+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Frigler hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Frigler hakkında bilgi
  Frigler hakkında genel bilgi, Akdeniz medeniyetleri, Akdeniz ve Ege denizi kıyılarında kurulan uygarlıklardır. Frigya da Akdeniz medeniyetlerinden birisidir. Deniz ticareti gelişmiştir.

  Frigler hakkında bilgi1.jpg.

  Coğrafi Konum
  Bazı kaynaklarda, ilk Çağ tarihinde Sakarya,
  Nehri dolaylarına Frigya dendiği belİrtilmekte ise de; bulunan bazı kalmalardan ve Asur tabletlerinden batıda Gediz ve Menderes nehirlerine, doğuda Kızılırmak’a kadar yayılmış olan bölgeye Frigya dendiği anlaşılmıştır.Friğlerin,Ege göçleriyle veya Boğazlar üzerinden geldikleri sanılmaktadır.  2. Siyasi Tarih
  Friglerden kalan yazdı belgeler henüz okunmadığından onlar hakkındaki bilgiyi Yunan yazarlarından, Asur vesikalanndan ve dağıldıklar, yerlerdeki höyüklerden çıkardan yazısız kalıntılardan öğreniyoruz.
  Kuzeybatı Anadolu’ya yerleşen Frigler, buradaki insanlarla karışıp kaynaştılar ve zamanla kuvvetlenerek bir devlet kurdular (M.Ö. 1180-676)Homeros’un destanlarında anlatıldığına göre Frigler ziraatçi ve banşsever bir milletti. Başkentleri Gordion’du (Polatlı).

  Efsaneye göre Frig Kralı Gordios, çift sürerken üstünde kuşların uçtuğunu gorur. Bunun sebebim anlamak için şehrin kapısına gider. Orada gördüğü güzel kıza olanları anlatır. Kral olacağın, öğrenir. Bu kızla evlenen Gordiosun Midas adi, bir çocuğu olur. Frigyada karışıklıklar çıkınca da şehre ilk o girdiği için kral seçilir Gord,on şehrini kurduğu, daha sonra yerine geçen oğlu Midas’ın Batı Anadolu ileLid-ya ülkesini hakimiyeti alüna aldığı rivayet edilir. Beş yüzyıl devam eden Frig Devleti run (M.Ö. 1200-M.Ö.VII yy.) ydcımma kuzeyden gelen Kimmerler sebep olmuştur.

  3. Frig Medeniyeti
  Frigler çiftçilikle uğraşan barışçı ve zengin bir milletti. Bir efsaneye göre ilk Frıg kralı köylü olup çiftçi boyunduruğunu oka bağlayan kördüğümün sahibi idi Ho-rneros destanında Frigyaldann hayvan sürülerinin bolluğundan, cins atlarından bafi-anmn bereketinden bahsetmektedir. Onlarda çift bozan ve öküz öldüren kimse idam edilirdi. Ülkenin tek zenginlik kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Frig kralları çiftçilik ve hayvancılığın korunması içi,n
  çalışmış ve her türlü tedbiri almışlardır.

  a) Devlet İdaresi
  Frigler, krallıkla idare edilirlerdi. Frig krallar, genellikle Gordios ve Midas ad-ten de anılmışlardır. Bazı tarihçilere göre de Midas sözü bir hükümdarlık unvan, idi Krallara ülkenin ve tarımın gelişmesine çalışmışlar ve buna dair ağır hükümlü kanunlar koymuşlardır. Devlet idaresinde de ilk sıralarda HitiÜerin, daha sonra da Yunanldann etkisinde kalmışlardır.

  b) Sosyal Hayat
  HaUc tarım ve hayvancılık yapardı. Bu sebeple kendileri varlıklı ve hükümetleri de zengindi. Hayvan sürülerinin çokluğu, ekilen ve dikilen alanm fazlalığı refah seviyesini gösterirdi. Ayrıca dokumacdık, dantel ve tentene (uzun dantel) örücülüğü ve maden işçiliği ile uğraşmış, demire su vermişlerdir.
  Sosyal refahları yerinde olduğu için barışçı bir yapıya sahip olmuşlardır.

  c) Ordu ve Askerlik
  Frigler çiftçilik, hayvancılık ve işçilik yaptıkları için başka ülkeleri istila etmeyi düşünmemişlerdir. Ancak kralın özel muhafazası için küçük bir ordu bulundurmuş ve savaş halinde halkın da orduya katılmasını sağlamışlardır.
  İlk birlikleri Hitit ordu birliklerinin etkisi altında yaya ve süvari arabalı olarak ikiye ayrılmış; asıl ağırlık, yaya birliklerine verilmiştir.

  d) Yazı Dil ve Edebiyat
  Friglerin bir taraftan Aramı, diğer taraftan Ege,
  yazı sistemlerinin etkisi altında gelişen bir yazı sistemleri vardı. Frig alfabesi M.Ö. V. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Frig alfabesi ile Yunan alfabesi arasında benzerlikler görülür.

  Frig diline ait kalıntılarda Yunan yazılarından gelme otuz kadar kelime Frig dilini açıklamağa yetmemektedir. Bu dilde Arami-Hitit ve Eski Yunan dillerinden kelimeler bulunmuştur. Frig edebiyatı hakkında bilgi yoktur.

  e) Sanat
  Frig sanat ve mimarisi konusunda Anadolu’nun Gordion, Midas şehirleri ile Pazarh’daki mezarlarda veya kayalar içine oyulmuş binalarda yapılan kazılar sonunda fikir edinilebilmiştir. Frigler özellikle maden işçiliğinde çok ileri gitmişlerdir. Resim ve nakışlarda, Frig sanatının bir taraftan Anadolu, diğer taraftan Mezopotamya ve az da olsa Yunanistan’dan etkilendiği görülür. Mimaride Hitit ve Urartulann izleri görülür. Tahta işçiliği ve seramik sanatı da gelişmiştir. Kuyumculuk sanatı da ileri derecededir. Friglerden kalma tunç kap.

  f) Din ve İnanış
  Frigler, din ve inanış bakımından Hititlerin etkisi altında,
  kalmışlardır. Onlar bitkileri yetiştiren bir tabiat tanrıçasına ve onun sevgilisine tapınışlardır. Sakarya havzasının yukarı kısmında (M.Ö.Vin ve VII yy.) ana tanrıçanın hakimiyetini gösteren abideler görülmüştür. Onlara göre tanrıçaları Kybele bahar mevsiminde sevgilisi (Atis/ Men) ile birleşince tabiat canlanıyor, onu kaybedince de tabiat ölüyor veya kış uykusuna yatıyordu. Frigler tanrıça Kybele’yi o derece benimsediler ki bütün ülkelerini onun mülkü saydılar. Zaman zaman yas ve şenlik ayinleri düzenlediler. 2. Acil

  Frigler hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


frigler hakkında bilgi,  frigler hakkında maddeler halinde bilgi,  friglerde yazı ve edebiyat,  frigler hakkında bilgi maddeler halinde,  frigler hakkında madde madde bilgiler,  friglerdeordu ve askerlik