+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Burjuvazi bu felsefeden nasıl yararlanmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Burjuvazi bu felsefeden nasıl yararlanmıştır
  Burjuvazi bu felsefeden nasıl yararlanmıştır?

  Burjuvazi bu felsefeden yararlanışı hakkında bilgi

  Burjuvazi, getirdiği evrensel akıl ve soyut insan anlayıĢıyla, halk kitlelerinin kendi aralarında örgütlenmesini önlemeye çalıĢmıĢ, bu amaçla kanunlar çıkarmıĢtır (Le Chapellier Kanunu). Bu kelimeyle, burjuvazinin ötesindeki büyük halk kitleleri, ekonomik ve sosyal güçsüzlükleri içinde sürüklenmeye bırakılmıĢlardır,
  Burjuvazi böyle tedbirler alırken, içgüdüsüyle sezdiği halkın gücünün kendisi için tehlike yaratmasını önlemek amacındadır. Burjuvazinin «içgüdüsüyle sezdiği halkın gücünden» söz etmemizin sebebi, o dönemde henüz «Tiers Etat»nın içinde, yani asîller ve rahipler sınıfının dıĢında kalanların içinde, burjuvazinin çıkarlarına karĢı durabilecek, kendi çıkarlarının burjuvazinin çıkarlarıyla çeliĢtiğinin bilincine varmıĢ sosyal sınıfların daha ortaya çıkmamıĢ olmasıdır.
  Burada açıklamaya çalıĢtığımız husus, iktisadî gücü ele geçiren burjuvaların, siyasî yapıyı kendi çıkarlarına en uygun biçimde kurmaları, kurdukları siyasî yapı sayesinde de, kendilerine karĢıt olan sınıflar bilinçlendiği zaman bile, uzun süre onları görmezlikten gelebilmeleridir.
  carl_spitzweg_017.jpg
  Fransız devrimcilerinin kullandıkları Millet terimi bu yapının temel taĢlarından birini teĢkil edecektir. Nitekim Millet kavramının bir anlam kazanabilmesi için bu kavramın kapsadığı bireyleri farklılaĢtıran, bölen .ve birbirlerine karĢıt duruma getiren unsurlardan temizlemek, sadece onları birleĢtiren unsurları ön plana almak gerekiyordu. Bunu baĢarabilmek için de insanların içinde yaĢadıkları iktisadî ve sosyal koĢulları görmezlikten gelmek, baĢka bir deyiĢle bu durumu değiĢmez toplum kanunlarına uygun olarak kabul etmek zorunluydu. Temsili demokrasinin kurucuları da böyle yaptılar. Hukuk yoluyla imtiyazlar sağlamıĢ olan sınıflar ve bölgesel ayrılıklar kaldırıldı; oysa çekirdek halindeki sosyal sınıflar görmezlikten gelindiği gibi ileride sınıf bilincine varmaları da önlenmeye çalıĢıldı.
 2. Acil

  Burjuvazi bu felsefeden nasıl yararlanmıştır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder