+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Ihtilâlin patlamasına yol açan olaylar nasıl değerlendirilmelidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ihtilâlin patlamasına yol açan olaylar nasıl değerlendirilmelidir
  Ihtilâlin patlamasına yol açan olaylar nasıl değerlendirilmelidir

  Ihtilâlin patlamasına yol açan olaylar nasıl değerlendirilmesi gerekir?

  Bugün sosyal bilimler artık toplumların diyalektik bir geliĢme kanununa tâbi olduklarını kabul etmek zorunda kalmıĢtır. Bilindiği gibi maddî üretim güçleri geliĢmelerinin belirli bir aĢamasında, yürürlükte olan üretim iliĢkileriyle, hukukî ifadesiyle mülkiyet iliĢkileriyle çatıĢma durumuna girerler. Böylece toplumsal devrim dönemine geçilir. Ekonomik temelin değiĢmesiyle birlikte bütün üst yapı hızlı ya da yavaĢ değiĢmeye baĢlar.
  1789′da iktidarın yeni üretim iliĢkilerinden yana olanlar tarafından ele geçirilmesinde de hiç kuĢkusuz burada özet olarak değindiğimiz tarih ve toplum

  görüĢü geliĢmenin temel nedenini açıklamaktadır.


  bastille.jpg

  Ancak siyasî iktidarın ele geçiriliĢ biçimi üzerinde çeĢitli olayların etkisi de önemli rol oynamıĢtır. Siyasî iktidarın yeni sınıflar tarafından ele geçirilmesi, yani toplumun nitel değiĢimi bir sıçrama sonucu meydana gelmiĢtir. Bununla birlikte, konumuzla ilgili bir örnek vermek gerekirse, feodaliteden buriuva toplum düzenine geçiĢ her yerde aynı biçimde olmamıĢtır: Ingiltere onyedinci yüzyılda her ne kadar (yüzeyde değiĢik sebeplere dayanan) çeĢitli ihtilâllere sahne olmuĢsa da sonuçta, burjuvazinin asıl iktidara geliĢi, ilk bakıĢta tedricî gibi gözüken Parlamento içi mücadele yoluyla gerçekleĢmiĢtir. Oysa Fransa’da iktidarın aynı yönde el değiĢtirmesi ancak bir ihtilâlin patlak vermesiyle ve kanlı safhalardan geçildikten sonra gerçekleĢebilmiĢtir. Demek ki ihtilâlin meydana geliĢinde, daha önce üzerinde durduğumuz gibi, sosyal yapıdan gelen, üretim güçleriyle üretim iliĢkileri arasındaki çeliĢiden (antagonizma) doğan belirleyici temel sebebin yanında bu nitel değiĢmenin biçimini etkileyen, o topluma özgü sebepleri de gözden uzak tutmamak gerekir. Yani üretim güçleri ile üretim iliĢkileri arasındaki diyalektik bağlar yanında, üst yapı kurumlarının dönerek alt yapıyı etkilemesinin de üzerinde durmak zorunlu olmaktadır.
  Biz burada Fransız ihtilâlinin meydana gelmesinde rol oynayan bütün hususları ayrıntılarıyla incelemek iddiasında değiliz. Sadece bir ihtilâlin geliĢini hazırlayan derin ve genel sebeplerin yanında, raslantıların ya da özel olayların ortaya çıkıĢının patlamayı kolaylaĢtırdığını, bu patlamayı ateĢleyici rol oynadığını hatırlatmak istiyoruz.
  Bu ikincil sebeplere örnek olarak savaĢların ve büyük iktisadî bunalımların bir baĢkaldırma, bir ihtilâl için, zincirin halkalarını zayıflatıcı çok önemli etkenler olduğunu tarih tespit etmiĢ durumdadır. IĢte bu baĢlık altında biz de Fransız ihtilâlinin meydana geliĢinde etken olan bu tip olayların baĢlıcalarını belirtmeye çalıĢacağız.
 2. Acil

  Ihtilâlin patlamasına yol açan olaylar nasıl değerlendirilmelidir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder