+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Fizyokratların Fransız ihtilâlini etkileyen fikirleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Fizyokratların Fransız ihtilâlini etkileyen fikirleri nelerdir
  Fizyokratların Fransız ihtilâlini etkileyen fikirleri nelerdir?

  Fizyokratların Fransız ihtilâlini etkileyen fikirleri hakkında bilgi


  Fizyokrat okulun temsilcileri: Quesnay, Fransız ihtilâlinde de önemli rol oynayan Marki Mirabeau, Mercier de la Riviere, Dupont de Nemours gibi yazar ve düĢünürlerdir.
  Fizyokratlar her Ģeyden önce tabiatın gücüne, tabiat kanunlarının gücüne inanmıĢlardır. Fizyokratların düĢünceleri birçok bakımlardan tabiî hukuk doktrininin bir devamıdır. Tabiî hukuk okulunun kurucularından Grotius (1583-1645) ve Pufendorf’a (1632-1694) göre devlet insan yapısıdır. Devletin kuruluĢunu açıklayabilmek için Tanrıya kadar gitmenin gereği yoktur, insanlar doğuĢtan bazı haklara sahiptirler. Devlet, insan akıl ve iradesinin ürünüdür; insanlar doğuĢtan sahip oldukları hakları toplum içinde nasıl kullanacaklarını bir sözleĢme ile saptarlar.  fizyo.jpg
  Fizyokratlar ekonomik haklara büyük önem verirler. Bunların baĢında mülkiyet hakkı gelir. Toplumların düzeni mülkiyet hakkı üzerine kurulmuĢtur. Mercier de la Riviere’e göre, «Herkes çalıĢmasının ürünü olan özel mülkiyete, tabiat kanunları gereği, sahiptir. Özel olmayan mülkiyet olamaz, özel olmayan bir mülkiyet hakkından söz etmek mümkün değildir.» Fizyokratlar için gerçek mülkiyet, toprak mülkiyetidir. Onlara göre zenginliğin tek yaratıcısı topraktır. Onun için de devlet toprak sahiplen tarafından yönetilmelidir. Sosyolog E. Bougle’nln belirttiği gibi, fizyokratların rüyası bir tarım kapitalizmini gerçekleĢtirmektir.
  Kanımızca fizyokrat öğretinin, daha hızlı sanayileĢen Ingiltere ‘de değil de Fransa’da ortaya çıkıĢı, Fransa tarım sektörünün millî gelirdeki payının daha fazla oluĢuyla yakından ilgilidir. Tarımın ancak hürriyet içinde geliĢeceğini, mevsimler kadar kesin tabiat kanunları bulunduğunu, kanun koyucunun bunları kağıt üzerine dökmekten baĢka bir görevi olmadığını ileri süren fizyokratlar, «laissez faire, laissez passer» (bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler) formülüne sıkı sıkıya bağlıdırlar.
  Temelde mutlak monarĢiye taraftar olan fizyokratların devlet idaresiyle ilgili görüĢlerini aĢağıdaki sözler çok güzel özetlemektedir:
  «— Kral olsaydınız ne yapardınız?
  — Hiç bir Ģey yapmazdım.
  — Devleti kim yönetirdi?
  — Kanunlar.
  Fizyokratların mutlak monarĢisi, tabiat kanunlarına uyan fakat aracı kuruluĢlara (Meclislere) ve siyasî eĢitliğe yer vermeyen bir rejimdir. Tabiat kanunlarına karĢı inançlarıyla ve iktisadî hürriyet konusundaki görüĢleriyle fizyokratlar Fransız ihtilâlini yakından etkilemiĢlerdir.
 2. Acil

  Fizyokratların Fransız ihtilâlini etkileyen fikirleri nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder