+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Gümüşhane Çeşmeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Gümüşhane Çeşmeleri
  Gümüşhane Çeşmeleri


  İmera (Olucak) Manastır Çeşmesi (Merkez)


  Gümüşhane Merkez Olucak (İmera) Köyü’ndeki Olucak (İmera) Manastır Çeşmesi, Kilisesinin yanında bulunmaktadır. Çeşmenin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır.

  Çeşme iki bölümden meydana gelmiş olup, ilk bölümde düzgün yontma taşlarla iç bölüme geçişi sağlayan bir koridor oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise, çeşmenin musluk ve yalak taşı bulunmaktadır.

  Günümüzde çeşme yanındaki köyün içe suyunu karşılamaktadır.


  Hıdır İlyas Çeşmesi (Merkez)

  Eski Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan bu çeşmenin de kitabesi bulunmamaktadır.

  Düzgün yontma taştan yapılan çeşmenin tek lülesi ve yalağı vardır. Günümüzde büyük ölçüde tahrip olmuş, özelliğini yitirmiştir.


  Mir Ahmet Raşit Çeşmesi (Merkez)

  Gümüşhane Güzeller Mahallesi’nde bulunan bu çeşmeyi kitabesinden öğrenildiğine göre, Mir Ahmet Raşit 1202 yılında yaptırmıştır.

  Köfeki taşından oldukça geniş bir kemer içerisine alınmış olan çeşme, 45.00x37.50 m. ölçüsünde olup, üzerindeki sülüs yazılı kitabesinin dışında sağ ve sol köşelerinde de yazılar bulunmaktadır.

  Günümüzde suyu akmakta olan bu çeşmenin su haznesinin duvarlarının taşları kısmen sökülmüştür.


  Komiserin Çeşmesi (Merkez)

  Eski Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan Komiserin Çeşmesi kesme taştan, düzgün olmayan bir biçimde yapılmıştır. Sivri bir kemer içerisine alınan çeşmenin tek lülesi ve bir de yalağı vardır.


  Kabaköy Çeşmesi (Merkez)

  Gümüşhane Kabaköy’de bulunan çeşmenin kitabesi olmamakla birlikte, yapı şeklinden XIX.yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

  Osmanlı mimarisinde alışılagelen çeşmeler dışında bir mimarisi bulunmaktadır. Düzgün kesme taştan yapılmış, kuzey ve doğu cephesinin kuzeydoğu köşesinde yuvarlak iki kemer bulunmaktadır. Çeşmeye iki sıralı taş basamaklarla çıkılmaktadır. Çeşmenin dışa kapalı olan batı ve güney cephelerinde musluklar ve oturma taşları sıralanmıştır.

  Çeşme günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.


  Vank Köyü Çeşmesi (Merkez)

  Eski Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi yakınında Vank Köyü’ne giden yol üzerinde bulunan bu çeşmenin kitabesi bulunmadığından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

  Yuvarlak kemerli, moloz taştan yapılan çeşme, toprağa gömülü olup, üzeri beşik tonoz şeklindedir. Mimari yönden bir özellik taşımamaktadır.


  Daltaban Çeşmesi (Merkez)


  Gümüşhane Daltaban Çeşmesi’nin doğu cephesindeki kitabesinden öğrenildiğine göre Sultan Mehmet Reşat tarafından I.Dünya Savaşı sırasında ilan edilen Cihat nedeniyle yaptırılmıştır.

  Çeşme sekizgen mermer kaide üzerine dört cepheli, üç bölümlü olarak anıtsal biçimde yapılmıştır. Köfeki taşından yapılan çeşmenin musluklarının bulunduğu bölümler birer metre uzunluğunda dört kare cepheden meydana gelmiştir. Bunların her birinde yaprak motifleri arasına birer musluk yerleştirilmiştir. Çeşmenin ikinci katı bu kez 70 cm. boyunda dört kare cepheden oluşturulmuştur. Ayrıca doğu, kuzey ve güney cephelerine madalyonlar içerinse mermer kitabeler yerleştirilmiştir. Batı cephesi boş bırakılmıştır. Çeşmenin üçüncü bölümü yedi cepheli bir sütun şeklinde olup, iki bölümün ortasından yükselmektedir.


  Meryemana Mahallesi Çeşmesi (Kürtün)

  Gümüşhane Kürtün ilçesi Yaylalı Köyü, Meryemana Mahallesi’nde, Meryemana Kilisesinin güneyinde yer alan bu çeşmenin kilise ile birlikte yapıldığı sanılmaktadır. Bu durumda çeşmenin de XIX.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  Çeşme düzgün yontma taştan yapılmış, yuvarlak bir eyvanın içerisinde bulunmaktadır. Çeşmenin ayna taşı ve yalağı eyvanın dibindedir. Çeşmenin kitabesi ve lülesi ile yalağı tahrip olmuş günümüze iyi bir durumda gelememiştir.


  Aşağı Mahalle Çeşmesi (Kürtün)

  Gümüşhane, Kürtün ilçesi Yaylalı Köyü Aşağı Mahallesi’nde bulunan bu çeşmenin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir.

  Çeşme yuvarlak kesme taştan kemerli olup, ayna ve yalağı iç kısımdadır. Çeşme günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.


  Sadak Köyü Çeşmesi (Kelkit)

  Gümüşhane Kelkit ilçesi Sadak Köyü Camisi yanında 1830 yılında yapılmıştır.

  Kare planlı bir çeşme olup, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Haznesinin ve çeşmenin üzeri ahşap, kiremit kaplı bir çatı ile örtülmüştür. Çeşmenin iki ayrı lülesi ve bir de yalağı bulunmaktadır.  Gökçeler Köyü Çeşmesi (Şiran)


  Gümüşhane Şiran ilçesi Gökçeler Köyü’nde bulunan bu çeşme yan yana üç bölümden meydana gelmiştir. Çeşme köyün başka bir yerinden buraya getirilmiş ve bu arada kısmen de olsa özelliğini yitirmiştir.

  Çeşmenin bölümleri arasında farklılıklar dikkati çekmektedir. Bazı yerlerde de orijinal fresk izleri bulunmaktadır. Büyük olasılıkla bu çeşmenin parçaları bir kiliseden alınmıştır. 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Alınyayla (Macara) Çeşmesi (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesine 23 km. uzaklıktaki Alınyayla (Macara) Köyü’nde bulunan çeşmenin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir.

  Kesme taştan sivri kemerli olan çeşmenin üstü kırık hatlarla üçgen şeklinde sonuçlandırılmıştır. Çeşmenin tek lülesi ve bir de yalağı vardır. Günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.


  Göğüs Mahallesi Çeşmesi (Torul)


  Gümüşhane Torul ilçesine 32 km. uzaklıkta bulunan Güzeloluk Köyünde bulunan bu çeşmenin kitabesi günümüze gelememekle beraber, yapı üslubundan XIX.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  Çeşme kesme taştan üç bölüm halinde yapılmıştır. Alt bölümde yalak, üstünde sivri kemerli, içerisinde ayna taşının bulunduğu bölüm, üstünde de kırma taştan çatı bulunmaktadır. Çeşmenin sivri kemerleri silmeli plasterlerin üzerine oturtulmuştur. Tek lüleli ve tek yalağı olan çeşme günümüze iyi bir durumda gelmiştir.


  Soğuksu Mahallesi Çeşmesi (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Merkez Soğuksu Mahallesi’nde bulunan bu çeşme kitabesinden öğrenildiğine göre, h.1260 (1844) yılında Gorgodosoğlu Osman Ağa tarafından yaptırılmıştır.

  Kesme taştan sivri kemerli, üç lüleli bir çeşme olup, önünde yalak taşı bulunmaktadır.


  Yayıkçılar Çeşmesi (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesine 23 km. uzaklıktaki Gümüştuğ Köyü yayıkçılar Mahallesi’nde bulunan bu çeşmenin de kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yapı üslubundan XVIII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  Çeşme yuvarlak kemer içerisine alınmıştır. Yontma taştan yapılmış olan bu yuvarlak kemer içerisinde sivri kemerli ana çeşme yerleştirilmiştir. Çeşmenin üzeri bindirme taşlarla sınırlandırılmıştır. Sonraki tarihlerde çeşmeye ilaveler yapılmış ve özelliğinden kısmen uzaklaşmıştır. Ayna taşı mermerden olup, iki lüleli ve önünde de yalağı bulunmaktadır.
 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Manatlı Mahallesi Çeşmesi (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Uğurtaş Köyü manatlı Mahallesi’nde bulunan bu çeşmenin kitabe yeri bulunuyorsa da kitabesi günümüze gelememiştir. Yapı üslubundan XVI.-XVII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  Kesme taştan yuvarlak kemerli olup, ayna taşı ve su haznesi bulunmaktadır.


  Alpulu Mah. Çeşmesi (Torul)


  Gümüşhane Torul ilçesi Uğurtaş Köyü Alpulu Mahallesi’nde bulunan bu çeşmenin kitabesi olmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. Bununla beraber mimari üslubundan XVII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  Düzgün yontma taştan, yuvarlak kemerli olan çeşmede yer yer de moloz taş kullanılmıştır. Yuvarlak kemerin içerisinde ayna taşı ve yalak bulunmaktadır.


  Osman Ağa Çeşmesi (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde bulunan bu çeşme, kitabesinden öğrenildiğine göre h.1264 (1848) yılında Korkudaşzade Osman Ağa tarafından yaptırılmıştır.
  Köfeki taşından yapılan çeşmenin iki yanındaki sütunlar üzerine oturtulan sivri kemerli ve beşik çatıdan meydana gelmiştir. Buradaki sütunların altına oturma amaçlı taşlar yerleştirilmiştir. Ayna taşının iki yanında maşrapa konulmak üzere nişler açılmış, üzerine de kitabesi yerleştirilmiştir.

  Çeşme günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.


  Işık Köyü Çeşmesi (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Işık Köyü’nde bulunan bu çeşme kitabesinden öğrenildiğine göre h.1171 (1757) yılında yaptırılmıştır. Bu kitabe köfeki taşı üzerine sülüs yazı ile yazılmıştır.

  Çeşme köfeki taşından hafif sivri kemerli olup, ayna taşı ve yalak taşından meydana gelmiştir. Günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.
+ Yorum Gönder