+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Şafii Mezhebine göre Cuma Namazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. ßaran
  Devamlı Üye

  Şafii Mezhebine göre Cuma Namazı
  Şafii Mezhebine göre Cuma namazı


  A) Hükmü:

  Cuma namazı müstakil bir farz-ı ayn olup namazların en faziletlisidir. Farziyeti kitap, sünnet ve icmâ ile sabittir. Bu namazın farz oluşuyla ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyrulmaktadır:

  "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın."( Cuma 62/9.)

  Bu âyette, inananların cuma namazına koşmaları emredilmektedir. Koşarak gitmek, ancak farz olan bir şey için emredilir. Yine bu âyette, cuma saatinde mükellefler namazdan alı konmasınlar diye alışveriş yapmak yasaklanmıştır. Cuma namazı farz olmasaydı, onun için alışverişin bırakılması emredilmezdi.


  Cuma namazının farz oluşunun sünnetteki deliline gelince, bu hususta sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

  "Cuma namazı kılmayan birtakım insanlar ya buna son verirler ya da Allah kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.”( Müslim, Cum'a, 12; Nesâî, Cum'a, 2.)

  "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslümana farzdır.”( Ebû Davud, Taharet, 129; Nesâî, Cum'a, 2.)

  önemsemeyerek üç cumayı terkeden kişinin kalbini mühürler.”( Ebû Davud, Salât, 210.)

  İcmâ deliline gelince, bütün müslümanlar cuma namazının farzlığı konusunda görüş birliği etmişlerdir.

  Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına, ama Peygamberimiz'in (s.a.v) Mekke'de bu namazı kıldırma imkânını bulmadığına dair rivayetler bulunmakla birlikte ilk cuma namazını Peygamberimiz (s.a.v), hicret esnasında Medine yakınlarındaki Rânûnâ vadisinde kıldırmıştır.(Zühaylî, el-Fıkhü'l-İslâmî, 2/1280.)

  B) Cuma Namazının Vakti:

  Cuma namazının vakti, öğle namazının vaktidir. Dolayısıyla öğle vaktinden önce veya sonra kılınması durumunda sahih olmaz. Cuma namazının vakti sahih hadislerle bildirilmiştir:

  Seleme b. Ekva'dan şöyle rivayet edilmiştir:

  "Resûlullah (s.a.v) güneşin zevale meyletmesi esnasında cuma namazını kılardı.”( Buhârî, Cum'a, 16; Ebû Davud, Salât, 216)

  "Resûlullah (s.a.v) ile beraber güneşin zevale ermesi esnasında cuma namazını kılar, sonra da (serinlemek için) dönüp gölgelikleri araştırırdık.”( Buhârî, Cum'a, 16; Malik, el-muvatta vukut, 7.)

  Cuma kılacak kadar vakit varken namaza başlanır, fakat namaz uzatılır ve bu arada vakit çıkarsa, kılınmakta olan namaz bâtıl olmayıp dört rek'ata tamamlanarak öğle namazı yerine kılınmış olur. Bunu yaparken de öğle namazına niyet edilmez. Eklenen üç ve dördüncü rek'atlarda imam, kıraati sessiz yapar. Ekleme yapmadan namazı kesmek ve öğle namazını baştan kılmak haram olur. Ama vakit daraldığı halde cuma namazına yetebileceğini zannederek namaza başlanır da namazdayken vakit çıkarsa, kılınan namaz bâtıl olup öğle namazına dönüşmediğinden, dört rek'ata tamamlanmaz.

  C) Cuma Namazına Gitmenin Vakti

  Hatibin huzurunda okunan ezanın duyulması ile mükellefin cuma namazına gitmesi farz olur.

  Hanefî mezhebine göre ise güneşin zevalinden hemen sonra okunan ezanın duyulmasıyla mükellefin cumaya hemen gitmesi farz olur.

  Cuma ezanı okunurken her ne kadar bir akid olarak sahih olsa da cuma namazı yükümlüsünün o esnada alışveriş yapması haramdır. Cuma namazı kılmakla yükümlü olmayanların ezan okunurken namaza koşmaları farz olmadığından bunların o esnada alışveriş yapmaları haram olmaz. Alışveriş yapanlardan biri cuma namazı kılmakla yükümlü olur da diğeri yükümlü olmazsa, yaptıkları alışveriş her ikisi için de haram olur. Çünkü bu durumda yükümlü olmayan kişi, yükümlü olan kişinin günah işlemesine yardımcı olmuştur.

  D) Cuma Namazının Şartları

  Öğle namazı ve "Namazın Şartlan" bölümünde anlatılan şartlar cuma namazı için de geçerlidir. Cuma namazında bunlara ek bazı şartlar daha gereklidir. Buna göre cuma namazının şartlarını vücûb ve sıhhat şartları olmak üzere iki kısımda ele almak mümkündür.

  a) Vücûb, yani farz olmasının şartları

  Cuma namazının farz olmasının şartları şunlardır:

  1. Erkek olmak. Kadınlara cuma namazı farz değildir. Ama kadınlar, cemaate gidip cuma namazını kılarsa namazları sahih olur ve öğle namazının yerine geçer.

  2. Hür olmak. Cuma namazı kölelere farz değildir. Ama kadınlarda olduğu gibi köleler de cemaate gidip cuma namazını kılacak olurlarsa, namazları sahih ve öğle namazının yerine geçerli olur.

  3. Cuma namazını terketmeyi mubah kılan bir özrün bulunmaması. Bineğe binerek veya başkası tarafından taşınarak mescide gittiğinde zarar görecek olan kişinin cuma namazı kılma yükümlülüğü düşer. Ücretle tutulacak bir kişinin kendisini mescide taşıması suretiyle mescide gidebilir ve ödeyeceği bu ücret de bütçesine zarar vermezse, cuma namazını kılması farz olur. Kötürüm olan bir hastayı mescide götürecek biri bulunur ve götürmesi sebebiyle hastanın kendisine bir zarar gelmezse, cuma namazını kılması farz olur.

  4. Gözleri görür olmak. Kendi başına mescide gitmesi mümkün olmayan veya kendisini götürecek birini bulamayan körün cuma namazı kılması farz değildir. Kendisini mescide götürecek birini bulan veya kendi başına mescide gidebilen körün ise cuma namazı kılması farzdır.

  5. Eli ayağı tutmayan ve mescide gitmesi çok zor olan yaşlı kimseye de cuma namazı farz değildir.

  6. Hava şiddetli derecede sıcak veya soğuk olmamalıdır. Aşırı derecede çok yağmur yağması ve mescide giden yolların çamurlu olması da bu hükme tâbidir.

  7. Suçsuz yere bir zalimin, kendisini hapsetmesinden veya kendisine zarar vermesinden korkan kişi cuma namazı kılmakla yükümlü değildir. Ama bu zulmü hak eden kişi cuma namazı kılmaktan muaf değildir.

  8. Cuma namazına gittiği takdirde canına, malına veya ırzına zarar gelme korkusu olan kişi cuma namazı kılmakla yükümlü değildir.

  9. Cuma namazı kılınan bir beldede ikamet etmek. Seferî olduğu halde ikamete niyet eden kişilerle cuma namazının cemaat nisabı her ne kadar ta-mamlanmasa da mukim kimselerin ve ikamete dört tam gün için niyet eden yolcuların cuma namazı kılmaları gerekir. 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Cuma Namazının farzı iki rekattır ve cemaatle kılınması farzdır sağlıklı ve camiye gidebilecek insanlar için. Peygamber efendimiz her Cumaya yürüyerek giden insanın attığı her adımında ona sevap yazılır. Cuma Namazı kadınlar için farz kılınmamıştır ve yolculuk yapan insanlar yolculukları boyunca namaz kılmayabilir çünkü onlara farz kılınmamıştır.
+ Yorum Gönder


şafilerde cuma namazı nasıl kılınır,  şafi mezhebine göre cuma namazı nasıl kılınır,  şafii mezhebine göre cuma namazı nasıl kılınır,  şafiilere göre cuma namazı nasıl kılınır,  şafii mezhebinde cuma namazı nasıl kılınır,  şafi mezhebinde cuma namazı nasıl kılınır