+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Kur'an da Namaz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MeZaR
  Üye

  Kur'an da Namaz


  Kur'an da Namaz


  Salât “saliye” fiilinden türemiş olup sözlükte dua etmek, yalvarmak, istiğfarda bulunmak gibi anlamlara gelir. İslam ıstılahında ise tekbir ile başlayıp selâm ile tamamlanan birtakım rükün, şart ve sözlerden oluşan yüce bir ibadettir.
  Salât Kur’an’da pek çok ayete zikredilmiştir. Bunların 27’si zekât ile birlikte zikredilmiştir. Müstakilen geçtiği yerlerde de tekil ve çoğul olarak 83 ayette geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de “Salât” lafzını incelediğimizde, 67 yerde müfret, 11 yerde hem müfret ve hem de zamire muzaf olarak ve 5 yerde de “salâvat” şeklinde çoğul olarak geçtiğini görmekteyiz.1
  Ayrıca 3 yerde mâzi fiili olarak “sall┠(Kıyâme 75/31; A’lâ 87/15; Alak 96/10) şeklinde 4 yerde muzâri fiil olarak “yusallî, ve yusallûne” (Nisâ 4/103; Âl-i İmran 3/39; Ahzab 33/43, 56) şeklinde 4 yerde de emir olarak “felyusalli- salli-sallu” (Nisâ 4/102; Tevbe 9/103; Ahzab 33/56; Kevser 108/2) şeklinde bir yerde de “la tusalli” (Tevbe 9/84) şeklinde, nehy-i hâzır olarak geçtiğini müşâhede etmekteyiz.
  Salât kelimesinin Kur’an-ı Kerim’de kullanıldığı manalara gelince; eğer salât Allah’tan olursa “rahmet ve kulunun şanını yüceltmek” manasına gelmektedir. Nitekim Yüce Allah:
  “Allah ve melekleri, peygambere salât etmektedir.” (Ahzab 33/56) yani, Allah ve melekleri peygamberin şanını yüceltmektedirler. İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre ayetin manası: “Şüphesiz ki Allah peygambere rahmet etmekte, melekleri ise ona dua ve istiğfarda bulunmaktadırlar” şeklindedir.2
  “İşte Rablerinden salâvat ve rahmet hep onlaradır ve doğru yolu bulanlar da onlardır.” (Bakara 2/157)
  Bu ayet-i kerime’de geçen “salâvat”ın manası “bağışlamalar” demektir. Zira Allah’ın kullarına salâtı ise, kullarını bağışlaması, onların günahlarını affetmesi demektir. 3
  Daha önce de bahsettiğimiz gibi, eğer salât meleklerden olursa, “dua ve istiğfar etmek” manasındadır.4
  -“Bedevî Araplardan kimi de var ki Allah’a ve ahiret gününe inanır, verdiğini Allah katında yakın dereceler kazanmağa ve Resulün dualarını almaya vesile sayar.” (Tevbe 9/99)
  Ayet-i kerimedeki “Salavâti’r-Rasul” “peygamberin ona duası ve istiğfarı” manasındadır. Nitekim İbn Abbas’ta ayetteki “Salavâti’r-Rasul”den kastedilen “peygamberin istiğfarı” olduğunu söylemektedir. Katade’de; “peygamberin duası” manasında olduğunu söylemiştir.5
  “Onların mallarından bir miktar sadaka al ki onunla onları temizleyesin, yüceltesin ve onlara salât et; çünkü senin salâtın, onları(n ızdıraplarını) yatıştırır. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe 9/103)
  Yukarıdaki ayette “ve salli aleyhim”in (onlara salât et) manası, “günahlarının bağışlanması için onlara dua ve istiğfar et”. “İnne salateke” “Muhakkak ki senin salâtın”; yani şüphesiz ki senin dua ve istiğfarın onlar için rahmet, vakar ve kalplerinin mutmain olması için sekinedir.6
  “Eğer Allah’ın, bazı insanları diğer bazılarıyla (bertaraf etmesi) savması olmasaydı, içlerinde Allah’ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılırdı.” (Hac 22/40)
  İlim ehli bu ayetteki “salâvat”tan kastedilen mana hakkında ihtilaf etmişlerdir. İbn Abbas, bu ayetteki “salâvat”tan kasıt, “el-Kenâisü“ kiliselerdir, demiştir. Dahhak ise, “salâvat”tan kastedilen şeyin Yahudilerin havraları olduğunu ve onların havrayı “salût┠olarak isimlendirdiklerini söylemiştir. Katâde’de “salâvat”tan kasıt, “Yahudilerin havralarıdır” demiştir. Ebu’l-Aliye ise, bu ayetteki “salâvat”’tan kasıt, Sabiilerin mescidleridir, demiştir. Mücâhid ise ayette geçen “salâvat”tan kasıt, “Müslümanların ve Ehl-i Kitabın yollarda bulunan mescitleridir” demiştir. İbn Zeyd ise; “salâvat”tan kasıt, “İslâm ehlinin mescidleridir”, demiştir.7
  Namaz manasına gelen “salât” ise, Kur’an-ı Kerim’de 80 ayetten fazla yerde geçmektedir. Salât lafzı, Kur’an-ı Kerim’de en fazla bu manada kullanılmıştır. Bu manadaki ayetlerden birkaç örnek verelim:
  “Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta, oturarak ve yanlarınız üzerinde (uzanarak) Allah’ı anın; güvene kavuştuğunuz mu namazı (tam) kılın. Çünkü namaz, mü’minlere vakitli olarak farz kılınmıştır.” (Nisâ 4/103)
  “Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber eğilin.” (Bakara 2/43)
  “İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin.” (Bakara 2/83)
  “Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçir ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar, Allah’ın yapmanı emrettiği kesin işlerdendir.” (Lokman 31/17)
  Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü gibi Kur’an namaz üzerinde çok durmuştur. Çünkü namaz ikâme edildiğinde kişiyi her türlü kötülükten alıkoyup takvâ sahibi yapar. Muttakî olan kişi de ilahî azaptan kurtulur.
  Kur’an, namazı imân ve takvâ’nın bir gereği saymıştır:
  “İşte o kitap kendisinde hiç kuşku yoktur; takva sâhipleri için yol göstericidir. Onlar ki gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için harcarlar.” (Bakara 2/2-3)
  Namazı huşû’ ile ve sürekli olarak kılan mü’minleri övmüştür:
  “Namazlarını saygı ile kılan mü’minler başarıya erdiler.” (Mü’minûn 23/1-2)
  “Ve namazlarını koruyan mü’minler başarıya erdiler.” (Mü’minûn 23/9)
  Kur’an, namazı kitab ve vakitli farz olarak nitelendirmiştir: “namaz mü’minlere vakitli bir kitabtır (vakitli olarak kılmaları yazılmıştır)” (Nisâ 4/103)
  Allah’ın diğer emir ve nehiylerinin yararlarını vurgulayan Kur’an, namazın ahlâkî ve sosyal yararlarına da işaret etmiştir:
  “Ey inananlar sabırla ve namazla yardım dileyin. Kuşkusuz Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 2/53)
  “O kitap’tan sana vahyedileni oku, namazı kıl. Doğrusu namaz, kötü ve iğrenç şeylerden vazgeçirir. Allah’ı anmak elbette en büyük (ibadet)tir. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût 29/45)
  Yüce Allah Peygamber’ine, üzüntü ve tasalarını namazla tedâvi etmesini emretmiştir:
  “Andolsun, onların söylediklerine senin canın sıkıldığını biliyoruz. Sen Rabbini överek tesbih et ve secde edenlerden ol (namaz kıl) ve yakîn gelinceye (ölünceye) kadar Rabbine kulluk et.” (Hicr 15/97-99)
  Hiç kuşkusuz iman ve kalb huzuru ile kılınan namaz, insanı kötü düşüncelerden, korku ve ızdıraptan kurtarır. O insan dünya için üzülmez, Allah’tan başka yarar ve zarar veren görmez. Herşeyi Allah’tan bilir, yalan ve nifaktan utanır. Her an kendisini Allah’ın huzuruna durmağa hazırlar. Ankebût suresinin 45’inci ayetinde bildirildiği üzre kötülüklerden, çirkin işlerden kaçınır; Meâric suresinin 19-34’ncü ayetlerinde bildirildiği üzre sabırsızlıktan, huysuzluktan sakınır, yüksek ahlâk ile bezenir. İşte asıl namaz, sâhibine bu yüksek ahlâk ve karakterleri kazandırır. Sahibine bu vasıfları kazandırmayan namaza gerçek namaz denmez. Nitekim Peygamber sallu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Bir kişiyi, kıldığı namaz, kötü ve çirkin işlerden menetmezse, o kimsenin, o namazdan, Allah’tan uzaklaşmaktan başka bir yararı olmaz.” 8 Zira namaz ibadeti, namaz kılan kimseye yüksek bir ahlak, sağlam bir şahsiyet ve karakter kazandırır. O kimseyi, salih ve muttaki kimseler derecesine çıkarır.
  * Fırat Ünv. İlahiyat Fakültesi Prof. Dr.
  Dipnotlar:
  1- Bkz., Bakara 2/157, 238; Tevbe 9/99; Hac 22/40; Mü’minûn 23/9.
  2- et-Taberî, Ebû Câfer Muhammed b.Cerir, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli’l-Kur’an, Mısır, 1954, XXII, 43.
  3- et-Taberî, age., II, 42.
  4- Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, VII, 196.
  5- et-Taberî, age., XI, 5.
  6- et-Taberî, age., XI, 16.
  7- Bkz., et-Taberî, age., XVII, 176, 177.
  8- İbn Kesîr, Tefsir, III, 415.
 2. Mine
  Devamlı Üye

  Namaz ilgili ayetler

  1)Rabbim beni namazında sürekli kıl soyumdan olanlarıda.Rabbimiz duamı kabul buyur.(İbrahim suresi 40)
  2)Namazları ve orta namazını(üstlerine düşerek titizlik göstererek)koruyun ve Allah’a gönülden boyun eğiciler olarak(namaza)durun(bakara suresi 238)
  3)Onlarki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir;kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler,namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir(hac suresi 35)
  4)İman etmiş kullarına söyle:alışverişin ve dostlugun olmadıgı o gün gelmezden evvel dosdogru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler(İbrahim suresi 31)
  5)Ehline(ümmetine)namazı emret ve onda kararlı davran.Biz senden rızık istemiyoruz biz sana rızık veriyoruz sonuçta takvanındır(Taha suresi 132)
  6)Allah Resulu(sav)buyurdularki: “Namaz dinin diregidir”.Kim namazını kılarsa dinin direwgini dikniş olur.Kimde namazını kılmazsa dinin diregini yıkmıs olur.
  7)Allah resulu (sav)buyurdularki Allah’ın en çok sevdiği amel vaktinde kılınan namazlardır
  8)Onlarki yeryüzünde kendilerini yerleştirir iktidar sahibi kılarsak,dosdogru namazı kılarlar,zekatı verirler,magrufu emrederler,münkerden sakındırırlar.Bütün işlerin sonu Allaha aittir.(Hac suresi 41)
  9)Sabır ve namazla yardım dileyin bu şüphesiz husu duyanların dısındakiler için agır (bir yük)dır.(Bakara suresi 45)
  10)Suçlu-günahkarları;Sizi su cehenneme sürükleyen-iten nedir?onlar biz namaz kılanlardan değildik dediler.(müdessir suresi 43)
  11)Peygamber(sav)buyurdularki;namaz dinin diregi, müminin miracı, cennetin anahtarı ve gözümün nurudur.
  12)Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdogru kıl gerçekten namaz çirkin utanmazlıklardan alı koyar.Allahı zikretmek ise muhakkak en buyuk (ibadet )tur.Allah yaptıklarınızı bilir(ankebut suresi 45)
  13)Gerçekten ben Allah’ım benden baksa ilah yoktur;su halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdogru namaz kıl(Taha suresi 14)
  14)Onalar gaybe inanırlar namazı dosdogru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler(Bakara suresi 3)
  15)Ey iman edenler Sabırla ve namazla yardım dileyin.Gerçewkten Allah sabredenlerle beraberdir.(Bakara suresi 153)
  16)Ey Meryem Rabbine ibadet et;secdeye kapan (onun huzurunda)egilenlerle beraber sende egil(ali imran suresi 43)
  17)De ki:Şüphesiz benim namazım ibadetlerini dirimin ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah’ın dır.(Enam suresi 162)
  18)Onlar namazı dosdogru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler(enfal suresi 3)
  19)Nerde olursam(olayım)beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı emretti(Meryem suresi 31)
  20)Dosdogru namazı kılın ,Zekatı verin ve elçiye itaat edin umulurki rahmete kavusturulmus olursunuz
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Namaz islamiyet dininde yapılması gereken en önemli ibadetlerden biridir. hatta namazın islamiyet dininde ne kadar önemli olduğu kuranı kerimde ve hadis şeriflerde açıkça belirtilmiştir. ayrıca insanlar öldükleri zaman hesap verecekleri ilk şey namazlarıdır.
+ Yorum Gönder