+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Sümerlerin ve göktürklerin sosyal siyasal ve kültürel hakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Sümerlerin ve göktürklerin sosyal siyasal ve kültürel hakları nelerdir
  Sümerlerin ve göktürklerin sosyal siyasal ve kültürel hakları nelerdir

  Sümerlerin ve göktürklerin sosyal siyasal ve kültürel hakları hakkında bilgi

  s-merlerin-ve-g-kt-rklerin-sosyal-siyasal-ve-k.

  Tarih, geçmiş insan topluluklarının, savaşlarını ve barışlarını, kültür ve uygarlıklarını, sosyo-ekonomik yapılarını, neden-sonuç ilişkisi içinde zaman ve yer göstererek, belgelere dayalı, inceleyen bilim dalıdır.

  Tarih Çeşitleri :


  Genel Tarih : İnsanoğlunun yeryüzündeki bütün geçmişini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihini başlangıçtan günümüze inceler.
  Örneğin : Dünya Tarihi
  Özel Tarih : Sadece bir devlet ya da milletin siyasi ekonomik ve kültürel tarihini inceler.
  Örneğin :Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
  Siyasi Tarih : Uluslararası siyasi olayları savaşları barışları ve ittifakları inceler.
  Örneğin : Osmanlı Siyasi Tarihi
  Uygarlık Tarihi : Bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.
  Örneğin : Çin Uygarlığı

  Tarih Anlayışları :


  Hikayeci Tarih : Tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi belirtmeden, belgelere dayandırmadan, efsanelere göre inceler. İlk temsilcisi Heredot'tur.
  Öğretici Tarih : Tarihi olaylardan ders almak ve liderleri örnek alarak yönlendirici rol oynamak amaçlanır.
  Sosyal Tarih : Toplumların her türlü faaliyetlerini inceler.
  Bilimsel Tarih : Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde bilimsel olarak inceler. Tarih bilinci bu sayede ortaya çıkmıştır.

  Tarihe Yardımcı Bilim Dalları :


  Filoloji : Dil Bilimidir. Toplumların dillerini inceler.
  Coğrafya : Coğrafi bölgelerin özelliği ve iklimi tarihi olayların değerlendirilmesinde etkilidir.
  Örneğin Fenikelilerin deniz ticareti ile uğraşmalarının nedeni coğrafyalarının tarıma elverişli olmamasıdır.
  Kronoloji : Takvim bilimidir. Tarihi olayların oluş sırasını verir.
  Paleografya : Toplumların eskiden kullandıkları yazıları inceler. (Mısır hiyeroglifi, Sümerlerin çivi yazısı, Türklerin Orhun ve Uygur abideleri gibi) Bu bilim dalı tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında etkili değildir.
  Antropoloji : İnsan ırklarını inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır.
  Diplomatik : Fermanlar, beratlar ve dönemin yazışmalarını inceler. Siyaset bilimi olarak da adlandırılır. Başlangıç noktası Kadeş Barışının imzalanmasıdır.
  Etnografya : Toplumların öz kültürlerini inceleyen bilim dalıdır.
  Arkeoloji : Kazı bilimidir. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında yararlanılmaktadır.
  Sosyoloji : Toplum bilimidir. Tarihi olayları sosyoloji konularını hesaba katarak inceler.
  Kimya : C14 metodunu kullanarak eski kullanılmış araç ve gereçlerin yaşları hakkında bilgi verir.
  Nümizmatik : Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir.
  Epigrafi : Kitabeleri inceler. Örneğin : Göktürk ve Kültepe yazıtları.
  Toponomi : Yer adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olur.
  Heraldik : Mühür bilimidir. Eski mühürleri inceler.

  TARİH ÖNCESİ DEVİRLER ve TARİH DEVİRLERİ

  İnsan topluluklarının o dönemde kullandığı ve günümüze kadar gelebilen kalıntılardan yola çıkılarak iki bölüme ayrılır.

  TAŞ DEVRİ

  KABA TAŞ DEVRİ
  İnsanlığın en ilkel ve en uzun dönemidir. Bu dönemde henüz araç ve gereç yapımı başlamamıştır. İnsanlar kendilerini korumak için doğadaki sivri taşları olduğu gibi kullanmıştır.
  YONTMA TAŞ DEVRİ
  Bu dönemde insanlar taşları yontarak ilk defa araç ve gereç yapmışlardır. Bu aletler savunma ve avlanma amacıyla yapılmıştır. İnsan doğanın asalağı durumundadır. Tüketici, avcı ve toplayıcıdır. Ekonomik etkinliklerden ötürü göçebe bir yaşam sürmüşlerdir Mağara duvarlarına hayvan resimleri yapmışlardır. Dönemin sonlarına doğru ateş denetim altına alınmıştır. (Ateş önce insanları soğuktan ve yırtıcı hayvanlardan korumuş, daha sonraki dönemlerde ise insanlığın gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Toprak kapların yapımında madenlerin işlenmesinde olduğu gibi) Yontma Taş Devrinin sonlarına doğru buzullar çözülmüş, iklim yumuşamıştır.
  CİLALI TAŞ DEVRİ
  Bu dönemde alet yapımı gelişmiş sert ve düzgün aletler yapılmıştır. Taşın yanısıra ilk defa topraktan da araç gereçler yapılmıştır. (Toprakkaplar yapılmış, seramiksanatı ilerlemiştir.) İnsanlık için güzel bir dönemin başlangıcıdır. İnsan doğanın asalağı olmaktan kurtulmuş ilk defa üretim faaliyetlerini başlatmıştır. İlk defa tarım başlamış, hayat tarzı ,
  değişerek yerleşik yaşama geçilmiştir. Bunun sonucunda ilk köyler kurulmuş, hayvanlar evcilleştirilmiştir. Menhir ve Dolmen adı verilen anıtlar dikilmiştir. Bitki liflerinden elbiseler dikilmiştir.

  MADEN DEVRİ

  BAKIR DEVRİ
  İşlemesi kolay olduğu için ilk kullanılan madenler bakır, altın ve gümüştür. Ancak doğada fazla bulunduğu için bakırdan daha fazla araç ve gereç yapılmış ve döneme damgasını vurmuştur.
  TUNÇ DEVRİ
  Bakır ve kalayın karışımından tunç elde edilmiş ve böylece daha sert dayanıklı araç gereçler yapılmıştır. Bu dönemde karasaban bulunmuş ve tarımda gelişim sağlanmıştır. Tüketim fazlası üretim elde edilmiş bu da ticaretin gelişmesini sağlamıştır. İlk şehir ve devlet yapıları kurulmuştur.
  DEMİR DEVRİ
  Demirin yüksek ısıda işlenebilmeye başlanması ile sanayide önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ticaret hızlanmış ve dönemin sonlarına doğru yazı icat edilmiştir.

  TARİH DEVİRLERİ

  Tarih, yazının icadı ile başlayan zaman dilimi içerisinde devirlere ayrılırken, insanlık tarihini etkileyen büyük ve önemli olay ve buluşlara göre dört bölüme ayrılır.
  İLK ÇAĞ
  Yazının bulunmasıyla başlayıp (M.Ö. 4000-3500) Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışına kadar sürer. En uzun süren çağ olarak bilinir.
  ORTA ÇAĞ
  Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışından (476), İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar (1453) sürer.
  YENİ ÇAĞ
  İstanbul'un fethinden, 1453 tarihinde başlayıp, 1789 tarihli Fransız İhtilaline kadar sürer.
  YAKIN ÇAĞ
  1789 Fransız İhtilali ile başlayıp, günümüze kadar sürer.

  Çin-Hint-İskit Medeniyetleri

  ÇİN MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
  Çin'in tarihi Yontma Taş Devri'nde başlamıştır.
  Şensi ve Kansu'da Türk kültürü etkili olmuştur.
  Tunguz, Moğol, Türk ve Tibet kültürleri Çin'de etkili olmuştur.

  ÇİN MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Çin'de egemen olan dinlerin başında, Taoizm, Konfüçyüsçülük ve Budizm gelir. İpek üretimi sayesinde İpek yolu gelişti.
  Çinliler Çin yazısını kullandılar.
  M.Ö. XI' yy'da mürekkep kullandılar.
  M.Ö. 105'li yıllarda kağıdı icat ettiler.
  M.S. 650'de matbaayı kullandılar.
 2. Leyla
  Devamlı Üye

  HİNT MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
  En eski medeniyetler İndus Medeniyetleri'dir. Hindistan'daki ilk medeniyet Sint Medeniyeti'dir.
  İndus ve Ganj nehirleri verimliliği artıran etkendir.
  Güçlü devletler oluşamamış, küçük prenslikler ortaya çıkmıştır.
  Kast örgütünü Ariler kurmuştur.

  HİNT MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Eski Hint Medeniyeti'nde en önemli toplumsal kurum KAST Teşkilatı'ydı. Kast Teşkilatı beş bölümden oluşurdu.
  1. Brahmanlar : Din adamları
  2. Ksatriyalar : Askerler ve soylular
  3. Vaysiyalar : Sanatkar, tüccar ve köylüler
  4. Südralar : İşçiler
  5. Paryalar

  İSKİT MEDENİYETİ SİYASİ TARİHİ
  İskitler, M.Ö. XI. yy. ile M.S. II. yy. arasında yaşamışlardır.
  Göçebe-atlı kavimlerin en büyüğüdürler.
  Diğer adları Sakalar olup, tarihte Önemli rol oynayan ilk Türk topluluğudur.
  M.Ö. VII. Yüzyıllarda Tuna Nehri'ne ulaştılar.
  İskitler, Yakut Türkleri'nin atalarıdır.

  İSKİT MEDENİYETİ KÜLTÜR VE UYGARLIK
  İskitler ölümden sonraki hayata inandıkları için ölülerini Kurgan olarak bilinen çadır mezarlara gömerlerdi.
  İskitler, en eski Türk dini olan Şamanizme inanırlardı.
  İskitlerin Asya'daki mücadeleleri Alper Tunga Destanı'nda anlatılmıştır  Mezopotamya Medeniyetleri

  AKADLAR SİYASİ TARİHİ
  Akadlar, Sami Soyundan gelir.
  Başkent Akad olmak üzere, M.Ö. 2350 yılında Kral Sargon önderliğinde krallıklarını kurdular.
  Kısa sürede tüm Mezopotamya'ya hakim olduktan sonra Sümer Medeniyeti'nin yayılmasını sağladılar.
  Kral Sargon önderliğinde tarihteki ilk büyük imparatorluğu kurdular.
  Akad Krallığı, M.Ö. 2150 tarihinde Uruk Krallığı tarafından yıkıldı.

  AKADLAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Akadlar, Sümer Uygarlığı'nı devam ettirerek büyükbir imparatorluk kurdular.
  Tarihte ilk kez daimi ordu kuranlar Akadlar olmuştur.

  ASURLULAR SİYASİ TARİH
  Asurlular, Sami ırkına mensuptur.
  M.Ö. 2000'lerde Mezopotamya'ya geldiler.
  Başkentleri en önemli ticari merkezleri Asur kentiydi.
  Tüccar bir kavim olan Asurlular, en çok Anadolu'da ticaret yapmışlardır.
  Asurluların varlığına M.Ö. 612'de Medler, Babilliler ve İskitler tarafından son verildi.

  ASURLULAR KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Asurlular daha çok Anadolu'da yaptıkları ticaret ile tanınırlar.
  Anadolu'da ticari koloniler kurdular.
  Anadolu'da, Asur Pazar yerlerine KARUM denir.
  Büyük bir askeri imparatorluk kurdular.
  Güçlü orduları ve şiddetli kanunları vardı.
  En ünlü tanrıları Asur'du.
  Mezopotamya'da ölümden sonra hayat inancı olmadığından, anıt mezarlara hiç rastlanmaz.

  BABİLLİLER SİYASİ TARİH
  Sami soyundan gelen Amurrular'a Babilliler denir.
  Başkent Babil olmak üzere M.Ö. XIX. yy'da Mezopotamya'nın en güçlü devletini kurdular.
  Birinci Babil Devleti'ni M.Ö. 1594'te Hititler yıktı.
  İkinci Babil Devleti'ni M.Ö. 539'da Persler yıktı.

  BABİLLİLER KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Babilliler, Kral Hammurabi zamanında mutlak krallığa dayalı büyük bir imparatorluk kurdular.
  Sümer Kralı Urukagina tarafından yazdırılan ilk kanunlardan sonra Mezopotamya'da bilinen diğer bir kanun ise Hammurabi Kanunları'dır.
  Babilliler, astronomi çalışmaları yapmışlar, burçları bulmuşlar ve yılı 354 güne bölmüşlerdir.
  Babillilere ait en önemli sanat eserleri şunlardı : Hammurabi Steli, Babil Kulesi ve Babil'in Asma Bahçeleri.

  SÜMERLER SİYASİ TARİHİ
  Mezopotamya'da kurulan ilk devlet Sümerler'dir.
  Sümerlere ait en önemli şehirler, Lagaş, Uruk, Endu, Kalde ve Kaş'tı.
  Sümerler, M.Ö. 1950'de Elamlar tarafından yıkıldı.
  Çivi yazısını icat eden Sümerler böylelikle tarihi devirleri başlatmış oldular.

  SÜMERLER KÜLTÜR VE UYGARLIK
  Sümerler krallarına Patesi adını verirlerdi.
  Yazı, tarihte ilk defa Sümerler tarafından kullanıldı.
  Tarihte bilinen en eski kanunlarda Sümerler'e aittir.
  Doğa güçlerine inanan Sümerler'de en ünlü tanrılar, Anu (Gök tanrısı), Enlil (Yeryüzü tanrısı), Enki (Okyanus tanrısı)'dır.
  Sümerlerde en önemli sanat eserleri zigguratlardır.

+ Yorum Gönder


sümerlerin sosyal kültürel ve siyasi hakları,  göktürklerin sosyal kültürel ve siyasi hakları,  sümerlerin sosyal kültürel ve siyasi hakları hakkında bilgi,  sümerlilerin sosyal kültürel ve siyasi hakları,  göktürklerin sosyal özellikleri nelerdir,  sümerlerin sosyal kültürel ekonomi ve siyasi hakları