+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Kadın ve Aile Forumunda Yaşlı bakım hizmetleri dairesi başkanlığının görev ve yetkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Yaşlı bakım hizmetleri dairesi başkanlığının görev ve yetkileri
  YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA BİLGİ

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanununun 9. Maddesi (b) bendi ile “Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç, çocuk, sakat ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak”la görevlendirilen SHÇEK Genel Müdürlüğü, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre koşullarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü olan sosyal hizmetleri, yaşlı vatandaşlarımıza Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri aracılığıyla götürmektedir.

  Kanun’un 9 Maddesinin (f) fıkrasında “dernek ve Vakıflardan Sosyal Hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların bütçelerinde Sosyal Hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görüş ve tavsiyelerde bulunmak” (g) fıkrasında “Kuruma bağlı olanların dışında kurulacak Sosyal Hizmet Kuruluşlarının açılış iznine, her türlü standartlarına ve işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanların faaliyetlerini durdurmak” hükümlerine de yer verilmiştir.

  Kanun’un 10. Maddesinin (f) fıkrası ile kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;

  Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların tespiti, bakımı ve korunmaları ile ilgili hizmetleri düzenlemek, takip etmek, koordinasyon sağlamak, denetlemek,
  Yaşlılara yönelik huzurevi ile benzer nitelikteki sosyal hizmet kuruluşlarının yurt sathında dengeli ve ihtiyaçlara dayalı olarak kurulması ve belirli program çerçevesinde yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetleri planlamak, uygulamak ve yürütülmesini takip ve koordine etmek,
  Yaşlıların toplum içinde korunması ile ilgili faaliyetleri düzenlemek ve yürütülmesini sağlamak,
  Kamu kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak yaşlı kuruluşlarının açılmaları, çalışmaları ve denetlemeleri ile ilgili esasları belirlemek, rehberlik etmek, uygulamayı takip, koordine etmek ve denetlemekle görevlendirilmiştir.
  İlgili yasanın öngördüğü esaslar doğrultusunda yaşlıya yönelik varolan hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni hizmetlerin başlatılması çalışmaları;

  - SHÇEK Huzurevleri ile Huzurevi Y.B ve R.M Yönetmeliği,
  - Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği,
  - Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde açılacak Huzurevlerinin kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik olmak üzere 3 yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.

  Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001-2005) “Ülkemizin sosyo ekonomik gelişmesine paralel olarak gelişme gösteren sanayileşme, kentleşme ve aile yapısında meydana gelen değişmeler ve 60 ve üstü yaş grubunda yavaş da olsa görülmeye başlayan nüfus artışı, huzurevi ve yaşlı dayanışma merkezlerinin açılmasını, bu kesime yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi ihtiyacının önemini ortaya koymaktadır.” konusu yer almaktadır.

  Tablo I :08.01.2009 tarihi itibariyle

  HUZUREVİ
  HUZUREVİ SAYISI
  KAPASİTE

  SHÇEK AİT HUZUREVLERİ
  79
  8002


  ÖZEL HUZUREVLERİ

  2828 sayılı kanunun 34. ve 35. Maddesinde “Açılacak özel kurumların açılış izni, standartları ve denetleme esasları bir yönetmelikle düzenlenir” denilmektedir. Bu maddeler doğrultusunda Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait huzurevlerinin ve bakımevlerinin açılış, hizmet, personel ve işleyiş koşulları ile ücret, denetim, devir ve kapatılma işlem ve esaslarını belirlemek amaçlanmıştır.

  Özel Huzurevi hizmeti veren kuruluşlar üç başlık altında toplanmaktadır.

  Dernek ve vakıflara ait kuruluşlar,
  Azınlıklara ait kuruluşlar
  Gerçek kişilere ait (özel) kuruluşlar
  Tablo II:08.01.2009 tarihi itibariyle

  HUZUREVİ
  HUZUREVİ SAYISI
  KAPASİTE

  DERNEK VE VAKIFLARA AİT HUZUREVLERİ
  35
  2691

  AZINLIKLARA AİT HUZUREVLERİ
  7
  991

  ÖZEL HUZUREVLERİ
  112
  4726

  TOPLAM
  154
  8408


  Yönetmeliğin 5. Maddesi "c" fıkrasında yaşlı sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup kuruluş bakımına ihtiyacı olan yaşlı statüsündeki kişiyi,

  "e" fıkrasında huzurevi yaşlı kişilere huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

  "f" fıkrasında bakımevi, özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlıların bakım ve korunmalarını sağlamak amacıyla gerçek kişilerde özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu,

  ifade etmektedir.

  Yönetmeliğin 27. Maddesinde; “huzurevine kabul edilecek yaşlılarda 55 yaş ve daha yukarı yaşlarda olma şartı aranır. 55 yaşın altında olan kişilerin kuruluşa kabulü, kuruluş müdürünün teklifi ve hazırlanacak Sosyal İnceleme raporu sonucuna göre İl Müdürlüğünün uygun görüşüne dayanılarak alınacak Valilik Onayından sonra yapılır.” hükmü yer almaktadır.

  2828 sayılı SHÇEK Kanununda özel kişilerce açılacak huzurevlerinin açılışı, denetlenmesi ve faaliyetlerinin yönlendirilmesi konusuna geniş yetkiler tanınmıştır. Ancak ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında belli bir standardı yakalamak açısından güçlükler yaşanmaktadır. 2. Fatma
  Administrator

  Bir çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de genç nüfusun yanı sıra, yaşlı nüfusta da artış olmuştur. Artan yaşlı nüfus, çözülmesi gereken bir çok sorunu da ortaya çıkarmıştır. Evde yaşlı bakımı oldukça zor ve karmaşık bir hizmettir. Sabır ve şefkat duygularının gelişmiş olmasıyla birlikte bakım ile ilgili bilgi donanımına da sahip olmak gerekiyor.
+ Yorum Gönder