+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda şeyh bedreddin kimdir neler yapmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  şeyh bedreddin kimdir neler yapmıştır
  şeyh bedreddin kimdir neler yapmıştır

  şeyh bedreddin kimdir Yaptğı Çalışmalar

  şeyh bedreddin kimdir neler yapmıştır1.jpg.

  EYH BEDREDDN EYH BEDREDDN KMDİR?
  eyh Bedreddin Mahmut, torunu Hafz Halil’in yazd “Menakb- eyh Bedreddin”e göre Menakb- eyh Bedreddin’n torunlarndan olduu iddiasnda bulunmutur.Bu sahtekarlk Osmanoullar’n,
  bertaraf etmek ve tahta kadar yükselmek ihtirasyla alakaldr.eyh’in büyük babas Abdülaziz, Gazi Süleyman Paa’nn ilk zamanlarnda Dimetoka’da ehit olmutur.Onun olu ve eyhin babas srail, Dimetoka Bizans kumandann kz ile evlenmi, bu izdivaçtan eyh Bedreddin domutur.eyhin doum yeri Dimetoka’nn kuzeyinde Samano denen yerdir.
  Bu yüzden “Menakb- eyh Bedreddin” diye ihtisar etmitir.(Kütahya Simav’ ile alakas yoktur.)srail’in bu kazann kads olduu anlalmaktadr.Olu Bedreddin’i ilmiye mesleinde yetitirmitir.

  EYH BEDREDDN’N TAHSL

  eyh Bedreddin, tahsil çana gelince Bursa’ya gelerek ders arkada Kadza-de-i Rumi diye mezkur olan Musa ile beraber onun babas Bursa kads Koca Mahmut Efendi’den ve daha sonra da Konya’da Allame Feyzullah’tan ders görmü ve oradan da Suriye’ye gitmi ise de oradaki alimleri itikadça az görmü ve sonra Kahire’ye hareket etmitir.
  eyh Bedreddin, Kahire’de arkadalar mehur alim Seyyid erif-i Cürcani ve maruf tabip Aydnl Hac Paa ile beraber Mübarekah Mantki’den ilahiyat, felsefe ve mantk okuyarak yüksek tahsilini ikmal etmi ve bu arada Kahire’de inziva halinde yaayan Hüseyin Ahlati’den de tasavvuf okumutur.Bir ara eyhinin emriyle Tebriz’e gitmi, Timur’un huzuruyla ulema arasnda yaplan ilmi mübahaselerde yüksek vukufunu göstermitir.Bu seyahat esnasnda asl ziyaret edilmesi lazm gelen Kazvin’e de giden eyh Bedreddin oradan Batni akidesi dolgun olarak dönmütür.
  eyh Bedreddin Mahmut , Memluk Sultan Melik Zahir Berkuk’un hürmet ettii Hüseyin Ahlati’nin tavsiyesiyle sultann olu Ferec’in hocalna tayin edilmi ve burada bulunduu srada fkh, yani slam hukukuna dair eserlerini yazmaya balam ve 1397’de eyhin vefat üzerine bir müddet Kahire’de onun yerine eyh olmu ve sonra Anadolu’ya dönmütür.Anadolu’da Karaman, Germiyan, Aydn elinde Tire ve dier Aleviler’le meskun yerleri dolat.

  EYH BEDREDDN’N FAALYET VE KAZASKERL

  eyh Bedreddin irad yoluyla Anadolu’da dolat srada tasavvufu daha dorusu Batni akidesini yaymaya balam ve gezdii yerlerde hep Alevi Türkmenlerle temas ederek maksadna göre onlar hazrlamak istemitir.Daha sonra eyh Bedreddin Rumeli’ye geçip Edirne’de yerlemi ve kendisini ziyarete gelenlerle görüerek yava yava faaliyetini geniletmitir.
  eyh Bedreddin’in bu faaliyeti Osmanl Devleti’nin parçalanp ehzadelerin birbirleriyle mücadele ettikleri zamana tesadüf etmiti.lim ve fazileti, irfan ve kudreti etraftan duyulmutu.Bundan dolay Edirne’de hükümdarln ilan etmi olan Musa Çelebi, eyh Bedreddin’i kazasker tayin etmek suretiyle bilmeyerek onun nüfuzunun yaylmasna yardm etmi ve eyh de bundan istifadeyi kaçrmamtr.Onun bu çalmas hükümdarl elde etmekti.
  Çelebi Sultan Mehmet, kardei Musa Çelebi’ye galebe edip hükümdar olunca eyh Bedreddin’i kazaskerlikten azlederek ilim ve faziletine hürmeten iki olu ve kzyla birlikte znik’te ikamete memur etmi ve kendisine ayda bin akça maa balamtr. eyh Bedreddin, znik’te serbest olarak yayor, eser telif ediyor ve kendisini ziyarete gelenlerle görüüyordu.
  Çok bilgili ve cerzebeli bir zat olan eyh Bedreddin, buradan müritlerini her yana göndererek kendi doktrinini yaymaya balad.Onun anlatt eyler arasnda en önemlileri Hristiyanl ve Yahudilii slam diniyle eit saymas, bir de mal ve arazide ortak mülkiyet (Bir çeit Komünizm) tanmasyd.Bu yüzden Yahudiler, Hristiyanlar ve ayak takm arasnda etkili oldu.
  Zamann alimleri arasnda pek müstesna bir mevkii olan ve fkhta da mütebahhir saylan eyh Bedreddin’e göre Allah’n zat mahluklardan ayr deildir.Allah ezeli ve ebedidir, kadimdir.Tanrnn iradesi bir eyin istidadnda mevcut olan istemsidir; yoksa istidada olmayan istemeye,
  Allah’n yetkisi yoktur. eyh Bedreddin, kyamet hakkndaki ayetleri te’vil ettii gibi cennet ve cehennemin, iyi ve kötü hareketlerin vicdanda hasl ettii haz ve elemlerden ibaret olduunu .. gene Ehl-i Sünnet akidelerine aykr olarak , sa’nn cismani unsurlar itibaryla öldüünü ancak ruhunun diri olduunu kabul ve böyle düüncelerinin sonucu olarak da , din bakmndan haram edilmi olan eylerin helal olduunu iddia eder.Öte yandan Müslümanlk, Hristiyanlk ve Yahudilik arasnda bir fark olmad ve bunlarn eit tutulmas lazm geldii iddiasndadr.En nihayet , her türlü mülkiyetin kaldrlmas ve toprak ile maln müterek olmasn tavsiye eder ve bunlara dayanarak geni bir propagandaya giriir.Burada belirtilen son fikirlerin , Osmanl Devleti’ndeki çou Hristiyan ve bir ksm Yahudi olan ehir halkn kazanmak, ötekinin de fakir zümreleri aldatmak ve ayaklanmaya tevik etmek için ortaya atld muhakkaktr.Böylece Müslüman olmayanlar ile hallerinden memnun olmayanlar etrafnda toplayan Batniler, Müslüman ve Ehl-i Sünnet olan unsura dayanan Osmanoullar Devleti’ni büyük Fetret sarsntsndan yeni çkm olduu bir srada büsbütün ortadan kaldrmak istiyordu.Bursa’nn Ulu Cami’sinde vaz eden ahs sözde Kur’an ayetlerine dayanarak Hz.Peygamberin öteki peygamberlerden üstün olmadn iddia etmek suretiyle , sinsi bir Batni propagandas yapyordu.Bir yandan Ehl-i Sünnet akidelerini ykmak istiyor, öte yandan da Hristiyanlar kendi tarafna çekiyordu.te bu devrin dini, fikri, siyasi akmlar içerisinde genilii böylece bütün açkl ile meydana çkan bu tartma , görülüyor ki önemsiz bir olay deildi.Süleyman çelebi, Mevlid’ini yazmak suretiyle Ehl-i Sünnet tarafn tutmu ve onun yüzyllarca süren zaferlerine belki en büyük yardm yapm ve her zaman ona destek olmutur.

  EYH BEDREDDN’N RUMEL’YE KAÇARAK SYANI

  eyh Bedreddin, Karaburun taraflarnda halifesi Börklüce Mustafa’nn faaliyetini ilerlettiini haber alnca bir hacca gitmek bahanesiyle çocuklarn znik’te brakarak Kastamonu’ya kaçm ve oradan da Sinop’a giderek bir gemi ile Kefe’ye ve sonra Eflak Voyvodasnn yanna gitmiti. eyh Bedreddin’in adamlarndan olup kazaskerliinde kethüdas bulunan Börklüce Mustafa, zmir’de Urla yarmadasnn kuzey tarafndaki Karaburun’da ve müridi Yahudi dönmesi Torlak Kemal de Manisa’nn Kzlbalarla meskun mntkalarnda çalarak Osmanl Devleti’nin zaafndan istifade ile onlar Anadolu tarafndan ve eyh Bedreddin de Rumeli’de bir isyan hazrlyorlard.
  eyh Bedreddin Eflak’tan Osmanl topraklarna geçti; Silistre, Dobruca ve Deliorman taraflarnda propaganda yaparak epey taraftar buldu, bunlar bana toplad; ayaklanma mntkas olarak Aleviler’le meskun olan Deliorman’ intihap etti.

  BÖRKLÜCE VE TORLAK KEMAL SYANLARI
 2. Leyla
  Devamlı Üye

  eyh Bedreddin, Anadolu ve Rumeli’deki isyanlarla henüz iç mücadele sarsntlarndan kurtulmu olan Osmanl Devleti’ni gafil avlayarak eyhlikten ahla geçmek istedi.Kendi cemiyetine baka din ve mezheplerden de adam alyordu.Karaburun’dan Börklüce Mustafa’nn yannda takriben bebin kii vard.Önce isyan burada ba gösterdi, az zamanda pek korkunç bir hal ald.
  Dede Sultan diye anlan Mustafa’nn üzerine mühim bir kuvvetle memur edilen zmir sancak Beyi Aleksandr bunlara malup ve maktul oldu.Bunun üzerine i ehemniyet kesbetti.Saruhan sancak beyi olan Timuta Paazade Ali Bey de bozguna uratlp kendisini zor kurtarp Manisa’ya kaçtndan durum nazikleti ve çelebi Mehmet , iddetli tedbir almaya mecbur oldu.Veziriazam ve beylerbeyi olan Bayezid Paa ile beraber olu ehzade Murat’ daha büyük bir kuvvetle Börklüce kuvvetleri üzerine gönderdi.Bayezid Paa evvela yollardaki büyük , küçük asi gruplar temizledi ve nihayet bunlarn sndklar daa vard ve mukavemet edemeyerek Börklüce ve dier asi kuvvetleri teslim oldular; fakat Bayezid Paa bu muvaffakiyetini elde etmek için çok kuvvet kaybetmiti.
  Bayezid Paa, teslim olanlar Ayasalu’a getirdi, sorguya çekti ve iin ban anlad; asiler Dede Sultan Börklüce’nin gözü önünde,
  boazland; bunlar ölürken “Yeti Dede Sultan” diye baryorlard.Dede Sultan elleri tahtaya mhlanm bir surette deve üzerine konulup ehirde tehir edildikten sonra katledildi.
  Manisa taraflarndaki Torlak Kemal isyan , Karaburun isyan kadar korkunç olmamakla beraber üç bin kii kadard.ehzade Murat ile Bayezid, Börklüce isyann bastrdktan sonra Torlak Kemal’in üzerine gitti.Onun cemiyetini de datp elde ettii Torlak ile avanesini astrmak suretiyle bu Alevi kym da bastrld.

  EYH BEDREDDN’N YAKALANARAK DAMI

  Bu alevi kyamnn asl reisi olan eyh Bedreddin ise Deliorman’da yerletikten sonra etrafna adamlar ve mektuplar göndererek halk kendi cemiyetine davet etmiti.Kendisi kazasker bulunduu srada Rumeli’de epey taraftar peyda etmiti.Fakat Anadolu’daki kyamn büyümesine intizar ediyordu.Börklüce ve Torlak isyanlarnn bastrlmas, eyh Bedreddin ve maiyetindekilerin maneviyatn sarst.
  Çelebi Mehmet, bu srada tarihlerde Düzmece Mustafa denilen Yldrm’n olu Mustafa çelebi’nin hükümdarlk iddiasyla ortaya çkarak Tesalya ve Selanik etrafndaki hareketlerini önlemek üzere o tarafa gidiyordu.Sultan Mehmet Serez’e gelince eyh Bedreddin’in Deliorman’daki faaliyetini ve isyan hareketini haber ald.Belki bunu daha evvel haber alarak Bayezid Paa’nn Anadolu’dan dönmesini bekliyordu.
  Bayezid Paa gelince onu derhal eyh Bedreddin üzerine sevk etti.Zaten Anadolu’da ayaklanmann bastrldn duymu olan eyhin etrafndakilerin bir ksm dalmt.Bunun için küçük bir çarpmadan sonra eyh kolaylkla ele geçti ve padiahn bulunduu Serez’e gönderildi.Kendisi Rumeli fatihleri evladndan ve yüksek alim ve mütefekkir bir ahsiyet olduundan derhal öldürülmedi.Sultan çelebi Mehmet, bu hususta ulemann fetva vermesini emretti.
  eyh Bedreddin’in, yapm olduu hareketin slamiyet’e uygun olup olmad ve cezasnn ne olmas lazm gelecei alimlerden müteekkil bir heyetten soruldu.Suçlu olduu tespit edilerek ulemadan Heratl Mevlana Haydar, bu mesele üzerinde eyh Bedreddin ile ilmi münakaa yapt ve nihayet cemiyet nizamn bozmaya çalan eyh Bedreddin’i ilzam etti ve vermi olduu fetva üzerine -ki rivayete göre eyh Bedreddin’in kendisi de bunu kabul etmi- eyh Bedreddin Serez pazarnda bir dükkann önüne asld ve mallar varislerine verildi. eyh Bedreddin’in isyanna o taraf aknclarnn itiraki sebebiyle Balkanlar’daki aknclarn kumandan Beylerbeyi Mihalolu Mehmet Bey’den üphelenilerek Tokat Kalesine hapsolundu ve bir sene sonra Çelebi’nin vefat ve II.Murat’n cülusu üzerine hapishaneden çkarld.
  eyh Bedreddin’in bir isyanla hükümdar olmak istemesinde Osmanl ordusunun parçalanmasnn kendisinde bir ümit uyandrm olduunun tesiri olabilir.Batni eyhlerinden Hüseyn-i Ahlati’nin halifesi olmas isyan hareketinde Aleviler’le meskun yerlere güvenmi olduunu göstermektedir.

  EYH BEDREDDN'N ESERLER

  Bedreddin Mahmut, hem zahir ve hem de batn ilimlerindeki vukuf ve ihatasyla mümtaz ve müstesna bir mevki igal etmitir.slam hukuku olan fkhta zamann imam gibi idi.Bu hususta Cami-ül-Füsuleyn bu zatn deerini göstermek için kafidir.Bu eserinden evvel fkha dair Letaif-ül arat isimli kitabn yazm ve bundan sonra fkhtaki yüksek ihatasn gösteren Cami-ül-Füsuleyn'i telif etmitir.Bu eserlerini yazarken Kahire'de bulunduu sradaki dört mezhep fukahasnn fetvalarn da tetkik eylemitir.
  Bedreddin'in Kitab-üt-Tehsil adyla kaleme ald Letaif-ül arat'n erhidir.Bu eserini Edirne'de kazasker bulunduu srada yazmaya balam ve 3 Eylül 1415'te znik'te ikamete memur iken bitirmitir.Onun bu eserleri ulemaca pek muteberdir. Bedreddin'in Nur-ül-Kulub adl bir tefsiri olduunu torunu Hafz Halil'in yazd Menakb- eyh Bedreddin'den öreniyoruz.Fkhtan da baka bir eseri olup Bursa'da Ulucami kütüphanesindedir.
  eyh Bedreddin'in tasavvuf vadisinde akidesini gösteren,
  mehur Varidat adl eseridir.Bunlardan baka Muhyiddin Arabi'nin Füsus-ül Hikem isimli mehur telifine haiyesi ve bir de tasavvuftan Meserret-ül Kulub isimli eserleri vardr.Sarftan Maksud'a Ukud-ul Cevahir adnda erhi vardr.Varidat' vahdet-i vücut felsefesine mensup olanlar tarafndan tutulmutur.Bu eserinde alemin kdemine kail olup Allah' mahlukattan ayr olarak kabul etmez.eyh'e göre cennet ve cehennem cahillerin zannettikleri gibi olmayp bu dünyadaki iyilik veya kötülüklerin ruhlardaki tatl veya ac tezahürüdür.Bedreddin, cismani har kabul etmez ve öldükten sonra beden cüzülerinin ihyasna imkan olmad söyler.

+ Yorum Gönder


şeyh bedrettin,  seyh bedreddin kimdir