+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Moğollarda hanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Moğollarda hanlar
  Moğollarda hanlar

  Moğollarda hanlar hakkında bilgi

  Moğollarda hanlar.jpg

  Önce Moğol devleti olarak kurulan, fakat sonraları bir "Türk-Moğol İmparatorluğu" şeklinde gelişen bu devlet, kurucusuna izafeten "Cengiz İmparatorluğu" diye de adlandırılmaktadır, çünkü 13. yy.'da cereyan eden siyasî, askerî ve içtimaî hâdiseleri, onan şahsiyetinden ayrı mütalâa etmek hemen hemen imkânsızdır.


  1240 tarihli Moğolların Gizli Tarihi adlı eserde Cengiz (Çinggis) Han'ın şeceresinden bahsedilirken, en eski ceddi, Türk destanlarında olduğu gibi, bir bozkurta bağlanmakta ve onun Türk menşeli olduğu hakkındaki rivayetleri destekler gibi görünmektedir.

  Boylar arasında devam eden mücadeleler sırasında, Yesügey-bağatur, Merkitler'den Yeke-Çiledü'nün elinden karısı Höelün-ücin'i kaçırmış ve bu kadın sonradan Cengiz'in anası olmuştur. Buna karşılık Merkitler de 10 yıl sonra Yesügey'i zehirleyerek öldürmüşlerdir.

  Yesügey'in Höelün-ücin'den Temücin (doğ. 1155 veya 1167?), Hasar, Haçiun ve Temülün adında 4 oğlu ve Temüge adında bir kızı olmuştur. 9 yaşında yetim kalan ve rakipleri tarafından ortadan kaldırılmak istenen Temucin ve kardeşleri anaları tarafından çok ağır şartlar altında büyütülmüşlerdir.

  Mevziî savaşlarda başarı kazanan ve taraftar ve dostları gittikçe çoğalan Temücin, 1196'da mahdut sayıda boylar tarafından ilk defa "Çinggis" ünvanı verilerek "Han" (Ha'an, Kagan) seçilmiştir. Önce dost, sonraları rakip ve düşman olarak rol oynayan sivrilmiş şahıslar arasında Kereyit hükümdarı Onghan(To'oril=Tuğrul) ile Caciratlar'dan Camuha bilhassa göze batmaktadır.

  Fakat Temücin bu ve diğer rakiplerini bir bir ortadan kaldırmayı başarmış ve bütün boyların birleşmesinden sonra 1206 Pars yılında Onan nehri menbaında toplanan büyük kurultayda, tazelenen Çinggis (Çingiz=Cengiz) unvaniyle büyük hükümdar ilan edilmiştir.

  Esas imparatorluğunun kurulması ve büyük dış seferler bundan sonra başlar. Devletin idarî işlerini tanzim eden casag (casak, yasa, kanun)lar bu kurultayda kabul edilmiş, Cengiz'in bilig (vecize, hikmet)leri de kendi zamanında yazılmış ise de, bunlar tam metin halinde bize kadar intikal etmemiştir
 2. Acil

  Moğollarda hanlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


moğol,  türk hanlar