+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Özetleri Forumunda fotoğraflarla Atatürk'ün Hayatı-Doğumundan ölümüne (Albüm kitap) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. c€m
  Devamlı Üye

  fotoğraflarla Atatürk'ün Hayatı-Doğumundan ölümüne (Albüm kitap)
  fotoğraflarla Atatürk'ün Hayatı-Doğumundan ölümüne (Albüm kitap)
  Atatürk'ün Hayatı.jpg

  Kitap hakkında bilgiler:

  Fotoğraflarla ATÜTÜRK'ÜN HAYATI - Doğumundan Ölümüne Kadar
  Doğan Kardeş A.Ş. - 1971 yılı basımı
  384 sayfa (Sadece fotoğrafların açıklamaları var metin olarak)
  Sayfa ölçüleri : 22cm*29cm

  (Tam bir fotoğraf albümü)
  PDF - 65 mb


  Bu kitabı bir eskicide buldum.
  Önce pek önemsemedim. Çoğu bildik ve aşına olduğumuz,
  her yerde rastladığımız Atatürk fotoğraflarından oluşan bir albüm kitap.
  Biraz göz atınca hoşuma gitti.
  Hoşuma giden şey şu oldu. Fotoğrafların açıklamaları vardı.
  Fotoğrafın; nerede, ne zaman çekildiği, fotoğraflarda kimlerin olduğu,
  bazı fotoğraflarda o anın kısa hikayesi üç beş satırla anlatılmış.
  Çok hoşuma gitti. Tarayıp paylaşmaya değer olduğunu düşündüm.
  Mükemmel bir Atatürk albümü.
  Baktığımız fotoğraflarda Atatürk'ü hemen tanırız, ama yanındakilerin
  kimler olduğunu merak ederiz. Nerede ve ne zaman çekildiğini bilmek
  isteriz.

  (AlıntıdırEmeğe Saygı) 2. ZKC_kardelen
  Yeni Üye

  yha türkçe öğretmenimiz atatürk'ün hayatını kronolojik sırayla bi albüm hazırlayarak anlatcksınız dedi bizde 5 kişi resim buluyoz ama kronolojik sıraya göre resim yok nerdn bulambiliriz lütfen yardımm en son pazartesi gitcek proje ödevi güzel olsun gözümü kırpmadan veririm 100'ü dedi ama bide resim bulabilsek lütfen çok acil yardım
 3. HaKHaN
  Özel Üye
  İnternet icat oldu öğrenimmi bozuldu dersem öğretmenlerimize saygısızlık olur.. yukarda verilen linkte atatürkün belli zamanlarda çekilen tüm resimleri bulabilirsiniz.. Bir öğrenci için biraz dosya büyük

  Bulabildiğimce mesaja yeni yazı ve resimler ekliyeceğim..
 4. HaKHaN
  Özel Üye
  Kronolojik Sırayla Hayatı

  1881 - Atatürk'ün doğumu
  1893- Askeri rüştiyeye öğrenci oluşu
  1899 - Harbiye'ye geçişi
  1902 - Erkan-ı Harbiye'ye girişi
  1906 - Üç dört arkadaşıyla Şam'da gizli olarak "Vatan ve Hürriyet" adındaki cemiyeti kurması ve aynı yılda Selanik'e geçerek aynı cemiyetin şubesini açması
  1907 - Askeri rütbesi kolağası oluşu ve yine aynı yıl içinde görevinin Makedonya'daki 3. Orduya nakli, Cemiyetinin Merkezi Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşmesi
  23 Temmuz 1908 - Yukarıdaki gizli ve siyasi faaliyetlerinin sonucu 2. Meşrutiyetin, padişah Abdulhamit'e kabul ve ilan ettirilmesi
  13 Nisan 1909 - İstibdat taraftarlarının yeni rejime karşı ayaklanmaları Rumeli'den bunları bastırmak için yola çıkan Hareket Ordusunun Kurmay Yüzbaşkanlığına deruhte etmesi ve bu ayaklanma da önemli bastırıcı rol oynaması
  1911 - Trablusgarb savaşına iştirak etmesi ve oradaki kuvvetlerimizin Kurmaylığını üzerine alması. Bu arada rütbesinin binbaşılığa yükseltilmesi
  24 Ekim 1912 - Balkan Savaşının başlaması üzerine İstanbul'a dönmesi ve Bolayır'da toplanmış olan kuvvetlerimizin hareket şubesi müdürlüğüne tayin edilmesi
  27 Ekim 1913 - Sofya Ataşelikleri görevlerinin uhdesinde toplanması bu arada rütbesinin yarbaylığa yükselmesi
  2 Şubat 1915 - Tekirdağ'da kurulması kararlaştırılan yeni bir tümenin komutanlığına tayini. Onun teşkil ettiği ve 19. Tümen adını alan bu tümen Çanakkale savaşlarında parlak başarılar göstermiştir
  1 Haziran 1915 - Çanakkale savaşlarında gösterdiği büyük başarılardan dolayı rütbesi albaylığa yükseldi
  1 Nisan 1916 - Çanakkale savaşları zaferlerimizle bittiğinden Diyarbakır'daki kolordunun komutanlığına tayin edilmiştir. Oraya giderken de rütbesi generalliğe yükseltildi
  6-7 Ağustos 1916 - Rusların Diyarbakır istikametindeki taarruzlarını kırarak Bitlis ve Muş'u düşman işgalinden kurtardı. Bu başarısı üzerine 2. Ordu komutanlığına atandı.
  31 Ekim 1918 - Mondros Mütarekesini müteakip Yıldırım Orduları Grubu Başkomutanlığını devir alması.
  16 Mayıs 1919 - Acı mütareke günlerinin bir kısmını çok üzgün olarak geçirdiği İstanbul'dan 3. Ordu Müfettişliği göreviyle Bandırma vapuruyla geçti.
  19 Mayıs 1919 - Kurtuluş Savaşının başlangıç noktası olan Samsun'a çıkmaları.
  21 Mayıs 1919 - Erzurum'daki 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile temas etmesi
  23 Mayıs 1919 - Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile temas etmesi
  28 Mayıs 1919 - Türk Milletini işgallere protesto için mitingler yapmaya davet etmesi
  3 Haziran 1919 - Doğu vilayetlerinde bir Ermeni Hükümetinin kurulması ve İngiliz himayesi fikirlerine muarız olduğunu beyan etmesi
  21 Haziran 1919 - Yurdun bağımsızlığını kurmak için Türk Milletini kendisiyle birlikte çalışmaya davet eden tarihi beyannameyi yayınlaması
  8-9 Temmuz 1919 - Erzurum'dan askeri görev ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini İstanbul Hükümetine bildirmesi
  23 Temmuz 1919 - Başkanlığını yaptığı Erzurum Kongresinde millet iradesine dayanan bir millet meclisiyle kuvvetini, gene millet iradesiyle oluşan bir hükümetin kurulması lüzumunu ilk hedef olarak ilan etmesi.
  4 Eylül 1919 - Sivas Kongresinde yurdun muhtelif bölgelerinde kurulmuş olan müdafaa cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirip bütün millet kuvvetlerini bir elde idare etmek imkanını sağlaması
  11 Eylül 1919 - Çalışmalarını bitiren Sivas Kongresi delegeleri tarafından seçilen Temsil Heyeti Başkanlığına getirilmesi
  15 Eylül 1919 - Temsil Heyeti, Türk Milletinin yetkili makamı olarak ilan edildi
  7 Aralık 1920 - Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya yerleşmesi ve bu şehri milli harekatın merkezi yapması
  23 Nisan 1920 - Ankara'da Büyük Millet Meclisinin törenle açılması ve bu meclise başkan seçilmesi
  20 Ocak 1920 - "Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir" idare usulü halkın mukadderatını bilfiil elinde tutulması esasına dayanır, kayıtlarını taşıyan ilk demokratik Anayasayı Meclise kabul ettirmesi.
  5 Ağustos 1921 - İlerleyen Yunan Taarruzu karşısında T.B.M.M. O'na Başkumandanlık görevini verdi.
  19 Eylül 1921 - Sakarya Zaferinden altı gün sonra T.B.M. Meclisinin çıkardığı bir kanunla Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verildi.
  27-28 Eylül 1922 - Gecesi büyük taarruz savaşının planlarını hazırladı.
  26 Ağustos 1922 - Cumartesi sabahı Kocatepe'den büyük taarruz emrini verdi.
  30 Ağustos 1922 - Dumlupınar'da ateş hatları arasında idare ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazandı.
  1 Eylül 1922 - Muzaffer Türk Ordularına "İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR İLERİ" emrini verdi
  10 Eylül 1922 - Halkın çılgınca alkışları arasında İzmir'e girdi
  2 Ekim 1922 - Ankara'ya dönüşlerinde eşsiz merasimle karşılanmışlardır
  1 Kasım 1922 - Saltanatın kaldırılmasını temin eden Kanunu Meclis karşısında müdafaa kabul ettirmiştir
  29 Ekim 1923 - 20:30 da "CUMHURİYET" ilan edilmiş ve Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
  3 Mart 1924 - Cumhuriyet rejiminin Türkiye'de kökleşip yerleşmesi için şart olan hilafetin kaldırılmasını sağlamıştır. Aynı yıl içerisinde medreseleri kapattırarak milli eğitim alanındaki birliği sağlama yolunu açmıştı. Gene bu suretle laik ve modern esaslara göre eğitim ve öğretim yapan müesseselerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.
  1 Mayıs 1924 - Orta Çağın dini hukuk geleneklerine göre çalışan Şer'iye mahkemelerini kaldırdı
  26 Ağustos 1924 - Milli sermayeyi çoğaltmak özel teşebbüsleri teşvik ederek kurmak ve Türk bankacılığını geliştirmek amacıyla İş Bankasını kurdu.
  5 Mayıs 1925 - Memlekette modern çiftçiliği geliştirmek maksadıyla yapılacak teşebbüslere bir örnek olmak üzere kendi parasıyla bir Orman Çiftliğini kurdurdu
  1925 - Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun kabul edilerek batıl inanç ve taassup yatakları ortadan kaldırıldı
  25 Aralık 1925 - Medeni kıyafeti getirdi
  26 Aralık 1925 - Miladi takvim ve modern saat ölçüsünü değiştiren kanun kabul edildi
  17 Şubat 1926 - Türk Medeni Kanununun kabul edilmesiyle Türk milleti ümmet devrinden çağdaş medeniyete geçirildi
  1 Kasım 1928 - Çıkarılan bir kanunla Türk Milletinin kolayca okuyup yazmasını temin edecek olan yeni Türk alfabesi kabul edildi.
  12 Temmuz 1932 - Yüzyıllardan beri ihmal edilmiş olan Türk dilini geliştirmek ve bu gelişmeyi kolaylaştırmak için lüzumlu gördüğü Türk Dil Kurumunu meydana getirdi
  1934 - Yılının kasım ayında Türk kadınına siyasi hakları tanıyan yasa çıkarıldı.
  24 Kasım 1934 - Hayatı boyunca Türk Milletine yaptığı eşsiz hizmetler göz önüne alınarak her Türk vatandaşının bir soyadı aldığı sırada T.B.M.M. O'na ATATÜRK soyadını verdi.
  1934 - Avrupa'da baş gösteren siyasi buhran karşısında Balkan Antantının kurulmasında en önemli rolü oynadı.
  1936 - Montrö Antlaşması ile boğazların tahkiminin sağlanmasını temin etti.
  1936 - Sadabat Paktıyla memleketimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında nazım rol oynadı.
  4 Temmuz 1938 - Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olan Hatay'ın bağımsız bir Türk devleti olmasını sağlamıştı ki bu vatan parçası ölümlerinden sonra Anavatan'a katılmak imkanını bu sayede buldu.
  1938 - Yurt içinde her zaman yaptığı inceleme gezilerinin birinde hastalanmış bu rahatsızlığı Mayıs ayına kadar sürmüştü.
  5 Eylül 1938 - Saraya gizlice çağırttığı bir notere vasiyetnamesini yazıp vermişti.
  16 Ekim 1938 - Gittikçe ağırlaşan hastalığı karşısında günlük raporlar neşredilmesine başlanmıştı.
  8 Kasım 1938 - Günü durumu çok ağırlaşmış ve neşredilen rapor üzerine bütün yurdu ağır bir acı kaplamıştı.
  10 Kasım 1938 - Günü nihayet korkunç sonuç bütün acılığıyla gerçekleşmiş, Atatürk perşembe sabahı saat 9.05'te hayata gözlerini yummuştu.

 5. crisma
  Yeni Üye
  ya ben atatürk albümü satın almak istiyorum doğumundan ölümüne kadar ne yapabilirim

 6. diazem44
  Yeni Üye
  çok güzel bir fotoğraf albümü hazırlamışsınız teşekkürler..

 7. Ziyaretçi
  evet isterdim çünkü Atatürk' ü çok seviyorum

+ Yorum Gönder


atatürkün doğumundan ölümüne kadar hayatı resimli,  atatürkün doğumundan ölümüne kadar fotoğrafları,  atatürkün doğumundan ölümüne kadar resimli hayatı,  atatürkün albümü,  atatürkün doğumundan ölümüne kadar fotoğraf albümü,  doğumundan ölümüne atatürk kronolojisi resimli