+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda mektup ve dilekçe özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. imam hatipli
  Üye

  mektup ve dilekçe özellikleri
  mektup ve dilekçe özellikleri hakkında bilgi

  1) Özel Mektuplar
  Akraba ve dost gibi yakın çevredeki insanlara yazılan mektup çeşididir. Bu tür mektuplarda doğal ve samimi anlatım ön plândadır. Sanatçı ve edebiyatçıların, daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara "edebî mektup" da denmektedir.
  Özel mektupları yazarken dikkat edilecek özellikler şunlardır:
  (a) Mektup yazılacak kâğıt, şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır.
  (b) Mektup, mürekkepli ya da tükenmez siyah renkli kalemle yazılmalıdır.
  (c) Mektubun sağ üst köşesine "tarih", yanına da yazıldığı "yerin adı" konmalıdır.
  (d) Mektubu göndereceğimiz kişinin genel özelliklerine göre (yaşı, kültür düzeyi, yakınlık derecesi vb.) "hitap cümlesi" bulunmalıdır.
  (e) Mektubun sağ alt köşesine "ad-soyad" yazılmalı ve "imza" atılmalıdır.
  (f) Mektubun sol alt köşesine "adres" yazılmalıdır.
  2) Edebî Mektuplar:
  Edebî mektuplar; yazarları, içerikleri ve ifade şekilleri ile özel mektuplar içinde ayrı yer tutar ve ayrı şekilde ele alınırlar. Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır. Yazar, karşısındakine öğüt verir, yol gösterir. Eski dönemlerde, bu tür kişisel edebî mektuplar, "Mektûbât = Mektuplar" adı altında toplanır ve geniş kitlelerin de okuyabilmesi için yayımlanırdı.
  Düşünce ve edebiyat alanındaki görüşleri sergilemeleri bakımından mektupları yayımlanan yazar ve şairlerimizden bazıları şunlardır:
  Ali Şir Nevaî (XV. yy.)
  Kınalızade Ali (XVI. Yy.)
  Veysî (XVII. yy.)
  Ragıp Paşa (XVIII. yy.)
  Namık Kemal (XIX.yy.)
  Ahmet Hamdi Tanpınar (XX. yy.)
  Ayrıca mektup tarzında eleştiri, seyahatname, roman, hikâye, şiir gibi yazılı kompozisyon türlerinin (edebî türler) de yazıldığı görülmektedir.
  3) Resmî ve İş Mektupları:
  a) Resmî Mektuplar:
  Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılarla; bunların, vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir. İş mektuplarına benzerler.
  Bu mektupların hitap başlığı, yazılan dairenin ya da tüzel kişilik sahibi kuruluşun kanun ve tüzüklerdeki tam adıdır. Bu mektuplarda tarih ile birlikte mektubun sıra numarası ve konusu belirtilir. Mektup, cevap mahiyetinde ise "ilgi" hanesine cevabı olduğu mektubun sayı ve tarihi, "konu" hanesine de kısaca amaç yazılır. Bu yapıldıktan sonra iki ya da üç satır aralığı bırakılarak mektup yazılır.
  Resmî mektuplarda açık, kesin, anlaşılır bir dil kullanılır. Mektubun sonu, alt makama yazılıyorsa " rica ederim.", üst makama yazılıyorsa " arz ederim." şeklinde biter. Mektup metninin sağ altında ise mektubu yazanın makamı, adı ve soyadı ile imzası bulunur.
  b) İş Mektupları:
  Özel kişilerle iş kurumları ve iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak yazılan mektuplara denir. Bu mektuplarda konusu ne olursa olsun bir iş ya da hizmet söz konusudur. Bu bir sipariş, satış, şikâyet, borç alıp verme isteği, tavsiye ya da bilgi isteme olabilir.
  4) Açık Mektup:
  Her hangi bir düşünceyi, görüşü açıklamak, bir tezi savunmak için bir devlet yetkilisine ya da halka hitaben, bir kişi ya da kurum tarafından yazılan, gazete, dergi aracılığı ile yayımlanan mektuplardır.
  Açık mektuplarda sadece yazanı değil, geniş kitleleri ilgilendiren önemli konular ele alınır.
  Açık mektubun türü; makale, fıkra, inceleme yazılarından birine uygun olabilir. Açık mektup örneklerine zaman zaman gazete ve sanat dergilerinde rastlanmaktadır.
  b. DİLEKÇE
  Dilekçeler bir iş mektubu olarak da kabul edilebilir. Bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek üzere ya da her hangi bir konuda soru sormak için resmî, özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan imzalı ve adresli bir çeşit iş mektubudur.
  Dilekçeler genellikle çizgisiz ve beyaz dosya kâğıdına dolma kalemle ya da daktilo / bilgisayarla yazılır. Kâğıdın üstünde üç, solunda üç, sağında bir santimetre boşluk bırakılır.
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  mektup ve dilekçe özellikleri hakkında bilgi

  1. Tanımı
  Bir haberi, dileği veya duyguyu bir başkasına iletmek için yazılmış yazıya mektup denir.
  Mektup en eski haberleşme araçlarından biridir. Günümüzde uygarlığın gelişmesi ile haberleşme araçları oldukça çeşitlenmiştir: gazete, dergi, televizyon, bilgisayar, belgegeçer, İnternet…
  Mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar çıkabilen en eski edebiyat türlerinden biridir. Eldeki en eski örnekler, Mısır firavunlarının (M Ö 14-15. yüzyıllar) ve Hititlerin mektuplarıdır.

  2. Özellikleri
  Bir edebiyat türü olarak mektup günümüzde, iletişimdeki hızlı teknik gelişmelere karşın kişinin iç dünyasını yansıtması ve düşüncelerin paylaşımı nedeniyle yerini korumaktadır. Mektup türü dört ana gruba ayrılır:
  Özel mektuplar
  Edebî mektuplar
  İş mektupları
  Resmî mektuplar

  1-Özel Mektuplar
  Birbirlerini tanıyan kişilerin duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine gönderdikleri mektuplardır. Mektuplaşan kişiler arasındaki samimiyet, özel mektupların değerini artırır. Özel mektuplar her konuda yazılabilir, o nedenle konuları çok çeşitlidir. Ancak konularda güncellik ağır basar.
  Anlatımında içtenlik ve rahatlık vardır. Hitaplarda da içten ifadelere yer verilir. Bahsedilen konuya göre, mektup yazan kişinin üslubu değişir. Sanatçıların, devlet adamlarının, düşünürlerin özel mektupları yayınlandığında bizler için önemli belgeler olabilir.
  Özel mektupları, konularına göre alt başlıklar hâlinde adlandırmak da mümkündür:
  Aile mektupları veya sağlık mektupları (eşe, dosta, yakın akrabaya yazılanlar),
  Tebrik mektupları (herhangi bir başarı, nikâh, nişan, düğün, bayram, yılbaşı gibi sebeplerle yazılanlar),

  Teşekkür mektupları (iyilik veya yardım görme gibi sebeplerle yazılanlar),
  Davet mektupları (davetiyeler, nişan, düğün, gezi vs. sebeplerle yazılanlar),
  Taziye mektupları,
  Özür mektupları vs.
  Bu türdeki mektupların gizliliği vardır ve bu gizlilik kanunla korunmuştur.

  2-Edebî Mektuplar
  Edebiyatçıların birbirlerine ya da dostlarına yazdıkları sanatsal değer taşıyan mektuplardır.
  Edebî mektuplar, dil ve anlatım açısından sanat değeri taşır. Örnek bir dil ve anlatım kullanılır.
  Edebî mektuplar belge niteliği taşıdıklarından önemlidirler. Bu tarz mektuplardan yazıldıkları döneme ait sanat, edebiyat ve fikir olayları hakkında bilgi edinmek de mümkündür.
  Tanınmış yazarlar birbirlerine yazdıkları mektuplarla fikir ve sanat olaylarını ve eserleri tartışırlar.

  3-İş Mektupları
  Endüstri, iş ve ticaret alanlarında ya da iş yerleriyle kişiler arasında yazılan mektuplardır. Bu mektuplarda içtenlik aranmaz. İstenilen, açıkça ve anlaşılır bir dille belirtilir. Açıklayıcı anlatım türü tercih edilir.

  1. Mektup kâğıdı temiz ve çizgisiz olmalıdır.
  2. Mektupların mürekkepli kalemle ya da bilgisayarla yazılmasına özen gösterilmelidir.
  3. Mektup kâğıdının sağ üst kısmına yazıldığı yer ve tarih konulmalıdır.
  4. Mektup, yazıldığı kişiye uygun bir seslenişle başlamalı ve seslenişten sonra virgül
  işareti konulmalıdır.
  Mektupta karalamalar yapılmamalı ve yazım kurallarına uyulmalıdır.
  Selam ve saygı sözleri sonuç bölümünde yer almalı, selâm, saygı ve teşekkürlerde aşırılığa kaçılmamalıdır.
  7. Mektup bitince sağ alt köşesi imzalanmalıdır.
  8. Anlatılacak konu kesin ve açık bir dille ifade dilmeli; cümleler kısa olmalıdır.
  9. Sözcüklerin kısaltmaları kullanılmamalı; yanlış anlama gelecek sözlere yer verilmemelidir.

  4-Resmî Mektuplar
  Devlet dairelerinin kendi aralarında veya kişilerle devlet daireleri arasında yazılan mektuplardır. Bu tür mektuplarda, konunun uzunluğuna göre tam veya yarım sayfa boyutunda çizgisiz, beyaz kâğıtlar kullanılır. Konu dışında ayrıntılara ve özel isteklere yer verilmez. Konu en açık ve yalın biçimde ele alınır.
  Resmî mektuplar, biçim yönüyle iş mektuplarına benzer. Resmî mektuplar; başlık, metin ve son kısım diye üç bölüme ayrılır.
  Başlıkta gönderen makam, dosya numarası, tarih, konu, adres ve ilgiler bulunur.
  Metin kısmında, doğrudan doğruya işle ilgili konudan söz edilir.
  Son kısımda ise üst makam yetkilisi alt makamdakine yazıyorsa yazıyı “rica ederim”, alt makamdaki üst makamdakine yazıyorsa “bilgilerinize saygıyla sunarım” veya “arz ederim” şeklinde ifadeler yazar.
  Hiçbir saygı kelimesi kullanılmaz. Sağ tarafa imza atılır. İmzanın altına yazıyı imzalayanın adı ve soyadı yazılır (soyadı büyük harflerle). Bunun altına makam adı, küçük harflerle yazılır, gerekirse kısaltma kullanılabilir.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Mektup bizden uzakta olan bir dostumuza, akrabamıza yada arkadaşımıza gönderdiğimiz ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna gönderilen haberleşme aracıdır. Dilekçe ise, resmi kurum ve kuruluşlara dilek ve şikayetlerimizi bildirdiğimiz resmi yazılardır.
+ Yorum Gönder


dilekçe özellikleri,  dilekçenin özellikleri,  dilekçe ve mektup arasındaki farklar,  mektup ve dilekçe arasındaki farklar,  dilekçenin şekil özellikleri,  dilekçe ve iş mektubu arasındaki farklar