+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özelliklerin Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özelliklerin
  Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özellikleri

  Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özellikleri hakkında bilgi

  Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özelliklerin1.jpg.

  1-Nüfus artış hızı düşüktür genç nüfus oranı azdır
  2-Nüfusun büyük kısmı kentlerde yaşar
  3-Tarım dışı sektörler gelişmiştir
  4-Bebek ölüm oranı düşüktür
  5-Yaşm standardı yüksek yaşam süresi uzundur
  6-Okuryazar oranı yüksektir
  7-Kişi başına düşen milli gelir fazladır
  8-İhracatta sanayi ürünlerinin payı fazladır
  9-Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir
  10-Çalışan nüfus içinde nitelikli işçi payı yüksektir
  11-Nüfusun büyük kısmı tarım dışı sektörlerde çalışır

  Ülkelerin Uyguladıkları Nüfus Politikalarının Sınıflandırılması!

  Bazı kaynaklarda ülkelerin uyguladıkları nüfus politikaları aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir 1Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikası Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uygulanan nüfus politikası 2Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası Son zamanlarda nüfusu hızla azalan Avrupa ülkelerinin uyguladığı nüfus politikası 3Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan nüfus politikası Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ( Türkiye gibi ) nüfus politikası Burada ki bilgi bilimsel anlamda ve pratikte doğru mudur? İster gelişmemiş, ister gelişmekte, isterse gelişmiş olsun; ülkeler niye nüfus politikası uygular Doğal ve beşeri kaynaklar ile nüfus arasındaki hassas dengenin sağlanması, dolayısıyla uzun süreçte nüfusun nitelik ve niceliklerini iyileştirmek ülkelerin tümünde temel hedef değil midir? Nüfusunun niteliklerini iyileştirmek istemeyen ülke var mıdır? Nüfusunun artış hızını düşürmeye çalışan Çin ve Hindistan, bu uygulamayı, nüfusunun niteliklerini iyileştirmek, halkına daha iyi bir yaşam standardı ve gelecek sunmak için yapmıyor mu? Hızlı nüfus artışının yarattığı; işsizlik, aşırı tüketim, konut sıkıntısı, kirlilik, yetersiz beslenme ve elverişsiz eğitim şartlarını düzeltme gibi amaçlarla yapmıyor mu bütün bu çalışmaları? Türkiyenin uyguladığı nüfus artış hızını azaltma politikasının amacı Çin ve Hindistandakinden farklı mıdır? O halde Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin ( 1 ve 3 gruptaki ülkelerin ) nüfus politikaları ve amaçları aynı olmuyor mu? Gelişmekte olan ülkeler; ekonomik kaynakları ile nüfus arasındaki dengeyi sağlamak, yaşam standartlarını yükseltmek, nüfusunun niteliklerini iyileştirmek, Gelişmiş ülkeler ( Avrupa ülkeleri gibi ); ise sahip oldukları ekonomik kaynakları iyi kullanacak, geliştirecek dinamik nüfusa sahip olmak için nüfus artış hızını yükseltme politikaları uygular Bu nedenle; Dünyada uygulanan nüfus politikalarının; 1-Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikası; Çin, Hindistan, Türkiye vb 2Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası; Almanya, İngiltere, Fransa vb şeklinde sınıflandırılması gerekir

  Nüfus Politikası  Günümüzde fakir ve zengin ülkeler arasındaki farklılıklar nispi olarak genişlerken, dünyadaki nüfus patlaması nedeniyle artan üretimin yarıdan fazlası, mevcut yaşam standardının sürdürülmesine harcanmaktadır Gerçekten dünya nüfusu, tarihin hiçbir döneminde görülmeyen hızla yılda % 2 oranında artmaktadır Özellikle azgelişmiş ülkelerde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen yüksek nüfus artış hızından dolayı kalkınma ile nüfus artışları arasındaki ilişki ilginç bir nitelik kazanmıştır Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı genellikle % 1 dolaylarında iken, bu oran azgelişmiş ülkelerde % 2,5’tir Hızlı nüfus artışı, bu ülkelerde kişi başına düşen geliri etkileme, tasarrufları kısıtlama, üretim yapısını değiştirme, işsizliği artırma gibi sosyo-ekonomik sorunlar doğurmaktadır Fazla nüfusu tanımlamakta genellikle şu dört unsur kullanılmaktadır:
  -- Kişi başına düşen üretimin nüfusa oranla yüksek olması
  -- Ülkede, gıda ürünleri ithal etmeden beslenebilecek düzeyden daha çok nüfus bulunması
  -- Ülkenin nüfusundaki değişmenin toplam hasıla üzerinde etken olmaması
  -- Hızlı nüfus artışından dolayı ülkenin kaynaklarının yeri doldurulmaz biçimde tüketilmesi
  Yukarıda sayılan bu özellikler aynı zamanda azgelişmişliğin de ana göstergeleridir Nüfus politikasına nüfus-gelir açısından yaklaştığımızda, yüksek gelirle doğum oranları arasında yakın bir ilişkinin bulunduğu görülmektedirGerçekten de sanayileşme ile birlikte gelir düzeyi yükselirken, doğum oranları düşmektedir Bunun sonucunda doğum oranları gelişmiş ülkelerde düşük, azgelişmiş ülkelerde ise yüksektir Gelir artışı ile birlikte doğum oranlarının düşmesinin nedenlerini şu şekilde açıklayabiliriz:
  -- Tarım sahalarında belli bir yaştan sonra çocuklar, iş976
  Nötr Para NÜfus Politikası gücü olarak kullanılmaktadır Tarımsal yapıdan uzaklaşıldıkça çocuk bir üretim faktörü olmaktan çıkmaktadır Kentlerde çocuklardan işgücü olarak yararlanma, iktisadi gelişme ve sosyal tedbirler nedeniyle hemen hemen olanak dışıdır
  -- İktisadi gelişme ile birlikte çocuğun eğitim ve diğer masrafları artmaktadır Çocuk, ailenin gelir düzeyi yükseldikçe, onlara daha pahalıya mal olmaktadır
  -- Kentlerde konut sorunu ailede çocuk sayısını kısıtlamaktadır
  -- Yeni bir dünya görüşü içinde, değişen değerlere iyi uyum sağlayabilmek için
 2. Leyla
  Devamlı Üye

  ebeveynlerin kendilerini yetiştirme gerekliliğini duyması, boş zamanı değerlendirmede karşılaşılan yenilikler gibi nedenlerle aileler daha az çocuk sahibi olmayı yeğlemektedir
  -- Eğitim süresinin uzaması, erken yaşta evlenme olanaklarını azaltmaktadır
  -- Gelişmiş ekonomilerde çok çocuğa sahip olmak çocuklara daha iyi koşullar sağlamak olanağını azaltmaktadır
  -- Sosyal çevre ve düşünceye karşın, iktisadi gelişme ile doğum oranlarının değiştiği görülmektedir örneğin, Japonya’da, geleneklere bağlı olunmasına karşın, doğum oranları azalmaktadır
  Doğum oranları açısından gelişmiş ülkeler ile azgelişmiş ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunmasına karşılık, ölüm oranları söz konusu olduğunda, bu fark azalmaktadır Azgelişmiş ülkelerde ölüm oranı genellikle binde 10-12 civarında iken, gelişmiş ülkelerde bu oran yaklaşık binde 6-8’dir
  Geçen yüzyılın nüfus politikasında ölümlerin asgari geçim düzeyi ile ilgili olduğu düşüncesi egemen iken, günümüzde ölüm oranlarının düşmesine ekonomik gelişmenin büyük etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır
  Avrupa’nın sanayileşme döneminde ölüm oranlarının azalışı, gelir artışına bağlı olduğu için, yavaş olmuştur Ayrıca, sanayi devriminde kapitalist yönetimlerin işçi sağlığını günümüzdeki kadar önemle ele almamaları da ölüm oranlarının yüksek olmasında rol oynamıştır
  Öte yandan tıbbın ilerlemesi ile salgın hastalıkların önlenmesi, sağlık hizmetleri ve ilaç temininin (örneğin DDT) büyük masraflara yol açması azgelişmiş ülkelerde ölüm oranının düşmesinde etkin bir rol oynamıştır Ayrıca uluslararası sağlık örgütlerinin etkin çalışmalarının da bu konuda büyük katkıları olmuştur özetle, azgelişmiş ülkelerde ölüm oranları iktisadi gelişmeye bağlı olmaksızın düşmesine karşılık doğum oranları iktisadi gelişmeye sıkı sıkıya bağlıdır
  Ulusal gelirin reel olarak artırılmasının nüfus artış oranı ile ilgili olması nedeniyle uluslararası kuruluşlar azgelişmiş ülkelerde kalkınmayı gerçekleştirmek için nüfus artış hızını düşürecek politikalar uygulanması gerektiğini savunmaktadır Gerçekten nüfus artış hızının azaltılması, kişi başına ulusal gelirin yükselmesini sağlayacaktır Zira, nüfus artış oranı düşünce, kişi başına gelirin büyüme oranı artar Ayrıca nüfus artış hızının azaltılması, ülkedeki toplam tasarrufları etkilemektedir
  Tasarruf, gelirin fonksiyonu olarak kabul edildiğine göre, daha az nüfusla aynı gelir düzeyinde daha çok tasarruf yapılabilecektir Tasarrufların artması ise ülkede sermaye birikimini hızlandıracaktır
  Diğer taraftan, nüfus artış hızının düşürülmesi, konut, okul, hastane, yol gibi sosyal yatırımlara, toplam yatırımlar içindeki payını azaltmak olanağı da sağlayacaktır Bu durumda sermaye/hasıla oranı düşeceğinden yıllık gelir büyüme oranı daha yüksek olacaktır
  Yukarıda açıklanan nedenlerle, doğum oranının düşürülmesi için azgelişmiş ülkelere nüfus planlaması na geçmeleri salık verilmektedir Nüfus planlaması, temelde ailelerin istedikleri zaman ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmelerine devlet örgütlerinin yardım etmesidir
  Konuya, sanayileşme süreci içinde doğum oranlarının azalma nedenleri açısından yaklaştığımızda, sanayileşme ve dolayısıyla kentleşmenin doğum oranlarını düşürdüğü görülmektedir Tarımsal yapı ve bu yörelerde yerleşme oranı yüksekse doğum oranlarının azaltılması mümkün olmamaktadır Bunun en tipik örneğini Türkiye’de köysel ve kentsel yörelerdeki doğum oranlarının farklılıklarında görmek mümkündür
  Sanayileşme ile nüfus arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz: Gelire bağlı olmadan, salgın hastalıklara karşı açılan etkin savaş sonucu, azgelişmiş ülkelerde ölüm oranları hızla düşmüştür Fakat doğum oranları yukarıda açıklanan nedenlerle hemen hemen hiç değişmediğinden, bu ülkelerde bir nüfus patlaması meydana gelmiştir Bu hızlı nüfus artışını nüfus planlaması ile etkin bir biçimde azaltma olanağı yoktur Çünkü, sanayileşme ve kentleşme gerçekleşmeden, bir başka deyişle nüfus politikalarında çocuk üretim faktörü olmak yerine tüketim aracı haline gelmedikçe doğum oranlarında büyük bir düşme olanak dışıdır Görüldüğü gibi nüfuspolitikaları özellikle azgelişmiş ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır
  Geri kalmış ülkeler; sanayileşememiş, nüfusunun büyük bölümü tarımda çalışan ülkelerdir Yoksul ülkelerdir Ülke nüfusun büyük bölümü köylerde yaşar Kentleşme oranı düşüktür Kişi başına yıllık milli gelir, çoğunlukla 2000 doların altındadır
  2 Eğitim hizmetleri,
  3 Sağlık hizmetleri,
  4 Beslenme imkanları,
  5 Barınma hizmetleri yetersizdir
  6 İç göç ve dışarıya göç fazladır
  7 Geri kalmış ülkelerin nüfus piramidi üçgene benzer
  8 Geri kalmış bir ülkede nüfus kırda yoğunlaştığı için doğum oranları fazladır
  9 Sağlık hizmetleri yetersiz olduğundan, bebek ve çocuk ölümleri fazladır
  10 Gene olumsuz sağlık koşulları nedeniyle, ortalama yaşam süresi kısadır Yaşlı nüfus oranı düşüktür
  11 Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, eğitim hizmetleri ve beslenme şartları yetersizdir
  12 Çocuk ve genç nüfus, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur
+ Yorum Gönder


gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin özellikleri,  gelişmiş geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal özellikleri,  gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri,  gelişmemiş ülkelerin nüfus özellikleri,  gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus özellikleri,  gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerin nüfus yapilari