+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Mustafa kemal paşanın samsuna çıkışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Mustafa kemal paşanın samsuna çıkışı
  Mustafa kemal paşanın samsuna çıkışı

  Mustafa kemal paşanın samsuna çıkışı hakkında bilgi

  Mustafa kemal paşanın samsuna çıkşı1.jpg.

  ( 19 Mayıs 1919 )

  Mustafa Kemalin Samsuna çıkışından ,
  T.B.M.M. nin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin “Hazırlık Dönemini” oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır.
  Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Paşa, yıldırım orduları komutanlığına getirildi. Bu görevde iken ateşkes antlaşmasının kendi komutanlık bölgesinde İngilizlerce tek yanlı uygulanmasına karşı koydu. Yapılan baskı sonucu görevinden alınarak 13 kasım 1918 de İstanbul’a geldi. Padişahı ve Osmanlı genel kurmayındaki arkadaşlarının desteğini sağlayarak kendisini 9. ordu müfettişliğine atamıştır.


  NOT 1: Mustafa Kemal İstanbul’un resmen olmasa da işgal altında bulunmasından dolayı kurtuluşun ancak Anadolu da gerçekleşeceğine inanıyordu.

  30 nisan 1919 da 9. ordu müfettişliğine atanan Mustafa Kemal in bu göreve padişahça gelmesinin sebepleri şunlardır;


  Birinci Dünya savaşına Osmanlı devletinin girmesi neden olan ittihatçı asker kadro ile ters düşmesi ve bu kadroyu eleştirmesi
  İstanbul’a geldikten sonra padişah ve çevresinde güven verici bir izlenim bırakması, o dönemin ünlü komutanlarından biri olması.
  İstanbul hükümetinin doğu Karadeniz de Pontos’çu Rumlara karşı sivil direnişçilerle birleşen askerler üzerinde Mustafa Kemalin caydırıcı bir etki yapacağını düşünmesi.
  Mustafa Kemal’in Gerçekleştirmek İstediği Temel Amaç:
  Türk halkını, tehlikelere karşı uyarıp halkı örgütlemek ve bağımsızlık mücadelesini başlatarak kayıtsız şartsız ulus egemenliğine dayanan bağımsız bir Türk devleti kurmaktır.

  Bölgede tüm askeri ve sivil makamlara,
  emir verme yetkisi olan Mustafa Kemal Samsun’da :

  a) Bütün yurttaki orduların ve silahların anlaşma devletlerin teslimini engellemeye çalıştı.

  b) Müdafaa-i hukuk gruplarıyla ilişki kurarak “bölgesel kurtuluş” görüşünü ulusal bir niteliğine ve birliğe yükseltmeye çalıştı.

  Havza Genelgesi (25 mayıs 1919)
  Samsundan ayrılan Mustafa Kemal Paşa kavak ilçesine uğrayarak havzaya 25 mayıs 1919’da vardı.

  İzmir’in yunanlılar tarafından işgali Osmanlı hükümetini harekete geçirememiş Babı-ali yunan işgalini kaldırabilmek için çare görememiştir. Kurtarıcı milli lider ve inkılapçı Mustafa Kemal ise İstanbul da olduğu gibi havzadan verdiği emirlerle Anadolu’nun her tarafında mitingler tertip ettirmekle işe başladı. Mustafa Kemal Paşa Havzada halkın müthiş ilgisini görmüştü. 30 mayıs 1919 da ilk protesto mitingi havzada yapıldı. Mitingden sonra her türlü saldırının silahlarla önlenmesi için ant içildi. 03.06.1919 da askeri kumandan ve mülki emirlerle telgraf göndererek, Paris de toplanacak barış konferansına gidecek heyetle ilgili olmak üzere milli vicdanın kesin isteğine uygun kararlar alınmasının gerekliliğini bildirmiş ve müdafaa-i hukuk ile reda-i ilhak cemiyetlerinin Türk milletinin haklarının korunması yolunda harekete geçmesinin zorunluluğunu ifade etmiştir.

  İstanbul mitinglerinin ilk tepkisi işgal makamlarının mevkuf bulunan 67 Türk devlet adamını MALATYA sürmeleri ve Mustafa Kemal Paşayı İstanbul’a geri çağırmaları olmuştur.

  Bu geri çağırma tekliflerini reddeden,
  Mustafa Kemal Paşa halk ile yaptığı temaslarla havzadan gönderdiği teminlerle milli irade sözcüğü bir lider olarak İstanbul hükümetine ve işgal birliklerine karşı milli menfaatlerini çekinmeden korkmadan savunmak üzere ortaya atıldığını göstermiştir. Havza teminleri ile Mustafa Kemal Paşa milli tehlikeye karşı halkın kaynaşmasını uyanmasını ve bir milli kaynaşma halini olarak bir hedefe yönelmesini arzuluyordu. Dava milli tehlikeye karşı milleti uyarmak ve harekete geçirmekti. Mustafa Kemal Paşa Anadolu’ya geçeli henüz bir ay olmuştu. Bir süre içinde bütün orduların birlikleriyle ilişki ve bağlantı sağlamış ve halkı elden geldiği kadar uyarılmış milletçe teşkilatlanma düşüncesi yayılmaya başladı. Artık teşebbüs ve icra şahsi olmaktan çıkıp milletin birlik ve dayanışmasını sağlayacak mahiyette olmak idi. Bu maksatla 21/22 haziran 1919 günü tarihi Amasya tamimi yayımlanmıştır.

  AMASYA TAMİMİ (GENELGESİ ) ( 22 HAZİRAN 1919 )
  Milli bağımsızlık hareketinin ilk önemli adımı ve Anadolu ihtilalinin başlangıcı olan genelge idari ve askeri birimlere gönderilen tebliğlerin halka açılan hususların bir program halinde ifadesidir. Genelge Rauf ORBAY, Refet BELE, Ali Fuat CEBESOY ve hazır bulunan diğer kişilerce imzalandı.

  Genelgenin Yayımlanma Amacı:

  Anadolu’da başlayan müdafaa-i hukuk hareketinin tek merkezde toplanmasının sağlamak bunun sağlanması için de ulusal bir kongrenin toplanmasını hızlandırmak.

  Kongrenin Önemi

  Anadolu’da milli mücadelenin başlangıcıdır.
  Kurtuluş savaşının gerekçe ve yöntemi belirtilmiştir.
  İlk kez İstanbul hükümetinin görevini erine,
  getirmediği belirtilmiştir.
  Hakimiyet ilk kez saltanattan millete verilmiştir.
  Genelge ile yurdun bir bölümünün değil tamamı bağımsızlık kapsamına alınmıştır.
  Dünyada Anadolu’nun temsilcisinin İstanbul değil Türk milleti olduğu belirtilmiştir.
  İstanbul hükümeti İngilizlerin baskısı ve görev sınırını aştığı gerekçesi ile Mustafa Kemal i geri çağırdı. Ancak İstanbul’u Anadolu’ya hakim değil bağlı kabul eden Mustafa Kemal bunu kabul etmedi. İstanbul hükümeti de onu görevden aldı. Mustafa Kemal 7-8 temmuz 1919 da askeri ve memuriyet görevinden istifa etti.

  Genelgenin Kapsamı
  Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
  İstanbul hükümeti görev sorumluluğunu yerine getirmemekte ve bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi tanıtmaktadır..
  Ulusun geleceğini yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
  Genelgenin Sonuçları
  hükümet ile milli teşkilat arasında uyuşma olmuş ve hiçbir anlaşmazlık kalmamıştır.
  Milletvekili seçimi serbest ve müdahalesiz olacaktır.
  Hükümetin leh ve aleyhinde hiçbir şey yapılmayacaktır.
  Sivas kongresi kararları mebuslar meclisinde kabul olunmaz şartıyla esas itibariyle uygun görülmüştür.
  Millet meclisin güvenlikte olmaya İstanbul da toplanması,
  uygun değildir.
  Mustafa Kemal aşanın Anadolu da hangi amaçlarla bulunduğu anlaşıldığında İngilizlerin baskısıyla İstanbul hükümeti tarafından resmi görevine son verildi.
  Bundan böyle İstanbul hükümeti Anadolu’ya hakim değil tabi olmaya çağrılıyordu.
  Damat Ferit hükümeti ve u hükümetin içişleri bakanı ali kemal genelgeyi etkisiz kılmak için kendilerine bağlı vali ve mutasavvıfları uyardılar.
  Amasya’dan Sivas’a oradan da Erzurum’a geçen Mustafa kemal paşa Erzurum’a vardığı sırada “milletin bağımsızlık davasından gerekirse bir fert, bir nefer olarak da hizmet ederim” diyerek rütbelerinden sıyrıldı.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye


  Mustafa kemal paşanın samsuna çıkışı hakkında kısa bilgi

  Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919′da İstanbul’dan güven*diği arkadaşlarını da yanına alarak ayrıldı. 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıktı.


  Bu tarih, milli mücadelenin fiilen başladığı tarihtir. Mustafa Kemal Paşa bölge halkının Rumların saldırılarına karşı çeteler kurarak savunmaya geçtiklerini, bu bölgede sükûnetin ancak Rumların Samsun üzerindeki emellerinden vaz-geçmeleriyle sağlanabileceğini belirten bir rapor hazırlaya*rak İstanbul’a bildirdi. Mustafa Kemal Paşa’nın halkı ve orduyu teşkilatlandırmak için harekete geçmesi gerekiyordu. Samsun’da daha fazla kalmayı güvenlik açısından sakıncalı görerek 25 Mayıs’ta Havza’ya geldi.
 3. Mesport
  Moderators
  Mustafa Kemal’in İstanbul’da bulunduğu sırada Samsun ve yöresindeki Rum çeteleri, köyleri basmaya ve Türkleri öldürmeye başladılar. Bu olaylar karşısında Samsun’daki makineli tüfek bölüğünden Teğmen Hamdi, emrindeki askerlerle da-ğa çıkıp Türk çeteleriyle birleşti. Bu durumu öğrenen İngilizler, karışıklığın önlenmesini, aksi hâlde bölgenin, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine göre işgal edileceğini bildirdiler.

  Damat Ferit Paşa Hükümeti, bu konudaki İngiliz şikâyetlerini önlemek için geniş yetkilere sahip bir kumandanı Samsun’a göndermeye karar verdi. Bu konuda görev, Mustafa Kemal’e önerildi. Karşısına çıkan bu tarihi fırsatı kabul eden Mus-tafa Kemal, başarılı olmak için geniş yetkilerle gitmek istediğini bildirdi. Genelkurmaydaki arkadaşlarının yardımıyla, görevi ile ilgili yetkilerinin neler olduğunu belirten belgenin istediği gibi hazırlanmasını sağladı. Geniş yetkilerle göreve getirilen Mustafa Kemal, görevli olduğu bölgede sadece askeri değil, aynı zamanda sivil yetkililere de emir verme yetkisine sahipti. Mustafa Kemal’in Dokuzuncu Ordu müfettişliğine atanması 30 Nisan 1919’da padişah tarafından onaylandı.
+ Yorum Gönder


mustafa kemalin samsuna çıkışı,  mondros ateşkes antlaşması