+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Sempatik sinir sistemi bozukluğu Belirtileri tedavisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sempatik sinir sistemi bozukluğu Belirtileri tedavisi
  sempatik sinir sistemi bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl olur? 2. Mine
  Devamlı Üye


  Sempatik Sinir Sistemi Ne Demektir


  «Sempatik sinir sistemi» ne demektir? Bu tıbbi bîr terim midir, yoksa duygularla mı ilgilidir?
  Öyle görünürse de, «sempatik» kelimesi, bu an-lamda bir sıfat olarak kullanılmamıştır Bu nedenle, bu terim konusunda karışıklıklar oluyor, oysa tek-nik bir anlamı vardır Gerçekte, sempatik ve para-sempatik sinir sistemleri, otonom sinir sistemi deni-len sinirciklerin karmaşık bir ağının birer parçasıdırlar Kasların ve eklemlerin hareketlerini kontrol eden merkez Sinir sisteminin tersine, otonom sinir sistemi istem dışı çalışır
  Bu duyarlı sinir sistemi kan damarlarını geniş-letip daraltabilir, gözbebeklerini genişletebilir, kalp vuruşlarını hızlandırabilir, tükürük salgılanmasını artırabilir, daha birçok önemli işlevler görür Bazı durumlarda, bazı ağrıları kesmek ve kan akımının artması için daralmış arterleri genişletmek amacıyla sempatik sinir sistemi ameliyatları yapılır

  Otonom sinir sistemi (OSS) kalp kası, düz kaslar ve salgı bezleri dahil neredeyse vücutta her organı innerve eden, aferent ve eferent kısımları olan bir sistemdir. Bilinç dışı çalışan OSS’nin eferent kısmı, etkileri çoğu kez birbirine zıt iki sistem olan sempatik ve parasempatik sinir sisteminden oluşur. Sempatik ve parasempatik sinir sistemleri birbirlerini tamamlayacak şekilde bir denge içinde çalışarak organizmanın iç ve dış ortamdaki değişikliklere adapte olmasını sağlayan viseral fonksiyonları yerine getirirler.

  Bu bölümde OSS’nin anatomik ve fizyolojik özelliklerinden bahsedildikten sonra nörojenik ortostatik hipotansiyon ve otonomik yetmezlik, akut otonomik nöropatiler ve ailesel disotonomi tabloları üzerinde durulacaktır.

  Anatomi ve Fizyoloji

  OSS’nin somatik sinir sisteminden (SSS) en önemli farkı, SSS’nin başlattığı hareketlerin genellikle istemli olması, buna karşılık OSS’nin istem dışı çalışmasıdır. Diğer bir fark da iki sistemin anatomik lokalizasyon ve hedef organa ulaşma şeklinin birbirinden farklı olmasıdır. Somatik motor nöronlar merkezi sinir sistemi içerisinde medulla spinalisin ön boynuzlarında veya kranyal sinirlerin motor çekirdeklerinde bulunur ve bu nöronlara ait aksonlar doğrudan ilgili kasları innerve ederken; OSS’de beyinsapında ve medulla spinalisin T1-L3 (L2) segmentleri ile S2-S4 segmentlerinde presinaptik nöronlar yer alır. Presinaptik nöronların aksonları hedef organa ulaşmadan önce santral sinir sisteminin dışında bulunan prevertebral ganglionlar, paravertebral ganglionlar, organ duvarındaki terminal ganglionlar ve kranyal ganglionlar gibi otonomik ganglionlardaki postsinaptik nöronlar ile sinaps yapar ve postsinaptik nöronların aksonları hedef organı innerve eder.

  SSS ve OSS’nin işlevleri duyu sistemi ile yakın ilişkide olmaları açısından ise benzerlik gösterir. Genel olarak motor fonksiyonlar SSS’de somatik aferent impulslara, OSS’de viseral aferent impulslara cevap olarak ortaya çıkar. Ancak SSS’de bazı viseral aferent impulslar da karın ağrısı olan bir hastanın dizlerini karnına doğru çekmesi gibi somatik motor cevapların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Derinin ağrılı bir impulsla uyarılmasına bağlı olarak pupillaların dilate olmasında olduğu gibi, somatik aferent impulslar da bazı otonom cevapların ortaya çıkmasına neden olabilir.

  Sempatik ve parasempatik sinir sistemleri anatomik ve fonksiyonel açıdan farklılıklar gösterir. Parasempatik liflerin presinaptik nöronları 3, 7, 9 ve 10. kranyal sinirlerde ve 2-3-4. sakral segmentlerdeki nuclei parasympathici sacralesde bulunurlar. Kranyal sinirlerden çıkan lifler gözde iris ve silier kaslara, gözyaşı ve tükürük bezlerine, farinks, özofagus, gastrointestinal traktusun düz kaslarına ve bezlerine, kalbe, karaciğere ve safra kesesine giderler. Sakral liflerse kolonun distal kısmını, rektumu, mesaneyi ve cinsel organları innerve eder. Sempatik sinir sisteminin presinaptik nöronları ise, medulla spinalisin birinci torakal ve ikinci lomber segmentleri arasındaki nucleus intermediolateralisde bulunur. Bu nöronlardan başlayan aksonlar salgı bezlerine, damarların ve barsakların düz kaslarına, ekstremitelere, kalbe, bronşlara, mesaneye, göze giderler. Her iki sistemde de bir presinaptik lif birden fazla postsinaptik nöronla sinaps yaparken, sempatik sinir sisteminde bu sayı çok daha fazladır; bu da sempatik sistemin aktivasyonu ile vücutta çok daha yaygın bir cevabın oluşmasına yol açar.

  Otonom aktivitenin santral kontrolünde yer alan yapılar frontal premotor ve diğer kortikal alanlar, limbik sistem (hipokampus, amigdala ve olfaktor korteks), hipotalamus, serebellum, beyinsapı ve medulla spinalisdir. Hipotalamus merkezlerden gelen uyarıları değerlendirerek beyinsapı ve medulla spinalisde bulunan presinaptik otonomik nöronlara impulslar gönderir. Hipotalamus ile beyinsapı ve medulla spinalis arasındaki yolların anatomik lokalizasyon ve seyirleri tam olarak bilinmemekle birlikte hipotalamustan beyinsapındaki presinaptik parasempatik nöronlara giden impulsların fasciculus longitudinalis dorsalis, medulla spinalisdeki presinaptik sempatik ve parasempatik nöronlara giden impulsların ise tractus hypothalamospinalis içerisinde seyrettiği düşünülmektedir. Nuclei tractus solitarii gibi beyin sapında bulunan bazı merkezler de presinaptik otonomik nöronların fonksiyonlarını hipotalamusdan bağımsız olarak düzenler.

  Parasempatik sistemde; hem presinaptik nöron ile postsinaptik nöron arasındaki sinapsda hem de postsinaptik nöronla hedef organ arasındaki sinapsda açığa çıkan nörotransmitter madde asetilkolindir. Sempatik sinir sisteminde de presinaptik nöron ile postsinaptik nöron arasındaki sinapsda açığa çıkan nörotransmitter madde asetilkolindir; ancak postsinaptik nöron ile hedef organ arasında açığa çıkan nörotransmitter madde noradrenalindir. Ter bezlerinde farklı olarak sempatik sistem tarafından innerve olmasına karşın postsinaptik nöron ile hedef organ arasında açığa çıkan nörotransmitter madde asetilkolindir. OSS’de primer nörotransmitterler asetilkolin ve noradrenalin olmakla birlikte başka nörotransmitterlerin sinaptik iletimde rol oynadığı bilinmektedir.

  Fonksiyonel açıdan sempatik ve parasempatik sistemlerin organlar üzerindeki etkileri birbirlerine terstir. Parasempatik sistem vücutta enerji üretilmesi ve bu enerjinin depolanmasını sağlayan anabolik aktivitelerin harekete geçmesini sağlarken diğer organların bazal bir aktivitede çalışmasını sağlar. Sempatik sistem ise savunma ve hücum gibi yoğun kas hareketlerine ihtiyaç duyulan durumlarda sindirim sistemi dışındaki organların yüksek aktivitede çalışmalarını sağlar. Sonuç olarak; parasempatik sistem gastrointestinal sistemin çalışmasını hızlandırır, kalp atım hızını ve solunum sayısını yavaşlatır, periferik damarlarda vazodilatasyona yol açarken, sempatik sinir sistemi ise bunun tersine gastrointestinal sistemin çalışmasını yavaşlatır, kalp atım hızını ve solunum sayısını hızlandırır, periferik damarlarda vazokonstriksiyona sebep olur (Tablo 1).

  Tablo 1: Parasempatik ve sempatik sinir sisteminin işlevleri  ORGAN
  PARASEMPATİK
  SEMPATİK

  Göz

  Pupilla
  Akomodasyon

  Pupilla konstriksiyonu


  Pupilla dilatasyonu

  Tükürük bezi
  Sekresyon


  Kalp
  Kontraktilite azalması

  Atım yavaşlaması

  Koroner akımda azalma
  Kontraktilite artışı

  Atım hızlanması

  Koroner akımda artma

  Mide, barsak, kolon, rektum
  Artmış peristaltizm

  Sekresyon

  Anal tonusta inhibisyon

  Defekasyon
  Azalmış peristaltizm

  Sekresyon azalması

  Vazokonstriksiyon

  Sfinkter kontraksiyonu

  Mesane
  Mesane kontraksiyonu

  İnternal sfinkter inhibisyonu

  İşeme
  Mesane tonusunda inhibisyon

  Sfinkter kontraksiyonu  Genital organlar

  Kadın

  Erkek


  Vazodilatasyon

  Vazodilatasyon ve ereksiyon


  Uterus kontraksiyonu Ejekülasyon  Ekstremiteler

  Vazokonstriksiyon

  Piloereksiyon

  Terleme

  Akciğerler

  Bronş dilatasyonu

  Adrenal bez

  Sekresyon

  Safra kesesi
  Eksitasyon
  İnhibisyon


  Otonom Bozukluklar

  Otonom bozukluklar merkezi ya da periferik sinir sisteminin tek ya da birden fazla alanının tutulumundan kaynaklanabilir. Primer otonom yetmezlikte olduğu gibi izole OSS tutulumu ile karakterize olabileceği gibi multisistem atrofi (MSA) ya da Shy-Drager sendromunda olduğu gibi diğer nörolojik sistemlerin de tutulduğu bazı nörolojik hastalıkların seyrinde ortaya çıkabilir. Otonom tutulumlar diabetes mellitus veya sistemik amiloidoz gibi multiorgan tutulumu yapan sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonu olarak da görülebilir. Sempatik postsinaptik liflerin tutulumu sonucu ortaya çıkan miyoz, ptoz, enoftalmi, yüzde anhidrozis ve kızarma ile karakterize tabloya Horner sendromu denilir. Klinik bulgular Horner sendromundaki kadar minimal olabileceği gibi karotis sinüs hastalığında olduğu gibi yaşamı tehdit edici düzeyde de olabilir. Bazen de gustatuvar terlemede olduğu gibi sosyal açıdan yaşamı güçleştiren özellikte olabilir. Çoğunlukla yetmezlik şeklinde görüdüğümüz OSS tutulumu daha az sıklıkta Guillain-Barré sendromu ve tetanozda artmış aktivite şeklinde de karşımıza çıkabilir. OSS tutulumu yapan nörolojik ve nörolojik olmayan hastalıklar Tablo 2’de özetlenmiştir.

  I. Nörojenik Ortostatik Hipotansiyon ve Otonom Yetmezlik

  Postüral ya da ortostatik hipotansiyon nörolojik olan ya da olmayan çeşitli durumlarda görülen klinik bir bulgudur. Ortostatik hipotansiyon, ayakta durma ya da 60° dik durma sırasında 3 dakika içinde sistolik kan basıncında (SKB) 20 mmHg ya da diastolik kan basıncında (DKB) 10 mmHg azalma olarak tanımlanmıştır. Bazıları 30 mmHg’lık düşüşü gerekli görmektedir.

  Sıcak banyo, uzun süre hareketsiz ayakta durma, ağır öğünler, sabahın erken saatleri, volüm kaybı, alkol ve bazı ilaçlar ortostatik hipotansiyonu ağırlaştırırken, çömelme, bacak bacak üstüne atma, karın ya da bacak kompresyonu, gece yarısı hafif dik yatma, izotonik egzersiz yararlı manevralardır.

  Ortostatik hipotansiyonun en sık görüldüğü Parkinsonyen sendromlar, saf otonom yetmezlik (SOY) ve kronik otonom nöropatiler üzerinde daha ayrıntılı olarak durulacaktır.

  Parkinsonyen Sendromlar

  Ortostatik hipotansiyonun da görüldüğü ciddi otonom yetmezlik eskiden Shy-Drager sendromu olarak bilinen MSA hastalarında sık görülür. İmpotans, ejekülatuvar fonksiyon bozukluğu, terleme azlığı, üriner ya da daha nadir olarak fekal inkontinans gibi diğer otonom belirtiler ortostatik hipotansiyondan önce ortaya çıkabilir. Tüm MSA hastalarında ilk bulgu olmasa bile otonom bozukluğun görülmesi tipiktir. Asimetrik tremorun görülmemesi, L-Dopa’ya cevapsızlık MSA’yi idyopatik Parkinson hastalığından (İPH) ayırt ettiren en önemli klinik bulgulardır.

  İPH’de en sık kabızlık olmak üzere otonom şikâyetler görülebilir, ancak ortostatik hipotansiyon çoğunlukla asemptomatiktir ve L-Dopa kullanımı ile ortostatik hipotansiyon ağırlaşabilir. Tüm özellikleri ile tipik bir Parkinson hastasında otonomik bulgular çok ağır olabilir ve bu hastalar otonomik yetmezlikli Parkinson hastalığı grubunu oluştururlar.

  Saf Otonom Yetmezlik

  Ayrı bir bozukluk olarak bilinen saf otonom yetmezlik (SOY) ya da idyopatik ortostatik hipotansiyon yavaş ilerleyen ortostatik hipotansiyonun görüldüğü, 50 yaşından sonra başlayan bir hastalıktır. Tanımı gereği başka nörolojik hastalık görülmemesi kuraldır. Bu nedenle MSA veya parkinsonizm gelişmediğini göstermek için tanı 3-5 yıl sonra konulabilir. Otopsi çalışmalarında otonomik yetmezlikli Parkinson hastalarına benzer şekilde SOY’li hastalarda periferik otonomik ve enterik ganglionlarda klasik Lewy cisimcikli patern gösterilmiştir. İPH ve SOY arasındaki ilişki açık değildir ancak bazı ortak nörodejeneratif mekanizmalar ileri sürülmektedir.

  Kronik Otonomi Nöropatiler

  Periferik sinirlerin ince liflerini tutan nöropatilerde otonom bulgular görülür. Diyabet, amiloidoz, paraneoplastik, bazı herediter ve toksik nöropatiler en sık otonom tutulum yapan periferik sinir sistemi hastalıklarıdır.

  Diabetik otonom nöropati (DON) en sık, en önemli ve en çok araştırılan otonom nöropati nedenidir. Somatik nöropati bulguları da büyük oranda eşlik eder. Ortostatik hipotansiyonun yanı sıra DON’de üst gastrointestinal sistem motilite bozuklukları, mesane yakınmaları, kabızlık, impotans, epizodik ishal ve gustatuvar terleme sık görülür ve tedavi gerektirir.

 3. Mine
  Devamlı Üye
  sempatik sinir sistemi bozukluğu hakkında bilgiler

  Amiloidozun hem herediter hem de edinsel formlarında otonom yetmezlik görülebilir. Transtretin mutasyonlarında daha şiddetli otonom nöropati izlenir. Hepatik ve kemik iliği transplantasyonları gerekebilir.

  İmmun aracılı ve paraneoplastik formlar potansiyel olarak tedavi edilebilir ve sıklıkla subakut başlayan nöropatilerdir. Paraneoplastik otonom tutulumların maliniteden önce ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Kronik otonom nöroptiler Sjögren hastalığı gibi diğer otoimmun bozukluklarla ilişkili olarak da görülebilir. İdyopatik ince lif nöropatisi sıklıkla otonom fonksiyonu etkiler ancak semptomatik ortostatik hipotansiyona nadiren neden olur.  Ortostatik Hipotansiyon Tanısı

  En sık adrenal yetmezlik ve feokromasitoma olmak üzere otonom olmayan durumlarda da ortostatik hipotansiyon görülebilir. Asemptomatik ortostatik hipotansiyon yaşlılarda sıktır ve nedeni multifaktöryeldir.

  Otonom bozuklukların tanısında kısmen invazif olmayan laboratuvar incelemeleri artık daha çok kullanılmaktadır. Kardiyovagal (parasempatik) kalp hızının test edilmesi için sık nefes alma, Valsalva manevrası ve ayakta durmaya kalp hızı yanıtının değişkenliği analiz edilir. Kalp atım hızı normalde istirahatte bile değişkenlik gösterir. Derin solunumla bu değişkenlik artar. Otonom bozukluklarda bu değişkenlik bozulur. Bu değerlendirmede istirahatteki kalp atım hızı ile derin solunum sırasındaki kalp atım hızı karşılaştırılır, derin solunumdaki artış 10 ve altındaysa otonomik tutulum lehine değerlendirilir.

  Postural testte oturur veya yatarken kalp atım hızı ve kan basıncı ölçülür. Ardından kalktıktan sonra yeniden ölçülür. Kalktıktan sonraki 15-16. atımlar arası süre ile 30-31. atımlar arası süre hesaplanıp 30/15 oranına bakılır. Bu oranın normalde 1.04’den büyük olması gerekir.

  Adrenerjik sistem (sempatik) değerlendirmesi için Valsalva manevrası, ortostatik stres (baş yukarda tilt ve ayakta durma) sırasında kan basıncı değişkenliği analizi yapılır. Postural kan basıncı değişkenliğinin değerlendirilmesi için yatar durumdan ayağa kalktıktan 2-3 dakika sonra kan basıncında sistolik 30 mmHg’dan fazla ve diastolik 15 mmHg’dan fazla düşme saptanması patolojiktir.

  Ayrıca kantitatif sudomotor akson refleks testi, termoregülatuvar ter testi, polimerik silikonlu ter baskı testi ve sempatik deri yanıtları otonomik yetmezliğin tanısı için yapılan diğer incelemelerdir. Sempatik deri yanıtı için bir deri bölgesinin elektriksel yükünde (örneğin el ayası ve el sırtı arasındaki elektriksel potansiyel fark) ani sesli uyaran veya ağrılı elektrik uyaran (örneğin karşı kolda duyusal sinire uygulanan elektrik uyarım) verildikten belli bir süre sonra (sıklıkla 2.5 saniyeden daha kısa bir sürede) elektromiyografi cihazıyla kaydedilen elektriksiyel potansiyele bakılır. Bu yanıt sudomotor aktiviteyi yansıtır. Alınamaması sempatik disfonksiyon lehinedir.

  Ortostatik hipotansiyon tedavisi

  Tedavi ortostatik hipotansiyon için semptomatik rahatlama ve yaşam kalitesini düzeltmeye yöneliktir. Ayakta dururken görülen asemptomatik hipotansiyon genellikle tedavi gerektirmez, kolaylaştırıcı faktörlerden kaçınılması yeterlidir. Ancak postural “elbise askısı” paterni, omuz yorgunluğu ve baş ağrısı, vertigo, postprandiyal yorgunluk ve kognitif yavaşlama da hipoperfüzyonun minimal bulguları olarak kabul edilmelidir. Destek su ve tuz alımının (0.5-2 g/gün) yararlı olduğu, ilaç ihtiyacını azalttığı bildirilmiştir. Yatak başını yükseltmek de baroreseptörleri stimüle eder ve nokturnal diürezi azaltır. Yaşlılarda aşırı sıvı retansiyonu ve kalp yetmezliği ortostatik hipotansiyonu ağırlaştırır. Yine eşlik eden aneminin düzeltilmesi ortostatik hipotansiyonun tedavisini kolaylaştırır.

  Ortostatik hipotansiyonun tedavisinde kullanılan ilaçlar ne yazık ki ülkemizde ruhsatlı olarak bulunmamaktadır. Bunların ilki fludrokortizondur (0.1 mg/gün başlayarak). Diğeri ise α-adrenerjik agonist olan midodrindir. Midodrin kısa etkili bir ilaç olup özellikle sabah saatleri verilmesi önemlidir.

  II. Akut Otonom Nöropati

  Akut ya da subakut otonom nöropati (AON) ya da akut pandisotonomi sık görülmeyen ve primer olarak periferik otonomik sinirleri etkileyen ayrı bir antitedir. Yaklaşık olarak olguların yarısında Guillain-Barré sendromunda olduğu gibi viral prodromu takiben ortostatik hipotansiyon, anhidrozis, parasempatik yetmezlik ve gastrointestinal fonksiyon bozukluğundan oluşan jeneralize otonomik yetmezlik görülür. Olguların %25’i kuru göz ve ağız, ileus ve diğer gastrointestinal motilite bozukluğu durumları, mesane fonksiyon bozukluğu, hipohidrozis, reaktif olmayan pupiller, sabit kalp hızı ve cinsel fonksiyon bozukluğu ile karakterize, semptomatik ortostatik hipotansiyonun geri planda olduğu kolinerjik form ile sınırlıdır. Monofazik olan bu hastalıkta genellikle iyileşme görülür ancak yavaştır ve tam değildir. Hastaların üçte biri fonksiyonel olarak iyi iyileşme gösterir, üçte biri semptomatik ortostatik hipotansiyon gibi ciddi kayıplarla birlikte kısmen düzelir, üçte birindeyse düzelme olmaz. Önceden geçirilmiş viral hastalıklar arasında herpes simpleks, mononükleozis, rubella sayılabilir.

  Etkilenen sistemlerdeki anormallikler otonomik testlerle saptanabilir. Sinir iletim çalışmaları tipik olarak normaldir ancak hafif duysal bozukluklar görülebilir. Sural sinir biyopsilerinde eşlik eden küçük miyelinli ve miyelinsiz liflerdeki azalmayla birlikte mononükleer hücre infiltratları görülmüştür. Nikotinik ganglionik AchRα-3 altbirimlerine karşı antikorın gösterilmesi immun aracılı mekanizmaları düşündürmektedir.

  Ortostatik hipotansiyonda destekleyici bakım ve yaklaşım tedavinin ana hatlarını oluşturur. Literatürde olgu bildirisi şeklinde yer alan IVIg tedavisine iyi yanıtlı olgular, bu tedavinin günümüzdeki en makul tedavi olduğunu düşündürmektedir.

  III. Ailesel Disotonomi

  İlk olarak 1949 yılında tanımlanan, nadir görülen bu hastalık otozomal resesif geçişlidir. Otonomik semptomların yanı sıra diğer sinir sistemi yapılarının tutulum bulguları da görülür. IKBKAP (I kapa B kinaz kompleks-ilişkili protein) geninde, 9q31-q33 kromozomunda 2 mutasyon sonucu oluşan konjenital duyusal ve otonomik nöropati ile karakterizedir. Tanı prenatal olarak konulabilir, yaş arttıkça klinik tablo ağırlaşır. Laboratuvar incelemelerinde noradrenalin sentezinde azalma gösterilebilir. Tanı, klinik semptomlar ve genetik altyapının birlikteliği ile konulur. Uzun dönemli sağkalım bildirilmiştir. Bebek ve çocuk ölümleri aspirasyon pnömonisi, mide kanaması ya da dehidratasyona bağlı olabilir. Ölüm ikinci olarak 14-24 yaşları arasında akciğer komplikasyonları, uykuda ölümler ve kardiyopulmoner arrest nedeniyle pik yapar. Bildirilen en yaşlı hastalar 5. dekaddadır. Periferik α-adrenerjik agonist olan ve ülkemizde bulunmayan midodrin 0.25 mg/kg/gün dozunda ortostatik hipotansiyona yaklaşımda kullanılabilir. Disotonomik krizlerde paranteral sıvı, diazepam, sedasyon, antiemetik tedaviler uygulanabilir. Spesifik gen defektinin belirlenmesi ile ileride kesin tedavi beklenebilir.

  Tablo 2: Otonom fonksiyon bozukluğu yapan hastalıklar

  Primer

  Akut ve subakut disotonomileràsaf kolinerjik, saf pandisotonomi, diğer nörolojik tutulumların olduğu pandisotonomi

  Kronik otonomik yetmezlikàSaf otonom yetmezlik, multsistem atrofi, saf otonom yetmezlikli Parkinson hastalığı

  Sekonder

  Konjenital

  Herediter

  Otozomal dominantàAilesel amiloid nöropati, porfiri

  Otozomal resesifà Ailesel disotonomi

  X’e bağlı resesif geçişliàFabry hastalığı

  Metabolik hastalıklaràDiabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği, Vitamin B12 eksikliği, alkol

  İnflamatuvar hastalıklarà Guillain-Barré sendromu, transvers miyelit

  İnfeksiyonlarà Tetanoz, HIV, Chagas hastalığı, fatal ailesel insomnia

  Tümörlerà Beyin tümörleri, akciğer, pankreas kanseri seyrinde paraneoplastik tablolar, Lambert-Eaton sendromu

  Konnektif doku hastalıklarıàRomatoid artrit, SLE, mikst konnektif doku hastalığı

  Diğer nedenler

  Cerrahià Vagotomi, bölgesel sempatektomi

  TravmaàMedulla spinalis kesisi

 4. Harbikız
  Devamlı Üye
  Sinir Bozukluğu hakkında kısa bilgiler

  Hayat şartlarından fazlasıyla etkilenenlerde görülebilen, esasta önemli bir kaynağı olmayan bir rahatsızlıktır. Devamlı olarak endişe içinde olmak şeklinde görülenine anksiete, ruhi ve bedeni bitkinlik şeklinde görülenine de depresyon adı verilir. Hasta hayattan zevk almaz, her zaman mutsuzdur, huzursuzdur, sinirlidir. Uykuları düzensizdir. Gerçekte bir hastalığı olmadığı halde çeşitli hastalıkların varlığından şikayet eder. Tedaviye hayatının iyi yanlarını görmeye alışmakla başlanır. Sinirlenmekten kaçınmak, her kötü olayın iyi bir tarafı olduğunu görmeye alışmak, düzenli bir hayat sürmek gerekir.

  Tedavi için gerekli malzeme : Yonca, su.
  Hazırlanışı : Dört bardak suya 3 tutam yonca konur. Haşlandıktan sonra süzülür. Günde 3 kere birer çorba kaşığı içilir.

+ Yorum Gönder


sempatik sinir sistemi bozukluğu,  sempatik sinir sistemi ilaçları,  sempatik sinir sistemi tedavisi,  sempatik sinir sistemi hastalıkları,  midodrin içeren ilaçlar,  sempatik sinir sistemi bozukluğu tedavisi