+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Biyolojik Çeşitlilik Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Biyolojik Çeşitlilik Nedir


  .Biyolojik Çeşitlilik

  Genel olarak belirli bir yerdeki tüm bitki hayvan ve mikro organizma türleri biyolojik çeşitlilik olarak tanımlanır. Bir ülkenin temel doğal kaynaklarını oluşturan bu çeşitliliğe kimi bilim adamları biyolojik zenginlik adını da vermektedirler insan türünün geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin değerlendirilmesine bağlıdır. Kaba bir tahminle bugün için Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin çok az bir bölümünün örneğin bitki türlerinin ancak yüzde birinin yeterince incelendiği hayvan türlerinde ve mikro organizmalarda bu oranın giderek daha da düştüğü ileri sürülmektedir.

  Tarım hayvancılık balıkçılık ormancılık tıp eczacılık ve endüstri alanlarında kullanılan türler önemli bir ekonomik kaynak özelliği göstermektedirler. Bunun yanı sıra bu türlerin değişik çeşitleri ve yakın akrabaları da ekonomik değeri olan bitki ve hayvanların gen rezervi olarak kullanılmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin ekonomik açıdan gösterdiği önem bu konuda yapılan bilimsel araştırmaları özendirmiş bu araştırmaların insanların geleceğinin güvence altına alınmasında büyük bir paya sahip olacağı ileri sürülmeye başlanmıştır.

  Biyolojik zenginlik kavramı genetik çeşitlilik ve ekolojik çeşitlilik kavramlarını birlikte içermektedir.

  Genetik çeşitliliğe değinmeden önce gen kavramına açıklık getirmek gerekir. Canlıların tüm özellikleri ile ilgili bilgiler gen denilen DNA (deoksiribonükleik asit) molekülleri içinde bulunurlar. DNA molekülün bir kısmını oluşturan gen canlının herhangi bir özelliğini belirleyen en küçük ve temel kalıtım birimidir.

  Genetik çeşitlilik bir türün değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi için gereken gen havuzundaki kalıtsal bilgilerinin çeşitliliğidir. Gen havuzu üyeleri arasında doğal yolla bilgi alışverişinde bulunabilen bir evrenin bireylerindeki ortak ve farklı genlerin toplamıdır. Genetik çeşitliliğe sahip olmayan canlı türler değişen çevre koşullarına dolayısıyla evrime ayak uyduramayıp tükeneceklerdir.

  Ekolojik çeşitlilik ise; belirli bir bölgede yer alan farklı Ekosistemleri ifade etmektedir. Belirli doğal bir sınır içinde yer alan bitki hayvan ve mikro organizmalar tür topluluğu denilen bir bütün oluştururlar. Ekolojik çeşitlilik tür topluluğunun yanı sıra bu topluluk içindeki tür sayılarım da içerir.

  Biyolojik çeşitlilik hem Dünya hem de her ülke için ayrı ayrı canlı doğal kaynak zenginliği olduğundan ekonomik kalkınma açısından büyük bir önem taşır. Çünkü ülke ekonomisi kaçınılmaz olarak doğal kaynaklara dayanır. Bu nedenle söz konusu zenginliklerin korunması ve geliştirilmesi günümüzün eh önemli çevrebilimsel sorunudur. Piyasa ekonomisinin günlük çıkarlara dayanan kısa vadede kâr maksimizasyonu türlerin ve ekosistemlerin korunmasının uzun sürede sağlayacağı kârın göz ardı edilmesine yol açmaktadır.

  Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesinde üç temel sorun ile karşılaşılmaktadır. Bunlar sıra ile; çeşitlerin kaybolması türlerin kaybolması doğal alanların bozulmasıdır.

  Zaman içinde kolay bozulmayan yaygın bir biçimde piyasaya sürülen dolayısıyla ticari değeri yüksek olan çeşitler yerel çeşitleri ve bunların yabani akrabalarını ortadan kaldırmaktadırlar. Böylece bir çeşit azalması ve giderek yok olması tohum ıslahında gerekli genetik kaynakların yavaş yavaş ortadan kalkmasına neden olmaktadır.

  Çeşit kaybını izleyen bir bakıma onun tamamlayıcısı olan bir onda tür kaybıdır. Türlerin sayıca azalması denilebilen tür kaybı da doğrudan ekonomik yaran olmayan türlerde yoğunlaşmakta ekolojik dengedeki yeri henüz saptanamamış bir çok tür yok ol- ‘

  Biyolojik çeşitliliğin yaşam ortamı bir diğer deyişle ekolojik çevresi çeşitlerin ve türlerin varlıklarını sürdürmelerini belirleyen temel öğedir. Canlı doğal kaynakların içinde bulunduğu doğal alanların korunması biyolojik zenginliğin sürdürülebilmesinin ilk koşuludur. Biyolojik çeşitlilik insanlığın refahına büyük katkıda bulunmaktadır. Günlük yaşamında insanlar çok ayırımına varmasalar bile bitki hayvan ve mikrop kökenli yüzlerce Madde kullanmaktadırlar. Canlı doğal kaynaklar ekonomiyi doğrudan etkilemekte tarım sanayi tıp ve eczacılık kesimlerine katkıda bulunmaktadır.

  insan ekonomik ussallığı içinde geleceğini güvence altına almak için doğaya sürekli müdahale etmektedir. Bunun son aşamasına örnek olarak DNA’nın yeniden dizilişi ve DNA’nın çözülüp yeni bileşikler biçiminde yeniden birleştirilmesi gösterilebilir. Genetik malzemelerin oynanmasına dayanan bu yeni bilgi ve teknoloji genetik mühendisliği olarak tanımlanmaktadır.

  DNA ile oynama olanağı veren bilgi birikimi 1970′li yıllarda fen işin biliminden teknolojisine geçmeye başlamış biyoteknoloji adı akında endüstrinin konusu olmuştur. Biyoteknoloji biyolojik yöntemlere ve organizmalara uygulanan kendilerinden yararlanılması ve istenilen biçimlere ve ürünlere dönüştürülebilmekti amacıyla kullanılan bilimsel teknikler ve endüstriyel yöntemler olarak mumlanmaktadır.

  Günümüzde biyoteknoloji tarımsal üretimin artırılması tıp ve eczacılıkta etkinliğin sağlanması endüstrinin geliştirilmesi çevre kirliliğinin önlenmesi gibi konularda bir kurtarıcı gibi görülmektedir. Bir bakıma Dünya’nın geleceğine ilişkin karamsar görüşler biyoteknoloji aracılığı ile aşılmak istenmektedir.
 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Biyolojik Çeşitlilik Nedir?
  Canlıların yaşadıkları ortamlar, olaylar ve etkileşim halinde bulundukları diğer canlı ve cansızlar, biyolojik çeşitliliğin birer parçasıdır. Her canlı türü, taşıdıkları genler, yaşadıkları yerler, içinde oldukları olaylar, ve ekosistemdeki işlevleriyle, biyosferde kurulu bulunan yaşam-destek sisteminin vazgeçilmez birer pa rçasıdır.
  Biyolojik çeşitlilik şu şekilde tanımlanabilir: biyolojik çeşitlilik, genetik farklılıklara sahip canlı türlerinden oluşan, değişik işlevlere sahip, çeşitli ekosistemlere dağılmış bulunan, sayı ve tür bakımından zengin canlılar toplumunun oluşturduğu yaşam dünyalarıdır.
  En genel kavramı ile biyolojik çeşitlilik, belirli bir coğrafya üzerinde genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür. Örneğin bir ülkede bulunan ağaç türleri, çiçekli bitkiler, yosunlar, mantarlar, memeli hayvanlar, kuşlar, sürüngenler, balıklar, çiftyaşamlılar, böcekler, eklem bacaklılar vb. canlı grupları biyolojik çeşitliliği oluştururlar. Gruplar içindeki tür adedi ne kadar fazla olursa biyolojik çeşitlilik de o derece zengin olur. Tür zenginliğinin yanı sıra aynı tür içinde genlerin farklı yapılar göstermesi de genetik çeşitlilik olarak tanımlanır ve biyolojik çeşitlilik kavramı içine girer. Canlıların yaşadıkları ekosistemlerin çeşitliliği de bu kavram içinde yer alır ve ekolojik çeşitlilik olarak ifade edilir.  Özetlersek, biyolojik çeşitlilik olarak adlandırılan bu kavram şu dört temel unsurlardan oluşur:  1.Genetik çeşitlilik : yeryüzündeki hayvan bitki ve mikroorganizmaların bireysel olarak genlerinde saklanan genetik özelliklerin toplam miktarıdır.
  2.Tür çeşitliliği : yeryüzünde yaşayan canlı organizmaların çeşitliliğini ifade eder.
  3.Ekosistem çeşitliliği: dünya üzerindeki yaşam alanlarının, canlı topluluklarının çeşitliliği ile ilgilidir.
  4.Ekolojik olaylar (süreçler) çeşitliliği: su döngüsü, karbon döngüsü, mutasyon, üreme gibi olayları kapsar.

  Görülüyor ki biyolojik çeşitlilik, en üst hiyerarşik düzeyde ekosistemlerin, onların içinde yer alan canlı türlerinin, ve türlerin içinde yer alan genlerin hep birlikte oluşturduğu; bunların, evrim süreci içinde şekillenmiş ve karmaşık ekolojik olaylarla birbirine bağlandığı, uyumlu ve dinamik bir bütündür.  Bir çok kişi, biyolojik çeşitlilik kavramından, sadece tür çeşitliliği anlamını çıkarmaktadır. Oysa, tür çeşitliliği biyolojik çeşitliliğin dört öğesinden yalnızca biridir.Ancak tür çeşitliliği tür sayısı olarak kolayca gözlenip değerlendirilebildiği için, biyolojik çeşitliliğin en kolay tespit edilen göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, biyolojik çeşitliliği vurgularken, bunun en kolay göstergesi olan, tür sayısını belirtmek bir gelenek haline gelmiştir. Ancak, bir ekosistemdeki tür sayısının kendi başına, o ekosistemdeki biyolojik çeşitliliğin kesin bir ölçüsü olmadığı da bilinmelidir.

 3. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  Biyolojik çeşitlilik bir kısım arazi veya bir yerde yaşayan bitki veya hayvan topluluğuna ve oradaki yaşamlarına denir.
 4. Muhammed
  Özel Üye
  Biyolojik Çeşitlilik Nedir?

  Biyolojik çeşitlilik, herhangi bir bölgede yaşamakta olan hayvan ve bitkilerin çeşit ve tür bakımından sayıca fazla olmasına biyolojik çeşitlilik adı verilmektedir.

  Her bölgenin kendine has biyolojik çeşitliliği vardır.


+ Yorum Gönder


biyolojik çeşitlilik nedir