+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Bizans İmparatorluğu Hakkında Ansiklopedik Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bizans İmparatorluğu Hakkında Ansiklopedik Bilgi
  Bizans İmparatorluğu Hakkında Ansiklopedik Bilgi

  Bizans İmparatorluğu yada Doğu Roma İmparatorluğu olarak bilinen devlet, Roma İmparatorluğu'nun doğu kısmında M.S.

  395'te kurulan ve İstanbul'un 1453'te Fatih Sultan Mehmed tarafından fethiyle ortadan kalkan imparatorluktur.

  Bizans imparatorluğu, Romalıların doğuda sahip olduğu toprakları, Tuna'dan Germenlerin ve İslavların; Fırat'tan da Perslerin ikili baskısına karşı koruma zorunluluğundan doğdu. Bu baskılara karşı imparatorluğa Roma'dan daha yakın ve daha kolay korunabilir bir siyasi ve askeri merkez lâzımdı. Constantinus, eski Bizantion'un yerine kendi adını verdiği yeni şehri (Konstantinopolis) böyle bir sebeple kurdu.

  İki deniz yolunun birleştiği yerde bulunması ve biri Avrupa'dan, diğeri Küçük Asya ve Suriye'den gelen iki kara yolunun kavşağında olması yeni kurulan şehre büyük değer kazandırıyordu. Bununla birlikte, Bizans imparatorluğu gerçek anlamıyla ancak Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra (395) doğdu ve Batı imparatorluğunun çöküşünden ve imparatorluk nişanelerini, Odoakar'ın Zeno'ya geri vermesinden sonra da büyük önem kazandı.

  Doğu Roma imparatorluğu da denilen Bizans imparatorluğu üç büyük ülkeden meydana geliyordu: Balkan yarımadası. Kuzeyi Tuna ile, kuzeybatısı Tuna'nın güneydoğusunda Sirmium'dan başlayan ve İşkodra'nın kuzeyine ulaşan Adriyatik kıyılarıyla sınırlıydı; Asya ülkesi.

  Asya, Pontus ve Doğu piskoposluklarını, kuzeydoğuda Kafkas kıyılarını,Gürcistan ovasını,
  Ermenistan dağlarını ve Edessa bölgesiyle Fırat'ın geniş kıvrımını kapsıyordu. Afrika ülkesi.

  Nil'in Akdeniz ağzından Sirt körfezine kadar olan kıyıları ve Mısır'ın özellikle zengin buğday ambarını içine alırdı. İmparatorluğun savunması Suriye, Fırat ve Tuna'nın eski tahkimatı ve bu son bölgedeki Kırım ileri karakolu ile sağlanıyordu.

  Batı Roma imparatorluğuna göre Doğu Roma imparatorluğunun daha uzun ömürlü olmasının sebeplerini coğrafi durumun korunmaya uygunluğunda ve mutlakiyetle yönetilmesinde aramak mümkündür. Yerleşmiş bir bürokrasinin, güçlü bir ordunun ve ihtiyatlı bir siyasetin de yardımıyla Bizans, Latin dünyası ile Yunan dünyasının birbirinden farklı siyasi birliğini böylece sürdürebildi.

  Bizans imparatorluğunun tarihi, gelip geçen imparatorların başarılarına ve karşılaştıkları güçlüklere göre yükselme ve gerileme devrelerine ayrılır. Başlangıçta eski Roma'da olduğu gibi imparator sülâleleri kısa ömürlü oldu, imparatorluğun son sekiz yüzyılında ise uzun ömürlü sülâleler başa geçti.

  Bizans'ı yöneten imparator sülâleleri şunlardır:

  1. Theodosius hanedanı (379-457)
  2. Leo hanedanı (457-518)
  3. Justinus hanedanı ( 518- 602)
  4. Herakleios hanedanı ( 610- 711)
  5. İsauria hanedanı ( 717- 802)
  6. Phrygia hanedanı ( 820 - 867)
  7. Makedonya hanedanı ( 867- 1056)
  8. Dukas hanedanı ( 1056- 1081)
  9. Komnenos hanedanı ( 1081- 1185)
  10. Angelos hanedanı ( 1185- 1204)
  11. Laskaris hanedanı ve Batatzes hanedanı (1204- 1261)
  12. Palaiolouos hanedanı ( 1261- 1453) 2. Halit
  Özel Üye

  Tarih - Bizans Imparatorluğu  Bizans İmparatorluğu'nda bilim ve fikir hayatı ilk iki yüzyıl boyunca Antik Yunan ve Latin dünyası arasındaki ilişkilere sıkı sıkıya bağlıdır Büyük Constantinus ile birlikte Hıristiyanlık resmen kabul edilmekle beraber Antik geleneğini devlet ve fikir hayatı üzerinde birinci derecede etkili olduğu kesindir

  Putperestliğin son kalıntıları 6 ve 7 yüzyılda kaybolmuş, Antik dşüncenin son kalesi olan Atina Okulu 529 yılında kapatılmıştır Bu arada Hellenistik düşüncenin devam ettiği Mısır, Suriye ve Filistin'in müslümanlar tarafından alınması ile bütün bilim ve kültür hayatı İstanbul'da toplanmıştır

  DİN  Bizans İmparatorluğu'nda dinin ve dolayısıyla kilisenin önemi çok büyüktü Hıristiyanlığın resmen kabulünden sonra kiliseye karşı zaman zaman imparatorların önlem almasına rağmen kilise her zaman saygınlığını korumuştur Patrik imparator tarafından seçiliyordu ve patrik imparatora taç giydiriyordu

  Kiliseye bağlı olarak geniş bir manastır ağı kurulmuştu Halkın manastırlara olan ilgisi oldukça fazlaydı Kimileri hayatı boyunca buraya kapanırken kimileri de maddi destek sağlıyordu Bizans İmparatorluğu'nda manastırların böyle önemli olmasını nedeni; çeşitlilik gösteren, esnek ve akışkan bir kurum olması, toplumun ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olması, her sınıftan insana açık olmasıydı İnsanlar buraya gelip, Tanrı'ya olan borçlarını ödemekte ve aynı zamanda huzur, mutluluk ve güven dolu bir hayat yaşamaktaydılar.
+ Yorum Gönder


Bizans,  bizans imparatorluğu