+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Üçüncü Sınıf (ordre) nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Üçüncü Sınıf (ordre) nedir
  Üçüncü Sınıf (ordre) hakkında bilgi

  Tiers Etat hakkında bir değerlendirmeye girmeden, Fransız ihtilâlini birinci derecede etkileyen düĢünür ve siyaset adamı, rahip Emmanuel Sieyes’in «Üçüncü sınıf nedir?» adlı ünlü broĢürünün baĢında sorduğu sorulara ve verdiği cevaplara yer vermekte fayda görüyoruz;
  Sieyes broĢürünün giriĢinde, broĢürün kendisi kadar ün yapmıĢ olan üç soru sormakta ve bu soruların karĢılığını yine kendisi vermektedir.

  nc-s-n-f-ordre-1.jpg

  Birinci soru: Üçüncü sınıf nedir? KarĢılığı: Her Ģey.
  Ikinci soru: Yürürlükteki siyasî düzen içinde bugüne kadar neydi? KarĢılığı: Hiç.
  Üçüncü soru: Dileği nedir? KarĢılığı: Bu siyasî düzen içinde bir yeri olmak.
  Sieyes’e göre üçüncü sınıf (Tiers Etat) yani halk her Ģeydir. Üçüncü sınıf Millettir. Bu sınıf her Ģey olduğuna göre. Devleti yönetmek :hakkı onundur. «Egemenliğin» millete ait olması gerekir.
  Üçüncü sınıf (ordre) dediğimiz «Tiers Etat» her zaman aynı niteliği göstermiĢ değildir. BaĢtan beri asiller ve rahiplerin dıĢında kalanlardan imtiyazsız kimselerden meydana gelen «üçüncü sınıf»ın sosyal yapısı zamanla değiĢmiĢtir. OnbeĢinci yüzyıldan baĢlayarak kullanılan «üçüncü sınıf» deyimi içine, çalıĢan sınıfların yanında zamanla geliĢen burjuvazi de girmiĢtir. Burjuvaziyi ayrı bir soruda ele alacağımızdan burada «üçüncü sınıf»ın genel çizgileri üzerinde durmakla yetineceğiz. Ancak bir daha belirtelim ki üçüncü sınıf (ordre) sosyolojik anlamda bir sınıf değildir; sinesinde çeĢitli emekçi sınıfları, aynı zamanda burjuvaziyi de barındırmaktadır.
  Hukukî imtiyaz sahiplerinin dıĢında kalanlar «üçüncü sınıf» meydana getirmektedirler. Asiller ve rahipler krallığın nüfusunun % 3′ünü teĢkil ediyorlardı. Bunların dıĢında kalan imtiyazsız halkın sayısı ise 24 milyon kadardır. «Üçüncü sınıf», burjuvazinin yanında halk çoğunluğuyla köylü kütlelerini kapsamaktadır.
  Bu dönemde köylüler çok fakir ve kültürsüzdü, ilkel koĢullar altında ve sefalet içinde yaĢıyorlardı.
  Özetleyecek olursak üçüncü sınıf (ordre) kendi içinde, geniĢ çizgileriyle iki sosyal sınıf barındırıyordu: tüm emekçiler ve burjuvazi.
  Iimdi, emekçilerin büyük çoğunluğunu meydana getiren köylünün durumunu daha yakından görelim. 2. Acil

  Üçüncü Sınıf (ordre) nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder