+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Osmanlı saltanat sistemini TBMM'nin açılışı ile ilgili düşünceleriniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Osmanlı saltanat sistemini TBMM'nin açılışı ile ilgili düşünceleriniz








  Osmanlı saltanat sistemini TBMM'nin açılışı ile ilgili düşünceleriniz

  Osmanlı saltanat sistemini TBMM'nin açılışı ile ilgili düşünceleriniz hakkında bilgi

  Osmanlı saltanat sistemini TBMM nin açılışı ile ilgili dü&#3.jpg.

  TBMM'NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)

  İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal
  etmesi ve Mebusan Meclisi'nin kapatılması üzerine M.Kemal, bir genelge yayınlayarak Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını bildirmiştir.
  Genelgede seçim yapılarak her sancaktan 5 delegenin 15 gün içinde Ankara'ya gelmesini istemiştir.
  Olağanüstü Yetkilere Sahip Meclis 23 Nisan 1920'de açılmıştır.
  AMAÇ: Vatanı kurtarmaktır. Bu yüzden I. TBMM döneminde siyasi parti kurulmasına ve devrim hareketine girişilmesine izin verilmemiştir. Fakat mecliste gruplaşmalar olmuştur ve I. TBMM zorunlu olarak 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırmıştır.( zorunlu yaptığı tek devrim). Mecliste oluşan gruplar ise;

  Tenasüt (şeriatçılar)
  Yeşiller (tkp)
  İstiklalciler
  I. Müdafaacılar (CHP- Atatürk yanlıları)
  II. Müdafaacılar (TPCHP- K.Karabekir yanlıları)


  I. TBMM’NİN ÖZELLİKLERİ:

  1) Kurucu meclistir. Yeni bir hükümet kurduğundan ve yeni bir anayasa (Teşkilat-ı Esasiye) kabul ettiğinden.

  2) İhtilalci meclistir. İstanbul hükümetini yok saydığı için.

  3) Merkeziyetçi meclistir. Yasama, Yürütme ve Yargı’yı benimsediği için

  4) Ulusal meclistir. Bütün ulusu temsil ettiği için.

  5) Demokratik meclistir. Seçimle oluştuğu için.

  6) Bağımsızlığı sağlayan meclistir.



  7) Olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olarak açılmıştır.



  ALINAN KARARLAR:

  Yeni bir hükümet kurmak gereklidir. İstanbul hükümeti yok sayıldı.
  Gerici bir hükümet başkanı veya padişah kaymakamı(vekili) atamak doğru değildir. Yeni hükümetin kalıcı olduğunu ve alınan kararlarda bağımsız hareket edeceğinin göstergesi.
  TBMM’nin üstünde hiçbir güç yoktur. Padişah ve saltanat yok sayılmıştır.
  Padişahlığın ve halifeliğin konumu, meclisin alacağı bir kararla daha sonra belirlenecektir.(İlerde bu karara dayanarak saltanat ve halifelik kaldırılacaktır.)
  Güçler birliği ilkesi TBMM’ye aittir. Çabuk karar alabilmek ve bu kararları uygulayabilmek için.
  Bir meclis başkanı seçilecek, meclis başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanı sayılacaktır. Hükümette görev alan bakanları meclis oylamayla kendisi belirleyecektir.(meclis hükümeti sistemi)
  meclis hükümeti sitemi benimsenmiştir. Kabine sistemi cumhuriyetin ilanıyla kabul edilmiştir. Bakanları hükümet başkanı seçer.( Hükümette; meclis hükümeti sistemi sırasında uyuşmazlıklar vardı, kabine sistemine ,
  geçilince ortadan kalktı.

  her genel seçimde meclis kendini yeniler, bugün 22. dönemdeyiz.

  TBMM’NİN ÇIKARDIĞI İLK KANUNLAR:

  1) Hıyanet-i Vataniye

  2) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanun

  3) Firariler kanunu( asker kaçaklarının yargılanması için)

  4) Ağnam vergisinin ( hayvan başına alınan vergi) 4 katına çıkarılmasına ilişkin kanun.






  Meclis üç gruptan oluşmuştur:

  1. Seçimle belirlenenler,
  2. Kapatılan Mebusan Meclisi'nden gelenler,
  3. Sürgünden dönen 14,
  milletvekili. Not : Meclis 120 milletvekili ile toplanmıştır. Milletvekili sayısı zamanla 390'a çıkmıştır. Üyeler çok çeşitli mesleklerden oluşmuştur.
  Mustafa Kemal'in Önergesi (24 Nisan 1920):

  1. Hükümet kurmak gereklidir.
  2. Geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir.
  3. TBMM'nin üstünde güç yoktur.
  4. TBMM, yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.
  5. Meclisten ayrılacak bir kurul meclise vekil olarak hükümet işlerini görür.
  6. Meclis başkanı, hükümetin de başkanıdır.
  7. Padişah ve halifenin durumu, bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra Meclis tarafından görüşülecek ve durumları belirlenecektir.
  Önemi:

  TBMM'nin açılması ile yeni Türk Devleti kurulmuştur.
  'Geçici bir hükümet reisi tanımak doğru değildir' denerek meclisin bağımsızlığı ve devamlılığı belirtilmiştir (2.madde).
  TBMM'nin üstünde güç olmadığı belirtilerek İstanbul Hükümeti yok sayılmıştır (3.madde).
  İlk TBMM'de 'güçler birliği ilkesi' ve 'Meclis Hükümeti Sistemi' kabul edilmiştir (4.madde).
  Bu önerge 20 Ocak 1921 Anayasası kabul edilinceye kadar Meclisin çalışma esaslarını belirlemiştir.
  'Türkiye Büyük Millet Meclisi' adının kullanılması, kurulan yeni devletin milliyetçi düşünceler taşıdığını ve Türk milletine dayandığını ortaya koymaktadır.
  I.TBMM'nin Özellikleri

  TBMM'nin açılması ile Temsil Kurulu sona ermiştir.
  TBMM, Meclis Hükümeti Sistemi ile çalışmıştır.
  TBMM, kurucu meclistir. Ancak ulusal birliğin dağılmaması için 'Olağanüstü Yetkilere Sahip Meclis' adı kullanılmıştır.
  'Milli Egemenlik' ilkesi gerçekleşmiştir.
  İlk meclis, çok farklı görüş ve mesleğe sahip kişilerden oluşmuştur. Bu kadar farklı görüşe sahip insanları bir arada tutan,
  düşünce 'yurdun bağımsızlığını' kurtarma düşüncesidir.
  TBMM, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlamıştır. Zor koşullar altında yıpranan meclisin 1 Nisan 1923'te yenilenme kararı alınmış, 11 Ağustos 1923 tarihinde II.TBMM açılmıştır.
  I.TBMM'nin Gerçekleştirdiği Çalışmalar

  TBMM açılmıştır (23 Nisan 1920).
  Hıyanet-i vataniye Kanunu çıkarılmıştır (29 Nisan 1920).
  İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur (11 Eylül 1920).
  TBMM ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye'yi kabul etmiştir (20 Ocak 1921).
  İstiklal Marşı kabul edilmiştir (12 Mart 1921).
  Saltanat kaldırılmıştır (1 Kasım 1922).
  İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve,
  Misak-ı İktisadi kabul edilmiştir (18 Şubat-4 Mart 1923).
  Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır (24 Temmuz 1923).
  Teşkilat-ı Esasiye (1921 Anayasası - 20 Ocak 1921)

  Yunan ilerleyişi devam ettiğinden bir anayasa çıkarılması zorlaşmıştır.
  I.İnönü Savaşı'nın kazanılması üzerine M.Kemal bir önerge yayınlamıştır (13 Eylül 1920).
  Teşkilat-ı Esasiye adındaki bu önerge Türk Devleti'nin ilk anayasası olmuştur (20 Ocak 1921).
  23 esas ve bir ek maddeden oluşmuştur.
  Kanun-i Esasi'nin Teşkilat-ı Esasiye ile çelişmeyen bölümleri yürürlükte kalmıştır.
  Türkiye Devleti'nin ilk anayasasıdır.
  1921 Anayasası'nın Maddeleri

  1. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  2. Kanun yapmak (yasama) ve yürütme yetkisini kullanmak milletin tek ve gerçek temsilcisi olan TBMM'ye aittir.
  3. Türkiye Devleti TBMM tarafından yönetilir ve hükümet 'TBMM Hükümeti' adını alır.
  4. TBMM, iller halkınca seçilen üyelerden oluşur.
  5. TBMM'de seçim iki yılda bir yapılır.
  6. TBMM, hükümeti seçtiği vekillerle (bakanlarla) yönetilir.
  7. Şer'i hükümlerin uygulanması TBMM'ye aittir.
  8. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
  Önemi:

  Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun siyasi ve hukuki belgesidir.
  Güçler Birliği İlkesi kabul edilmiştir.
  Türk tarihinde ilk kez egemenlik ulusa verilmiştir.
  Meclis içinde İstiklal Mahkemeleri kurulmuş ve yargı gücü de,
  kullanılmıştır.
  Ulusal birliğin bozulmaması için devletin rejimi belirtilmemiştir.
  TBMM, yaptığı anayasa ile Kurucu Meclis özelliğini göstermiştir.
  Meclis Hükümeti sistemi kabul edilmiştir.
  Şer'i hükümlerin TBMM tarafından yerine getirilmesi kabul edildiğinden 1921 Anayasası laik bir anayasa değildir.
  1921 Anayasası, 1924 Anayasası'nın ilanın,a
  kadar yürürlükte kalmıştır.
  1921 Anayasası'nda Yapılan Değişiklikler

  Devletin rejiminin cumhuriyet olduğu belirtilmiştir (1923).
  Cumhuriyetin ilanı ile Meclis Hükümeti Sistemi sona ermiş Kabine Sistemi'ne geçilmiştir.








 2. Acil

  Osmanlı saltanat sistemini TBMM'nin açılışı ile ilgili düşünceleriniz isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


tbmm kurulması,  tbmm kurulması ile ilgili resim,  1.tbmm dönemi