+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda tükürük bezi kitlesinan tedavi yöntemleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  tükürük bezi kitlesinan tedavi yöntemleri nelerdir
  tükürük bezi kitlesinan tedavi yöntemleri nelerdir. 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Tükürük Bezi Kitlesinan Tedavi Yöntemleri Hakkında Bilgi

  Histopatolojik yap›lar› de¤iflkenlik gösteren tükürük bezi tümörlerinin
  tedavileri halen tart›flmalara neden olmaktad›r. Tüm vücut
  tümörlerinin %3'ünü oluflturan tükürük bezi tümörlerinin
  %80'i parotis bezinden, %10-15' i submandibüler bezden geliflir.
  Geriye kalan küçük bir yüzdeyi de sublingual bez ve aerodijestif
  bölgede yerleflmifl olan minör tükürük bezlerinden kaynaklanan
  tümörler oluflturur. Bu çal›flmada 1990-2000 y›llar›
  aras›nda F›rat Üniversitesi F›rat T›p Merkezi Kulak Burun Bo¤az
  Klini¤i'ne tükürük bezinde flifllik flikayeti ile baflvuran 112 hastan›
  n dosyalar› retrospektif olarak incelendi. Toplam 112 tükürük
  bezi kitlesinin 60'› (%53.7) parotis bezinden, 45'i (%40.1) submandibüler
  bezden, 7'si (%6.2) ise minör tükürük bezlerinden

  kaynaklan›yordu. Parotis bezi kitlelerinin %83.3'ü benign,
  %16.6's› malign, submandibüler bez kitlelerinin %86.6's› benign,
  %13.3'ü malign, minör tükürük bezi kitlelerinin ise
  %42.8'i benign, %57.1'i malign karakterde idi. Çal›flmada, bu
  olgular›n histopatolojik raporlar› ve uygulanan tedavi yöntemleri
  analiz edilerek literatür bilgisi ile sunuldu.

+ Yorum Gönder