+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda Yargıtaya giden karra düzeltme ile ilgili dosyaları takip Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yargıtaya giden karra düzeltme ile ilgili dosyaları takip
  yargıtaya giden karar düzeltme ile ilgili dosyaları nereden takip edebilirim. ? 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  Yargıtaya giden karra düzeltme ile ilgili dosyaları takip dilekçesi hakkında bilgi

  Yargıtay İlgili Dairesinin Kararına Karşı Karar Düzeltme İstemi Dilekçesi
  Dosya Esas No:
  YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİNE
  Sunulmak Üzere
  . İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  TASHİHİ KARAR İSTEYEN
  (BORÇLU) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  KARŞI TARAF
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
  Adres
  KONUSU : Karar düzeltme istemi hakkındadır.
  TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- . 1. İcra Müdürlüğünün 2007/… esas sayılı dosyası ile aleyhime yapılan icra takibinde, borcumu ödediğime dair sunmuş olduğum belgeler yeterli bulunmayarak itirazım İcra Mahkemesinin …/…/… gün ve E. 2007/…, K. 2007/… sayılı kararı ile kaldırılmıştır. Mahkemeye sunduğum belgeleri yeteri kadar ciddiye almayarak aleyhim verilen kararın bozulması dileği ile verilen kararı temyiz etmiştim.
  2- Söz konusu belgelerin temyiz incelemesi sırasında dikkate alınmadığını verilen onama kararından anlamaktayım. . İcra Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarafından onama kararı verilmiştir. Verilen onama kararı yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olup hukuka uygun değildir. Onama kararının düzeltilmesi istemi karar düzeltme yoluna başvurma zarureti hasıl olmuştur.
  DELİLLER : İcra Müdürlüğünün ilgili dosyası ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 363-366 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Erzincan İcra Mahkemesinin …/…/… gün ve 2007/… Esas, 2007/… Karar sayılı kararının onanmasına yönelik olarak verilen Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin …/…/… Gün ve 2007/… Esas, 2007/… Karar sayılı ilamının düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
  Kararın Düzeltilmesini İsteyen
  Adı ve Soyadı
  İmza

+ Yorum Gönder


yargıtayla ilgili sorular