+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Banka Kurucularında Aranan Şartlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Banka Kurucularında Aranan Şartlar

  Banka Kurucularında Aranan Şartlar nelerdir?

  Banka Kurucularında Aranan Şartlar (5411 Numaralı kanunun 8. maddesine göre):
  a) Müflis (iflas etmiş olmak) veya konkordato (bir şirketin borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi ve bunu ilan etmesi ve sonrasında alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre tahsil edebilmeleri için kendi aralarında bir anlaşma yapmaları) ilan etmiş olmaması,
  b) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler, bankalar, sigorta şirketleri, para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda ve Fona devredilen bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması,
  c) Hakkında 14 üncü madde uyarınca işlem yapılmakta olan bir bankada doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması,
  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihâle ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmaması,
  e) Banka kurucusu veya ortağı olmanın gerektirdiği mali güç ve itibara sahip bulunması,
  f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olması,
  g) Tüzel kişi olması hâlinde, risk grubu ile birlikte ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması şarttır.
 2. Fatma
  Administrator

  Bankacılık Ortaçağdan beri, çeşitli biçimde var olmuş, özellikle XVI. yy.da, İngiltere ve Almanya’da gelişmiştir. Çalıştıkları bankaya, şubeye göre değişen satış kotaları vardır. Hem operasyonel iş yükleri hem de bu satış kotaları nedeniyle satış temsilciliği zorlu ve stresli bir iştir.
+ Yorum Gönder


Banka Kurucularında Aranan Şartlar