+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve Medeniyetler Forumunda Demokrasi Nin Tarih şeridi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Demokrasi Nin Tarih şeridi
  demokrasi nin tarih şeridi nasıldır 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Demokrasi Nin Tarih şeridi Genel Bilgi

  •M.Ö. 450 = Atina’da Aristo, Eflatun ve Sokrates’in geliştirdiği bir çeşit yönetim sistemidir. “Site” denilen şehir devletlerinde kadınlar ve köleler, site halkının dışında kabul ediliyordu. Halk meclisinde yalnızca erkeklerin konuşma ve oy kullanma hakkı vardır.
  •M.S.375 = Roma’da insan hakları ile ilgili önemli gelişmeler oldu.
  •M.S.1215 = Magna Carta Libertatum (Büyük Şart) İngiltere kralı I. John (Yurtsuz John) ile halk arasında imzalanmıştır. Bu antlaşma ile kralın yetkileri sınırlanmış, halka geniş hak ve özgürlükler tanınmış. Kimsenin yargılanmadan cezalandırılamayacağı ilkesi getirildi, vergi sisteminde düzenlemeler yapıldı.
  •M.S.1450 = Johann Gutenberg modern matbaayı buldu. Matbaanın bulunması ile hak ve özgürlükler tüm dünyaya yayıldı.
  •M.S.1750 = Avrupa’da aydınlanma felsefesiyle anayasal demokrasinin düşünce temelleri atılmıştır. Montesqiue (Monteskiyö), Rousseau (Russo), J.Locke (Luk) gibi düşünürler özgür düşünceyi savundular.
  •M.S.1789 = Fransa’da çıkan Fransız İhtilali sonrasında İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi yayınlandı. Bildiride temel hak ve özgürlükler (adalet, özgürlük, mülk edinme, yaşama hakkı gibi) ve anayasal düzenlemeler yer almıştır.
  •M.S. 1877= İlk Türk meclisi “Meclis-i Umumi” (Genel Meclis) açıldı.
  •M.S. 1920= 23 Nisan 1920’de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk meclisi açıldı. Bu mecliste egemenlik millete aittir.

  •İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ BELGELER

  •Hammurabi Yasaları (M.Ö.1795–1750)
  •Veda Hutbesi (632)
  •Magna Carta Libertatum (1215)
  •Kanuni Sultan Süleyman’ın Kanunları (1520–1566)
  •İnsan Hakları Bildirgesi (1789)
  •Kanun-i Esasi (1876)
  •İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948)
  •Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950)

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Demokrasi ile ilgili tarih şeridi

  Demokrasi kleim anlamı olarak halkın kendi kendini yönetmesidir. Eski Yunancada “demos” halk ve “kratos” otorite demektir. İkisinin birleşmesinden “demokratia” sözü meydana gelir. Buna göre, demokrasi, “halk idaresi”anlamındadır. Ancak, bu söz, çok çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları şunlardıroğrudan doğruya demokrasi: Siyasi kararların, çoğunluk esasına göre, yurttaşların oy çokluğu ile, doğrudan doğruya şehir halkı tarafından alındığı yönetim şekline, doğrudan doğruya demokrasi denir.Temsili demokrasi: Yurttaşların siyasi haklarını doğrudan doğruya değil de, kendi seçtikleri ve kendilerine karşı sorumlu olan temsilciler yoluyla kullandıkları yönetim şekline temsili demokrasi denir.Yarı doğrudan demokrasi: Temsili demokrasinin bazı mahzurlarından kurtulmak ve doğrudan demokrasiye yaklaşmak için yarı doğrudan demokrasi sistemine gidilmiştir. Bu demokrasi türü Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak yazılır. Modern Yunanca dünyada, çoğu Yunanistan’da yaşayan yaklaşık 12 milyon kişinin anadilidir.referandum, halkın kanun teklifi ve halkın vetosu gibi yollarla sağlanmaktadır.Liberal demokrasi: Çoğunluğun meydana getirdiği iktidarın, azınlığın da haklarını (kişisel ve kamu haklarını-söz hürriyeti, din hürriyeti vs.) güvence altına alan ve anayasa hükümleriyle sınırlanmış demokrasi çeşidine “liberal demokrasi” denir. Bunun bir diğer adı da “anayasal demokrasi”dir.Sosyal veya ekonomik demokrasi: Doğrudan doğruya, temsili liberal demokrasiyi ve bunların öne sürdüğü ilkeleri dikkate almaksızın, toplumsal ve ekonomik farkları azaltma, servet dağılımındaki eşitsizliklerden doğan farkları en azına indirmek gayesini güden demokrasiye, sosyal veyaekonomik demokrasi denir

+ Yorum Gönder


demokrasinin seridi,  demokrasinin tarihi gelişimi ile ilgili tarih şeridi,  demokrasinin tarihi gelişimi tarih şeridi,  demokrasinin tarihi gelisimi etkileyen tarih seridi,  demokrasinin tarihsel gelişimi seridi