+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda çevre kirliliğinin toplumsal ve ekonomik etkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  çevre kirliliğinin toplumsal ve ekonomik etkileri
  çevre kirliliğinin toplumsal ve ekonomik etkilerini bulan varsa yollasın 2. Mine
  Devamlı Üye

  Çevre Kirliliği ve Etkileri

  Çevre, içinde yaşadığımız toprak, soluduğumuz hava ve içtiğimiz suyun oluşturduğu kümedir.

  1.HAVA KİRLİLİĞİ

  Atmosfere kirletici kaynaklarından yayılan zararlılar, kükürtdioksit, azot oksitler, karbon monoksit, hidrokarbonlar asılı vaziyette bulunan katı partüküllerdir. Bu kirleticilerle, atmosferik özelliklerin oluşturduğu kimyasal reaksiyonların en önemlileri ise fotokimyasal olaylardır ki, bunlardan özellikle floroklorokarbonlar, güneşten gelen zararlı UV (ultraviole) ışınlarına karşı yeryüzüne koruyan ozon tabakasında büyük tahribata yol açmaktadır.

  Doğal veya insan yapısı sonucu atmosfere karışan kirleticiler, her iki halde de atmosfere yayıldıkları anda hızla kimyasal reaksiyonlar oluştururlar ve hava akımları ile karışır, dağılır, yayılır ve taşınırlar. Böylece kirleticiler, kaynaktan çıkıp, alıcılara ulaştığında karakterleri değişebilir. Genel olarak kirlilik, havadaki katı parçacıklar ve kükürtdioksit miktarına göre belirlenir. Oysa atmosferde oluşan kimyasal olaylarda, organik maddeler büyük rol oynar. Çünkü organik maddeler, atmosferde ister reaksiyona girsinler, ister girmesinler kimyasal reaksiyonların çekirdeğini oluştururlar.

  Hava kirliliği denildiğinde, kirleticiler ve bunların bulunduğu atmosfer ortamı aynı derecede rol oynar. Herhangi bir yerde hava kirliliği çalışması yapıldığında, ilk olarak o bölgenin meteorolojik koşulları ve havanın kimyasal yapısı incelenmelidir.

  HAVA KİRLİLİĞİNİN ZARARLI ETKİLERİ

  Katı yakıtlar ve akaryakıt gibi karbonlu maddelerin tam yanmamasından meydana gelen katı ve sıvı parçacıkların bir gaz karışımı olan duman, hava kirliliğinin bir çeşididir ve görüş uzaklığını azaltıcı bir etkiye sahiptir. Hava kirliliğinin, sanatsal ve mimari yapılar üzerinde tahrip edici ve bozucu etkisi vardır. Bitkiler üzerinde ise öldürücü ve büyümelerini engelleyici olabilmektedir. Bu nedenle hava kirliliği hem canlıların sağlığı açısından, hem de ekonomik yönden zarar vericidir. Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri, atmosferde yüksek miktardaki zararlı maddelerin solunması sonucu ortaya çıkar. İnsanların sağlıklı ve rahat yaşayabilmesi için teneffüs edilen havanın mutlaka temiz olması gerekir. Havanın doğal yapısını bozan ve kirleten maddelerin başka bir deyişle kirli havanın solunması, özellikle akciğer dokularını tahrip edici ve öldürücü olabilmektedir. Solunum yolu ile alınan hava içerisindeki parçacıklar ve duman, teneffüs esnasında yutulur ve akciğerlere kadar ulaşır. Solunum sisteminin derinliklerinde depolanan bu parçacıklar, akciğer kanserlerine kadar varan hasarlar yapabilmektedir. Diğer taraftan kömür ve diğer yakıtların yanmasından oluşan duman ve isin astım, çeşitli burun ve boğaz hastalıkları hatta mide hastalıkları gibi özellikle solunum yolları ile ilgili hastalıklara belirli ölçüde sebep olabileceği öne sürülmektedir. Şiddetli hava kirliliğine maruz kalınması durumunda, bunun insan sağlığına olan etkisi ile hava kirliliğinin düşük miktarlarına, uzun zaman maruz kalmanın etkileri farklı olmaktadır

  HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLEMLERİ

  - Sanayi ve iş merkezlerinin mümkün olduğu kadar yerleşim merkezleri dışına alınması
  - Kişisel vasıta kullanımı yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması ve elektrikli taşıma araçlarının geliştirilmesi ve kullanımının artırılması
  - Konutlarda yakıt yakma tekniklerinin geliştirilmesi ve özellikle sanayi alanlarındaki bacalara, hava filtrelerinin takılması ayrıca yakıt olarak doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması
  - Şehir merkezlerindeki yoğun trafiğin çevre yollara aktarılması
  - Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması, özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yeşil alanların artırılması
  - Şehir yerleşim planlarında meteorolojik faktörlerin özellikle rüzgar durumunun göz önünde bulundurulması
  - Halkın, hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmesi için ilköğretimden başlamak üzere tüm okullarda ve sivil toplum örgütlerince bu amaca yönelik eğitim programlarının hazırlanması.

  OZON VE SERA ETKİSİ

  Dünyamızı saran tabaka atmosferdir. Atmosferin yapısında %78 azot (n), %21 oksijen, %0.9 argon, %0.033 karbondioksit bulunur. Atmosferin kalınlığı yaklaşık Olarak 120 km ‘dir. Ozon atmosferin dışını örter, eski Yunanca’da 1koku yaymak” anlamına gelen “ozein” kelimesinden üretilen keskin kokulu ve mavi renklidir. Atmosferin diğer bir görevi de Dünya’nın kazandığı ısıyı muhafaza etmesidir. Bu vazifeyi, atmosferde bulunan karbondioksit gazı, (sera etkisi mekanizmasıyla yorgan gibi) ısıyı muhafaza ederek yerine getirmektedir. Sera etkisi yapan karbondioksit şeffaf bir gazdır. Aynen seranın veya otomobilin camı gibi, havadaki karbondioksit gazı da ısı veren güneş ışınlarını içine alır; fakat içerisinin ısısını geri vermez. Gaz bir örtü gibi Dünya’yı sarar. Bu örtü olmasa idi Dünya’nın sıcaklığı –18 derece olacaktı. Bu örtü sayesinde ise ısı ortalama +15 derecede muhafaza edilmektedir. Atmosferdeki karbondioksit nisbeti çok fazla olsaydı, Dünyamız 450 derecelik bir sıcaklığıyla yanıp , kavrulan Venüs gezegenine benzerdi

  2. SU

  SU KİRLİLİĞİ

  Suya bağlı besin zehirlenmelerinden en önemlisi civa zehirlenmeleridir. Kısmi felç, şuurunu kaybetme, körlük ve hatta ölüm gibi ciddi sorunlar doğurur.Atık sularla göllerle taşınan civa tabana çöker. Zamanla çeşitli bakteriler tarafından suda çözülen civa besin zincirine katılır.

  Bir başka kirlenme çeşidi ise; termal kirlenmedir. Sanayideki soğutma işlemleri neticesinde meydana gelen sıcak suların akarsu ve göllere dökülmesi sonucu akarsu ve göllerin sıcaklığı önemli miktarda yükselebilir. Bu sıcaklık artması, biyolojik faaliyeti durdurmak ve oksijen miktarını düşürmek gibi, suda yaşayan canlılar üzerinde değişik etkiler gösterir.

  3. TOPRAK

  TOPRAK KİRLİLİĞİ

  TOPRAĞI KİRLETEN UNSURLAR

  1. TARIM KORUMA İLAÇLARI

  Tarımsal verimi arttırmak için, bitkilere ve toprağa tatbik edilen toprağı kirleten önemli bir kirleticidir. İlaçlar, bilhassa zararlı böceklere, mantarlara karşı kullanılmaktadır. Bunlar bir müddet faydalı olmakta iseler de yağışlarla yüzeysel ve yeraltı sularına karışmaları önlenememektedir.

  Ağır metaller toprağı uzun süre kirlettikleri için bunların yerine organik fosfor, karbamat gibi daha kısa sürede ayrışabilen maddeler kullanılmalıdır.

  2. GÜBRELER

  Gübrelerin içerisinde bulunan dolgu maddelerinin toprakta biriktiği ve bu birikimin toprakta deformasyonlara neden olduğu bilinmektedir. Örneğin; fazla azotlu gübrenin uygulandığı tarım alanlarında nitrat miktarı artmıştır. Aşırı çiftlik gübresi uygulaması toprakların tuzlulaşmasına neden olmakta, yine yağmur ve sulama nedeniyle içme sularına karışan kimyasal maddeler sağlığımızı tehdit etmektedir.

  TÜRKİYE’DE TOPRAK KİRLİLİĞİ

  Kirli suların tarımsal sulamada kullanılması sonucu toprak kirlenmektedir. (Gediz ovasındaki bor kirliliği) Özellikle İç Anadolu topraklarının bünyesindeki asbest gibi sağlığa zararlı maddeler sorun yaratmaktadır.
+ Yorum Gönder


çevre kirliliğinin ekonomik etkileri,  çevre kirliliğinin toplumsal ve ekonomik etkileri,  hava kirliliğinin ekonomik etkileri