+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur

  Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır

  a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
  b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.
  e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
  f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Serbest Muhasebecinin yaptığı tüm işleri yapabilmekte ve aynı zamanda işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmakta ve mali işlerini finanse edebilmektedir. Bu mesleği yapabilmek için lisans okulunu bitirmiş ve bunun yanısıra da üç yıl boyunca muhasebe stajını yapıp meslek sınavını kazanmak gerekir.
+ Yorum Gönder