+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Cumhuriyet Ile Ilgili Makale Yazısı örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyet Ile Ilgili Makale Yazısı örneği
  cumhuriyet ile ilgili makale yazısı örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet Hakkınada Makale

  Türkiye Cumhuriyeti’nin genel yapısı 3 temel birimden oluşmaktadır. Bunlar; Yasama, Yürütme ve Yargı’dır. Bu üç temel birim, kaynağı millet egemenliğine dayanan devletin üstün gücünü kullanmaktadır.

  Yasama gücü, yasaları yapan, değiştiren ve yürürlükten kaldıran güçtür. Bu güç, milletin temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millet adına kullanılır. TBMM, bu görevinin yanı sıra, Bakanlar Kurulu’nu ve Bakanları denetler. Bakanlar Kurulu’na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanır. Para basmaya, savaş ilanına, uluslar arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmaya, genel ve özel af ilanına karar verebilir.

  Yürütme gücü, TBMM tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ve yine TBMM içinden görevlendirilen başbakan ile meclis içinden yada meclis dışından atanan bakanlar tarafından kullanılan güçtür. Cumhurbaşkanı, yürütme gücünün başı olarak devletimizi temsil etmektedir. Yürütme gücünü asıl kullanan , Başbakan başkanlığındaki hükûmettir. Hükûmetin görevini sürdürebilmesi TBMM’den güvenoyu almasıyla mümkündür. TBMM gerekli görürse hükûmete güvenoyu vermeyip, onu düşürebilir. Hükûmet, TBMM’nin çıkardığı yasaları uygular, yasalara uygun olmak koşuluyla yönetmelikler ve tüzükler çıkarır.

  Yargı gücü, bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. Yargı, vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıkları çözer ve suç işleyenlere ceza verir. Devlet ile vatandaş arasında çıkan sorunları çözümler. Genel ve yerel seçimleri de yargı organları yürütür. Yargı organları bu görevleri yerine getirirken, ilgili yasalara göre hareket ederek karar verir. Yargı organları içinde en üstünü Anayasa Mahkemesi’dir. Anayasa Mahkemesi, TBMM’nin çıkardığı yasaların itiraz durumunda Anayasa’ya uygun olup olmadığına karar verir. Yargı organlarında görevli hakimler ve savcılar her türlü etkiden uzak ve bağımsız olup, atanmaları, yükseltilmeleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yerine getirilir.
+ Yorum Gönder