+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Iranın dini inancı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Iranın dini inancı nedir








  iranın dini inancı nedir kısaca







 2. Ebru
  Devamlı Üye





  Iranın dini inancı nedir

  İRAN'IN DİNİ İNANCI

  İran tarih boyunca pek çok din ve mezhebin ya doğrudan kaynağı, ya da en renkli ve en yoğun yaşandığı bir ülkedir. İran dışarıdan gönüllü din ithal etmese de, bunlar istila yoluyla İran’a gelmiş ve İran potasında eritilerek yeniden şekillenmiştir. Fakat İran’da ortaya çıkıp, buradan dışarıya ihraç edilen din ve mezhepler ise (Zerdüştlük, Maniheizm, Alevilik, Şiilik, Bahailik vs) bugün dünyada çok geniş bir alana yayılmıştır. Hatta İran’da ortaya çıkan Bahailiğin beş milyon gibi az bir taraftarı olmasına rağmen, bunlar beş kıtaya yayılmış olup, beş kıtada tapınakları olan, dünyanın en yaygın dini durumuna gelmiştir.Şiiliği de bu genellemeler içinde bir olgu olarak düşünüyor ve İran gezisine niyetlenmeden önce de Şiilik hakkında bir şeyler bildiğimi sanıyordum. Fakat geziyi kararlaştırdıktan sonra, İran ile ilgili bilgi toplama aşamasına gelince, Şiilik ile ilgili bilgilerimim ne kadar yetersiz ve yüzeysel olduğunu fark ettim.Aslında Şiiliğin İran için vazgeçilmez bir kavram olduğunu, İran’daki yönetim biçimi, yaşam biçimi, tarihi, kültürü ve hatta İran’ın bir devlet olarak varlığını ve birliğini sürdürebilmesinin temel unsurunun Şiilik olduğunu biliyordum, ama bu bilgi: nedeni nasılı olmayan kaba bir bilgiydi.

  Şiraz’da Şah Çerağ Cami

  Şiraz’da Şah Çerağ Cami.jpg

  Oysa şimdi araştırdıkça ve esasen de olayı İran’da görüp yaşadıktan sonra, Şiiliğin İran için önem ve anlamını daha iyi kavradım diyebilirim. Onun için Şiilik hakkında öğrendiklerimi kısaca özet olarak vermek istiyorum.Arapçada Şii ya da Şia sözcüğünün takip eden (Ali’yi takip edenler) ya da taraftar (Ali taraftarları) anlamında Hz. Muhammet’in ölümünü izleyen yıllarda kullanılmaya başladığı ileri sürülmektedir. Olayın nedeni ise, Peygamber’den sonra onun yürüttüğü dinsel ve yönetsel görevleri kimin sürdüreceği tartışmasıdır.Yani bu görevi peygamberin soyundan (Ali ve Fatıma’dan) gelen Ehli Beyt mi sürdürecek, yoksa öteki Müslümanların güvenini kazanmış, yeterli din ve yönetim bilgisine sahip olan herhangi bir Müslüman da bu görevi yapabilir mi?

  Kum’da Cem Keran Mesciti


  Kum’da Cem Keran Mesciti.jpg

  Şiilere, yani Ali taraftarlarına göre peygamberin görevlerini peygamberin soyundan gelen imamlar sürdürmelidir. Yani bu görüşe göre İslam tebaa üzerinde Hz. Muhammet soyunun saltanat oluşturması gerekirken, seçimle başka sülaleden birisinin seçimi İslam’a aykırı bulunmaktadır.Çünkü Ali taraftarlığının temelinde, Hz. Muhammed’in Veda Haccı dönüşünde Gadiru Hum denilen yerde verilen bir dinlenme molasında beraberindekilere: “Ben kimin dostu isem Ali de onun dostudur. Allah’ım ona dost olana dost ol, düşman olana düşman ol, ona yardım edene yardım et” demiş olması gerekçe gösterilmektedir.Peygamberin bu hadisini Şiiler, Hz. Muhammed’in ölümünden sonra yerine, Ali’yi halef (halife) olarak atadığı şeklinde yorumlamışlardır. Hz. Muhammed’in sağlığında yürüttüğü din ve devlet işlerinin, Peygamberin ölümünden sonra, onun soyundan (Ehli Beyt’ten) gelen imamlar tarafından yürütülmesinin doğal bir durum olduğunu ve Hz. Muhammed’in kendisinin de Gadir Hum konuşmasıyla bunu açıkça belirttiğini iddia etmektedirler.





+ Yorum Gönder


iran dini,  iran dini nedir ,  iranın dini nedir,  iranın dini,  iran dini inancı nedir,  iranın dini inancı nedir