+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Aydınlanma felsefesi neye karşı çıkıyordu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Aydınlanma felsefesi neye karşı çıkıyordu
  Aydınlanma felsefesi neye karĢı çıkıyordu?

  Aydınlanma felsefesi hakkında bilgi

  Aydınlanma felsefesinin amacı, insanları baskı altında tutan tüm boyunduruklara karĢı çıkmaktı. Bu boyundurukları fikir alanında tek kelimeyle dile getirmek mümkün. Aydınlanma felsefesinin amacı, peĢin yargıları yıkmaktır. Aydınlanma felsefesi akla, doğaya, insanın mutluluğuna aykırı tüm peĢin yargılara, boĢ inançlara karĢıdır.
  PeĢin yargı nedir? PeĢin yargı, saf akılla yeterli bir açıklanma yeteneğine sahip olmayan, açıklanabilmek için doğaüstü, mistik kavramlara ya da gelenek ve âdetlere, kısacası karanlık, içgüdüsel, akıldıĢı alanlara dayanmak zorunluğunu duyuran fikir ve iddialara denir.

  196362aydinlanmafelsefesib.jpgAydınlanma felsefesi her Ģeyden önce katolik dininin getirdiği peĢin yargılara karĢı çıkıyordu. Ondördüncü Louis oğluna Ģu satırları yazıyordu: «Bizim Tanrıya bağlılığımız, uyruklarımız için bir örnek, bir kuraldır. Eğer herkes bizimle aynı haklara sahip olduğuna inanır, kendinden üstün ve bizim de bir parçasını teĢkil ettiğimiz bir güce saygı göstermezse, bizim bu taht üzerinde oturmamızı, ne ordu ne de herhangi baĢka bir tedbir kendi baĢına sağlayamaz».
  Görülüyor ki dinin getirdiği peĢin yargıları ortadan kaldırmak, otomatik olarak siyasî peĢin yargıları da söz konusu etmek, zayıflatmak anlamına geliyordu. Bu, peĢin yargılara karĢı çıkıĢın kökleri ondört ve onbeĢinci yüzyıllarda Batı Avrupa’da oluĢan Rönesans ve Reform hareketlerine dayanmaktadır.
 2. Acil

  Aydınlanma felsefesi neye karşı çıkıyordu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder