleĢtirilmiĢ ya da asillerden satın aldıkları toprak ya da unvan

  dolayısıyla bunların dıĢında da ele geçirdikleri memuriyet yoluyla asil olmuĢ kimselerdir.

  hacli_seferi.jpg
  Asillerin sayısı aĢağı yukarı üçyüzellibin kadardı ve 1789 öncesi Fransa nüfusunun %1,5′unu teĢkil ediyordu.
  Asillerin çeĢitli imtiyazları vardı. Kılıç taĢımak, kilisede özel bir yere sahip olmak, vergilerden muaf olmak, avlanmak hakkı, ordu, kilise ve adliyede en üst mevkilere geçmek hep asillere tanınmıĢ olan imtiyazlardandır.
  Ayrıca asiller, feodal üretim iliĢkilerinin meydana getirdiği «fiefler» gereğince, köylüler üzerinde birtakım haklara sahiptiler. Ancak Ģunu da hemen belirtelim ki 1789 öncesinde artık «fief»siz bir sürü asil olduğu gibi, asil olmadığı halde «fief» sahibi kimselere raslamak mümkündü. Böylece asalet ile feodal sistem arasındaki iliĢki kopmuĢ bulunuyordu.
  Öte yandan asilleri, sosyal durumlarına göre, saray asilleri ve taĢra asilleri olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Birincilerin lüks ve ihtiĢam içinde yaĢamalarına karĢılık ikinciler genellikle eski Ģatolarında, az bir gelirle yaĢamak zorundaydılar.
  Fransa’da asiller kralın hizmetindeydiler. Ancak yüksek memuriyetlerde, orduda, sarayda, bir de kilisede görev alabilirlerdi. Bunların dıĢında ancak topraklarının geliriyle yaĢarlardı. Saydıklarımızın dıĢında herhangi bir iĢle uğraĢmak asaletten düĢmeye yol açardı. Fransız asil sınıfının yeni koĢullara kendini uyduramamasında bu yasağın büyük etkisi olmuĢtur; çünkü asillerin, Ingiltere ‘de olduğu gibi, ticaret ve sanayicilik yapmalarını önlemiĢtir. Ancak Colbert’in (16191683) vekilliği sırasında büyük deniz ticaretiyle uğraĢmak imkânı asillere tanınabilmiĢtir.
  Asillerin ancak dörtbin kadarı Versay sarayında, kralın yanında yaĢıyordu. Lüks içindeki bu saray asilleri borçlandıkça borçlanıyorlar, zengin ancak asil olmayan kimselerin kızlarıyla yaptıkları evlenmeler de borçtan kurtulmalarına yetmiyordu.
  Ihtilâl öncesinde asiller Fransız topraklarının beĢte birine sahiptiler. Onaltıncı Louis zamanında tarım ürünleri fiyatlarının düĢmesi toprak gelirlerinde bir azalma meydana getirince asillerin durumu güçleĢti. Kraldan memuriyet koparabilmek için aralarındaki çekiĢmeler arttı ve aĢağı yukarı bütün yüksek maaĢlı memuriyetler asillere verilir oldu. Ayrıca asiller, feodal hukukun kendilerine tanıdığı fakat zamanla kullanılmaz olan yetkileri de yeniden kullanarak köylüleri büsbütün sıkıĢtırmaya baĢladılar, böylece halkın büyük çoğunluğunun kinini kazanmıĢ oldular.
 2. Zahra
  Üye

  İhtilal öncesi dönem Fransa çok farklı bir yapıya sahipti. Soylular, Kral ve sonra da fakir halk bulunuyordu. En güçlü olanı Kraldı ve sonrasında soylular vardı. Bunlar fakir halkı sürekli ezer ve işlerinde kullanırlardı ayrıca Halkın söz sahibi yoktu. Bu yüzden Fransanın değişmesi gerekiyordu ve Burjuva sınıfı bu ihtilalin temellerini hazırladı.
+ Yorum Gönder


noblesse de robe ne demek