+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda iki haklı ihtar ile tahliye edilebilirmi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  iki haklı ihtar ile tahliye edilebilirmi
  15 yıldır bir işyerinde kiracı olarak bulunuyorum. Kiralarımı her ayın 5. gününe kadar yatırmam gerekiyor. Bu yıl ekim ayında kiramı 15 ekime kadar yatırmadım ve bir ihtar aldım. Kasım ayında da kiranın yarısını yatırdım, geri kalanı yatırmadan ikinci ihtarı aldım. Bu ihtardan sonra kalan kısmını da yatırdım. Bu durumda iki ihtardan dolayı tahliye davası açılabilir mi. ve dava açılırsa sonucu ne olur. Ayrıca işyeri sahibi hemen yanımızdaki kendi mülkü olan işyerine benim ticaret konumun aynısını içeren bir iş açmıştır. Bu da ticaretimizi oluösuz etkilemektedir. Bu durum sonuç üzerinde nasıl etki yapar. 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  iki yargıtay kararına rastladım, en doğru ve kesin sonuç budur..

  HD 06, E: 2005/009978, K: 2005/000386, Tarih: 01.02.2005[*]İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE

  Taraflar arasındaki 01.04.2002 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 5. maddesinde üst üste üç aylık kira bedelinin ödenmemesi ve bir yıllık kira müddeti içerisinde üç defa bir haftalık gecikmeyle kiranın ödenmesi halinde tüm kira yılına ait kira bedellerinin muacceliyet kazanacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin bu hükmü geçerli olup tarafları bağlar. Bu nedenle sözleşmenin 5. maddesi gereğince geç ödeme sebebiyle muaccel hale gelen aylar kira paraları 27.08.2003 tarihinde başlatılan icra takibine konu edilerek istenmesi mümkün iken bölünerek ayrı ihtara konu edilemez. Bu nedenle davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

  (6570 s. GMKHK. m. 7)

  Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

  Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme kiralananın tahliyesine karar vermiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

  6570 Sayılı Yasanın 7/e maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının yerleşik içtihatlar uyarınca kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde açılması zorunludur.

  İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde ve bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmaz.

  Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel (istenebilir) hale gelen kiranın tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması mümkün değildir.Olayımıza gelince; davacı, davalının 01.04.2003-01.04.2004 kira yılında iki haklı ihtara neden olduğunu ileri sürerek kiralananın tahliyesini istemiştir. Kira paralarının her ayın beşinci günü içinde ödeneceği hususunda bir uyuşmazlık yoktur. Davacı 27.08.2003 tarihli icra takip dosyasından gönderdiği 03.09.2003 tebliğ tarihli ihtarlı ödeme emri ile Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2003 ayları kira paralarının, 10.10.2003 tarihli icra takip dosyasından gönderdiği 14.10.2003 tebliğ tarihli ihtarlı ödeme emri ile de Nisan 2003 ayı kirasından eksik ödenen miktar ile Ekim 2003 ayı kira parasının ödenmesini istemiştir. Ancak taraflar arasındaki 01.04.2002 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 5. maddesinde üst üste üç aylık kira bedelinin ödenmemesi ve bir yıllık kira müddeti içerisinde üç defa bir haftalık gecikmeyle kiranın ödenmesi halinde tüm kira yılına ait kira bedellerinin muacceliyet kazanacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin bu hükmü geçerli olup tarafları bağlar. Bu nedenle sözleşmenin 5. maddesi gereğince geç ödeme sebebiyle muaccel hale gelen aylar kira paraları 27.08.2003 tarihinde başlatılan icra takibine konu edilerek istenmesi mümkün iken bölünerek ayrı ihtara konu edilemez. Bu nedenle davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

  Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  HD 06, E: 2004/002587, K: 2004/002697, Tarih: 13.04.2004[*]KİRA PARASININ ÖDENMEMESİ[*]İKİ HAKLI İHTAR YOLLANMASI[*]TAHLİYE

  Taraflar arasındaki 1.10.2001 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinde kiraların aylık peşin ödeneceği kararlaştırılmış ve özel şartlar bölümünde kiracının iki ay üst üste kira ödemediği takdirde kalan parayı peşin olarak ödeyeceği hükmüne yer verilmiştir. Bu suretle iki ay kira bedelinin ödenmemesi halinde kira dönemi sonuna kadar ki kiraların istenebilir hale geleceği taraflarca kabul edilmiştir. Sözleşmede bu şekilde muacceliyet şartının bulunduğu hallerde iki haklı ihtar sebebiyle tahliye kararı verilemez.

  (6570 s. GMKHK. m. 7)

  Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

  Dava iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir.Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Taraflar arasındaki 1.10.2001 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesinde kiraların aylık peşin ödeneceği kararlaştırılmış ve özel şartlar bölümünde kiracının iki ay üst üste kira ödemediği takdirde kalan parayı peşin olarak ödeyeceği hükmüne yer verilmiştir. Bu suretle iki ay kira bedelinin ödenmemesi halinde kira dönemi sonuna kadar ki kiraların istenebilir hale geleceği taraflarca kabul edilmiştir. Sözleşmede bu şekilde muacceliyet şartının bulunduğu hallerde iki haklı ihtar sebebiyle tahliye kararı verilemez. Bu husus gözönünde tutularak tahliye isteğinin reddine karar vermek gerekirken bundan zuhulle yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 13.04.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 4. Gizli @ yara
  Özel Üye
  T.C.
  YARGITAY

  6. HUKUK DAİRESİ

  E. 2004/9978

  K. 2005/386

  T. 1.2.2005

  • TAHLİYE DAVASI ( Kira Sözleşmesinde Muacceliyet Koşulunun Bulunması - Muaccel Hale Gelen Kiranın Tek İhtarla İstenmesi Gerektiği Bölünüp İki Haklı İhtara Konu Yapılmasının Mümkün Olmadığı )

  • İKİ HAKLI İHTAR ( Muaccel Hale Gelen Kiranın Tek İhtarla İstenmesi Gerektiği Bölünüp İki Haklı İhtara Konu Yapılmasının Mümkün Olmadığı/Kira Sözleşmesinde Muacceliyet Koşulunun Bulunması - Tahliye Davası )

  • KİRA SÖZLEŞMESİ ( Muacceliyet Koşulunun Bulunması/Tahliye Davası - Muaccel Hale Gelen Kiranın Tek İhtarla İstenmesi Gerektiği Bölünüp İki Haklı İhtara Konu Yapılmasının Mümkün Olmadığı )

  • MUACCELİYET KOŞULU BULUNAN KİRA SÖZLEŞMESİ ( Muaccel Hale Gelen Kiranın Tek İhtarla İstenmesi Gerektiği Bölünüp İki Haklı İhtara Konu Yapılmasının Mümkün Olmadığı - Tahliye Davası )

  6570/m.7


  ÖZET : Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel ( istenebilir ) hale gelen kiranın tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması mümkün değildir.
  Taraflar arasındaki bir yıl süreli kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünde, üst üste üç aylık kira bedelinin ödenmemesi ve bir yıllık kira müddeti içerisinde üç defa bir haftalık gecikmeyle kiranın ödenmesi halinde, tüm kira yılına ait kira bedellerinin muacceliyet kazanacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin bu hükmü geçerli olup tarafları bağlar. Bu nedenle, geç ödeme sebebiyle muaccel hale gelen aylar kira paraları, başlatılan icra takibine konu edilerek istenmesi mümkün iken, bölünerek ayrı ihtara konu edilemez.
  DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
  KARAR : Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme kiralananın tahliyesine karar vermiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  6570 Sayılı Yasanın 7/e maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının yerleşik içtihatlar uyarınca kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde açılması zorunludur.
  İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde ve bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmaz.
  Kira sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel ( istenebilir ) hale gelen kiranın tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu kira parasının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması mümkün değildir.
  Olayımıza gelince; davacı, davalının 01.04.2003-01.04.2004 kira yılında iki haklı ihtara neden olduğunu ileri sürerek kiralananın tahliyesini istemiştir. Kira paralarının her ayın beşinci günü içinde ödeneceği hususunda bir uyuşmazlık yoktur. Davacı 27.08.2003 tarihli icra takip dosyasından gönderdiği 03.09.2003 tebliğ tarihli ihtarlı ödeme emri ile Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2003 ayları kira paralarının, 10.10.2003 tarihli icra takip dosyasından gönderdiği 14.10.2003 tebliğ tarihli ihtarlı ödeme emri ile de Nisan 2003 ayı kirasından eksik ödenen miktar ile Ekim 2003 ayı kira parasının ödenmesini istemiştir. Ancak taraflar arasındaki 01.04.2002 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 5.maddesinde üst üste üç aylık kira bedelinin ödenmemesi ve bir yıllık kira müddeti içerisinde üç defa bir haftalık gecikmeyle kiranın ödenmesi halinde tüm kira yılına ait kira bedellerinin muacceliyet kazanacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin bu hükmü geçerli olup tarafları bağlar. Bu nedenle sözleşmenin 5. maddesi gereğince geç ödeme sebebiyle muaccel hale gelen aylar kira paraları 27.08.2003 tarihinde başlatılan İcra takibine konu edilerek istenmesi mümkün iken bölünerek ayrı ihtara konu edilemez. Bu nedenle davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.
  Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
  SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. yarx

+ Yorum Gönder