+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Ülkemizdeki bakanlıkların görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ülkemizdeki bakanlıkların görevleri nelerdir
  Ülkemizdeki bakanlıkların görevleri nelerdir

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri şunlardır

  Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,
  Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.


  Ülkemizdeki bakanlıkların görevleri nelerdir.jpg
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Görevleri

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri şunlardır:
  Çalışma hayatını düzenleyici, işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının
  sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak.

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Görevleri

  Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındı-
  rılması, tarım, hayvancılık ve su ürünlerinin geliştirilmesi için politikaların
  tespitine yardımcı olmak ve bunlardan görev alanına girenleri uygulamak, tarım
  kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini
  yapmak ve yaptırmak.

  Millî Eğitim Bakanlığı'nın Görevleri

  Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak.

  Çevre ve Orman Bakanlığının Görevleri

  Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır
  Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

  Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır

  Toplumun hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak.

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Görevleri

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır:
  a ) Kamu yapıları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
  b ) Bağlı kuruluşlar ile müesseselerinin kendi kuruluş kanunlarında gösterilen inşaat, bakım, onarım ve hizmetlerin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
  c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,
  d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak.

  Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri

  a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
  b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak

  Dışişleri Bakanlığının Görevleri

  a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygula-
  mak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla
  ilişkilerini yürütmek.
  b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmala-
  rı yapmak ve tekliflerde bulunmak,tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve
  koordine etmek.

  Maliye Bakanlığının Görevleri

  *Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,
  *Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

  Millî Savunma Bakanlığının Görevleri

  (31 Temmuz 1970 Tarihli ve 1325 Sayılı "Millî Savunma Bakanlığı Görev ve
  Teşkilâtı Hakkında Kanun")

  1. Millî Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini,

  2.Silâhlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre :

  a. Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,

  b. Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,

  c. Harp sanayii hizmetlerini,

  d. Sağlık ve veteriner hizmetlerini,

  e. İnşaat, Emlâk, İskân ve Enfrastrüktür hizmetlerini,

  3. Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Görevleri

  Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politi
  kasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait ted-
  birlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan
  ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda il-
  gili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak,


  Adalet bakanlığı:Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Bakanların sorumlulukları nelerdir

  Siyasal Sorumluluk: Bu sorumluluk, bakanların görevlerine parlamento tarafından son verilebilmesi anlamına gelir. Yani müeyyide, cezai veya hukuki değil, sadece siyasaldır. Siyasal sorumluluk, kolektif ve bireysel olmak üzere iki türlüdür.

  Kolektif sorumluluk: Hükümetin genel siyasetinin yürütül*mesinden doğan sorumluluktur. Bakanlar Kurulu, hükümetin genel siyasetinden birlikte sorumludur.

  Ayrıca, her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. Buna ferdi sorumluluk denir. Siyasal sorumluluğu gerçekleştire*cek anayasal yöntem, güvenoyu mekanizmasıdır.
  Güvensizlik önergesinin kabulü Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile mümkün olur.

  Cezai Sorumluluk: Bakanların görevleriyle ilgili suçlarından doğan sorumluluklarıdır. Bu sorumluluk, Meclis soruşturma*sı yoluyla araştırılır.

  Hukuki Sorumluluk: Bakanların görevleriyle ilgili olarak Devlete verdikleri zararın, kendilerine tazminat davası yoluyla ödettirilmesidir.
+ Yorum Gönder