+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Tanzimat Fermanı Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanı Nedir

  Tanzimat Fermanı Nedir

  Tanzimât, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Tanzimât Fermânı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerif-î'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir. Batı dillerinde genellikle Osmanlı Reformu (İng: the Ottoman Reform) deyimi kullanılmaktadır.[1]

  Tanzimât Dönemi 1876'da II. Abdülhamit'in tahta çıkması ve Meşrutiyet'in ilânıyla sona ermiş kabul edilir. Ancak genel anlamda Osmanlı Reformunun 1922'de Osmanlı Devletinin sona ermesine dek sürdüğü de söylenebilir.

  Tanzimât çağının önde gelen siyasi liderleri 1839-1855 döneminde Mustafa Reşit Paşa, 1850'lerin başından 1871'e kadar da Mehmed Emin Âli Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa'dır. Fuat Paşa'nın 1868'de, Âli Paşa'nın 1871'de ölümünden sonra reform süreci krize girmiş ve uzun süren bir siyasi istikrarsızlık dönemi yaşanmıştır.

  Tanzimât'ın başlangıcı III. Selim (1789-1807) veya II. Mahmut (1808-1839) dönemine indirilebilir. Birçok tarihçiye göre Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da lağvı (Vaka-i Hayriye) reform hamlesinin asıl başlangıç noktasıdır.

  Tanzimat Fermanı Özellikleri

  •En önemli özelliği padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde
  olduğunun ifade edilmesidir.
  •Tanzimat FermanıAnayasacılığıa Ve Demokrasiye (hukuk devletine, yani hukukun üstünlüğü esasına
  dayanan devlet anlayışına)geçişin (Batılaşmanın) ilk aşamasıdır.
  •Bu fermanın hazırlanmasında halkın bir rolü ve baskısı yoktur. Padişah Abdülmecit, Mustafa Reşid
  Paşanın telkiniyle Mısır meselesinde Avrupa devletlerinin desteğini kazanmak için bu fermanı
  ilan etmiştir.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Padişah Tanzimat Fermanı ile kendi yetkilerini sınırlandırmıştır. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından Avrupa örnek alınarak Tanzimat Fermanı hazırlanmıştır.Kendi üzerinde kanun üstünlüğünü kabul etmiştir. Tanzimat Fermanı ile tüm Osmanlı vatandaşları arasında eşitliğin sağlanması istenmiş.
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Tanzimat Fermanı ve Önemli

  Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda, yöneticiler, halk ve yabancı elçiler önünde okunmuş bu nedenle bu fermana Gülhane Hattı Hümayun’u da denir. Sultan Abdülmecit bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağına, gerekli ıslahatları yapacağına dair yemin etmiştir.

  Tanzimat Fermanı’nın Önemli Maddeleri

  - Müslüman ve Hıristiyan bütün Osmanlı vatandaşlarının can, mal, ırz ve namus güvenliği sağlanacaktır. (Bu hükümle Osmanlı halkına din ayrımı yapmaksızın eşitlik tanınmış, yasama hakkı güvence altına alınmıştır.)

  - Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak, öldürülmeyecek, mahkemeler herkese açık olacak ve yasalar eşit olarak uygulanacaktır. (Bu hükümle yasaların üstünlüğü ön plana çıkarılmış, kanun önünde eşitlik ilkesi getirilmiş ve batılı tarz hukuk kuralları geçerli olmaya başlamıştır. Bu durum Osmanlıcılık düşüncesinin temeli olmuştur.)

  - Vergiler herkesin kazancına göre ve belirli yöntemlere göre toplanacaktır. (Bu hükümle vergi adaletsizliği ortadan kaldırılmıştır.)

  - Askere alma ve terhis işlemleri belirli esaslara göre yapılacaktır. (Tanzimat Fermanı’yla askerlik ocak usülü olmaktan çıkarılıp vatan hizmetine dönüştürülmüştür. Hıristiyanların askere gitme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.)

  - Herkes mal-mülk edinebilecek, dilerse bunları satabilecek ya da miras bırakabilecek.(Bu hükümle bütün Osmanlı vatandaşların mülkiyet hakkı güvence altına alınmış ve kişilerin zenginleşebilmesine imkân tanınmıştır.)

  - Rüşvet ve iltimas(adam kayırma) yasaklanmıştır. (Bu hükümle halkın yöneticilere güven duyması sağlanmaya çalışılmıştır.)

+ Yorum Gönder


tanzimat fermanı nedir kısaca,  tanzimat fermanı nedir,  tanzimat fermanı nedir vikipedi