+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Devlet memuru olmak için ne gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Devlet memuru olmak için ne gerekir
  devlet memuru olmak için ne gerekir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Devlet Memuru Olabilmek İçin Gerekli Şartlar

  A) Genel şartlar:


  1. Türk Vatandaşı olmak,

  2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

  3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 3697/1 md.;Değişik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  6. Askerlik durumu itibariyle;

  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  B) Özel şartlar:

  1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

  2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

+ Yorum Gönder