+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Bilimsel Süreç Becerileri Ile Ilgili Makale Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilimsel Süreç Becerileri Ile Ilgili Makale Örneği
  bilimsel süreç becerileri ile ilgili makale Örneği kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Bilimsel Süreç Becerileri Hakkında Makale

  Bilimsel becerilerin önemli bir grubunu oluşturan bilimsel süreç becerilerini;

  Padilla (1990), bilim insanlarının davranışlarını yansıtan, birçok fen disiplini için
  uygun olan ve farklı durumlara uyarlanabilen bir dizi beceri olarak tanımlamıştır
  (Monhardt and Monhardt 2006). Bilimsel süreç becerileri ile ilgili çalışmalarda
  farklı sınıflandırmaların yapıldığı görülmektedir. Bazı araştırmacılar bilimsel
  süreç becerilerini temel ve birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri olmak üzere iki
  grupta toplarken (A.A.A.S. 1998, Lancour 2005; akt: Kanlı, Yağbasan 2008;
  Rezba 2007; Saat 2004); bazılarının da temel süreçler, nedensel süreçler ve
  deneysel süreçler şeklinde üç grupta topladıkları belirlenmiştir (Ayas ve diğ.
  1997).
  Bu çalışmada bilimsel süreç becerileri öncelikle temel ve birleştirilmiş olmak
  üzere iki ana başlıkta toplanmıştır. Temel bilimsel süreç becerileri (TBSB); hem
  bilimsel çalışmalarda hem günlük hayatta herhangi bir konuda kullanılabilen
  becerilerdir. Bu kategori gözlem (G), ölçme (Ö), sınıflama (S), veri kaydetme
  (VK), sayı-uzay ilişkisi kurma (SUİK), iletişim (İ) becerilerinden oluşmaktadır.
  Birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri grubunda yer alan beceriler gerek
  kullanılacağı aşama gerekse kullanılabilmesi için sahip olunması gereken bilişsel
  yeterlilik göz önünde bulundurulduğunda aralarında belirgin bir farklılık olduğu
  ve bu becerilerin de kendi içinde alt başlıklara ayrılması gerektiği fark edilmiştir
  (Şen 2011). Birleştirilmiş süreç becerileri kendi arasında deney doğrulama
  bilimsel süreç becerileri ve özgün deney tasarlama ve uygulama bilimsel süreç
  becerileri olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Deney doğrulama bilimsel süreç
  becerileri (DDBSB); öğrenciye hazır olarak verilen bir deneyi doğrulama yoluyla
  gerçekleştirmesi sürecinde kullanılan becerilerdir. Bu kategoride önceden
  kestirme (ÖK), değişken belirleme (DB), işlemsel tanımlama (İT), sonuç
  çıkarma (SÇ) becerileri yer alır. Alan yazında nedensel süreçler olarak ifade
  edilmiştir (Ayas ve diğ. 1997). Özgün deney tasarlama ve uygulama bilimsel
  süreç becerileri (ÖDTUBSB); öğrencinin kendi başına bir deney tasarlaması ve
  bu deneyi gerçekleştirmesi sırasında kullandığı becerilerdir. Birleştirilmiş süreç
  becerilerinin ikinci kısmıdır. Bu kategori hipotez kurma (HK), deney kurgulama
  (DK), değişkenleri değiştirme ve kontrol etme (DDKE), veri kullanma ve model
  oluşturma (VKMO) , karar verme (KV) becerilerinden oluşmaktadır. Alan
  yazında deneysel süreçler olarak ifade edilmiştir (Ayas ve diğ. 1997).
  Her bir bilimsel süreç becerisi kendisinden sonra gelen becerinin gelişimi için bir
  ön koşuldur. Bu şekilde bir sınıflama yapılması becerilerin birbirinden bağımsız
  düşünülmesine yol açabilir gibi görünse de, becerilerin teorik olarak içeriği ve
  kullanıldığı aşamalar incelendiğinde beceriler arasındaki ilişki rahatça
  görülebilir. Örneğin “değişken değiştirme ve kontrol etme” becerisinin
  kazandırılabilmesi için önceden “değişken belirleme” becerisinin kazandırılmış
  olması gerekmektedir.
+ Yorum Gönder