+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Paragraf Yorumu Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Paragraf Yorumu Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Paragraf Yorumu ile ilgili Öss de Çıkmış Soruları Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Paragraf Yorumu Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. 1994-ÖYS

  İslamiyet'in kabulünden önce Türklerin, başka hiçbir toplumun etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Her ilkel edebiyatta olduğu gibi bu edebiyatta da şiirle büyü birlikte yürümekte ve dinsel törenler, önemli bir yer tutmaktaydı. Bunun yanı sıra ozan, bakşı, şaman gibi adlarla anılan şairlerde olağanüstü güçler bulunduğuna inanılırdı. Çoğu ortak ve sözlü ürünlerden oluşan bu edebiyatın en önemli bölümünü destanlar oluşturmaktaydı.
  Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi*dir?
  A) Türk dilinin en eski ürünleri
  B) Eski Türk şiirinin özellikleri
  C) Eski Türklerde edebiyat
  D) Edebiyat ve dinsel törenler
  E) Türk toplumunda şairlerin yeri


  2. 1994 - ÖYS
  Okuduğumuz romanlar, öyküler, şiirler; seyrettiğimiz oyunlar, filmler; dinlediğimiz müzik parçalan bizi bireysellikten kurtarıp başka insanların yaşayışları ile bütünleştiriyor. O insanların iç dünyalarını bize açarak yaşamımızı zenginleştiriyor, bizi tek boyutluluktan kurtarıyor. Diğer insanlarla, doğal ve toplumsal çevremizle kaynaştırıyor bizi.
  Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?

  A) Neden eğlenmek, oyalanmak, hoşça vakit geçirmek isteriz?
  B) Neden kitap okur, oyun seyreder, müzik dinleriz?
  C) İnsanlar, başkalarının düşüncelerini, yaşamlarını neden merak ederler?
  D) İnsanlar neden kendi yaşamlarından uzaklaşmak isterler?
  E) Okuduğumuz romanlarda, izlediğimiz oyunlarda niçin kendimizi ararız?

  3. 1994 - ÖYS
  Çeviriye, yazarlığa hazırlık olsun diye başladım. Sonunda çevirinin de bir tür yaratıcılık olduğunu kavradım. Ancak yaratıcılığın, çeviri yapmak için yeterli olmadığını gördüm. Yaratıcılığın yanı sıra Türkçenin de çok iyi bilinmesi gerektiği düşüncesine vardım. Çünkü bir çevirmen, yabancı dili çok iyi bilse de, yapıtı sözcüğü sözcüğüne çevirse de Türkçenin havasını, suyunu, kokusunu bilmiyorsa yazarı dilimize nasıl buyur edebilir?
  Bu parçaya göre, çeviride başarılı olmanın koşullarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yazma denemeleri yapma
  B) Çeviride sınırlamadan kaçınma
  C) Tıpatıp çevirinin sakıncasını bilme
  D) Türkçenin inceliklerini tanıma
  E) Uzun bir hazırlık dönemi yaşama

  4. 1994 - ÖYS
  İlk hikâyemle dört yüz hikayeci arasından birinci seçilmek bana büyük bir sorumluluk yüklemişti. Artık hep daha mükemmelini yazmak zorunluluğunu duyuyordum. Bu da benim ürün vermemi güçleştiriyordu. Hikâyelerimi çok beğenen bir sanatçı arkadaşım, bir gün bana çok seyrek yazdığım için sitem etti; beni yeni ürünler yayımlamadığım için âdeta sıkıştırdı: "Sen yaz; ne olursa olsun yaz; eskiyi düşünme. Ne yaptık ki bozulmasından korkuyoruz?" dedi. Çok hoşuma gittiği için bu sözü kitabımın başına koydum.
  Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?
  A) Yarışmalar yazarların tutumunu olumsuz yönde etkiler.
  B) Her yazarın, ulaşabileceği belli bir başarı düzeyi vardır.
  C) Yazarın başarısı, içinde bulunduğu ortama bağlıdır.
  D) Kendisini aşmak, kusursuzu aramak isteği sanatçının verimini azaltır.
  E) Kendisini hep başkalarıyla karşılaştıran bir yazar umutsuzluğa düşer.

  5. 1994 - ÖYS
  Kuşkusuz, biçimsel özellikleri bakımından Yaşar Kemal'in romanları epope değildir. Ancak, epopeyi, toplumun doğaya, olağanüstü güçlere, düşmana ve uğursuz sayılan varlıklara karşı yürüttüğü mücadelenin bir anlatımı olarak düşündüğümüzde onun bazı romanlarında epik özellikler bulunduğunu rahatça söyleyebiliriz.
  Bu parçada, Yaşar Kemal'in yapıtları hangi nedenle epopeye benzetilmektedir?
  A) Toplumun, kendi dışındaki güçlere karşı koymasını anlatması
  B) İnsanın kendisi ile savaşımını konu alması
  C) Doğanın anlatımına ağırlık vermesi
  D) İnsanların birbirleriyle çatışmasına yer ver*mesi
  E) Toplumsal olayları anlatması

  6. 1994-ÖYS
  "Dünya Öykücüleri" adını taşıyan bu dizi, dünya çapında üne sahip öykücülerin eserlerinden oluşuyor. Yapıtlar, yazarlarının kendi dilleri olan İngilizce asıllarıyla birlikte verilmiştir. Her kitabın başında, yazarı ve eserleri hakkında bilgi veren bir önsöz ve yazarın ayrıntılı yaşamöyküsü yer alıyor. Bu önsöz ve yaşamöyküleri, klasik dünya edebiyatının okunması gerekli yazarlarını tüm yönleriyle tanıtmayı amaçlıyor. Öte yandan kitapların boyutları ve kapsamlarının darlığı hem taşınma hem de okunma yönünden kolaylık getiriyor.
  Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen dizide yer alan kitapların bir özelliği değildir?
  A) Yapıtla ilgili eleştirilere yer verme
  B) Yaratıcısı hakkında bilgiler verme
  C) Yapıtın asıl metnini içerme
  D) Fazla uzun olmama
  E) Çok tanınmış sanatçıların ürünlerini içerme

  7. 1995 - OYS
  Ödül, her şeyden önce, yaptığınız işin onaylan*dığını hissettiriyor. Sizi güdülüyor, kendinize ve işinize olan güveninizi artırıyor. Mesleğinizde sürekliliğinizi sağlıyor. Bir de size büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ancak kimi zaman da bunların tam tersi olabiliyor. Kişi ödülün mutluluğuyla sorumsuzca davranabiliyor.
  Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?
  A) Sizce ödülün işlevleri nelerdir?
  B) Ödül almak için ne yapmak gerekir?
  C) Her yıl bir ödül almayı nasıl başardınız?
  D) Sizce sanatçının tek amacı ödül kazanmak mıdır?
  E) Ödül almak mı yoksa alınan ödülün sorumluluğunu taşımak mı daha zordur?

  8. 1995-OYS
  Elbette düş kırıklıkları da yaşadım. Onları da yazıyorum; ama yayımlamıyorum. Bu bakımdan, yayımlanan günlüklerim eksik sayılır. Ben onlarda yalnız güzel ilişkilerden söz ediyorum. Çünkü düş kırıklıklarını, kırgınlıkları yazacak olursam, onların altındaki nedenleri de açıklamam gerekecek. O zaman da bazı kişileri suçlamış olurum; bu suçlamaları yayımlamak istemem.
  Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olabilir?
  A) Kişisel sorunlarınızı öne çıkarmamak için mi bunlara günlüklerinizde değinmediniz?
  B) Günlüklerinizin yaşamınızla sıkı sıkıya bağlantılı olmadığı doğru mu?
  C) Günlüklerinizde acılara, kırgınlıklara ve incinmelere yer vermeyisiniz, bunları hiç tatmamış olmanızdan mı kaynaklanıyor?
  D) Yaşadıklarınızı günlüklerinizde olduğu gibi yansıtsaydınız, yazdıklarınız, okur üzerinde nasıl bir etki uyandırırdı?
  E) Günlüklerinizin eksik olması sizi rahatsız ediyor mu?

  9. 1995-OYS
  Millî edebiyat akımının başlattığı hareketlerden biri de bize özgü masalları, destanları, halk hikâyelerini yeniden canlandırma ve değerlendirme çabası olmuştur. Ziya Gökalp, Türk masallarını yeniden işlemiş; Ömer Seyfettin masallardan, efsanelerden konular almış; Fuat Köprülü, Nasrettin Hoca fıkralarını koşuk biçiminde yazmıştır. Daha sonraki kuşaklar da bu girişimi günümüze kadar sürdürmüşlerdir.
  Bu parçada Millî edebiyat akımının hangi özelliği vurgulanmaktadır?
  A) Konuşma diline yönelme
  B) Halkın hoşlanacağı konuları seçme
  C) Gülünç olaylara yer verme
  D) Kendi kaynaklarımızdan yararlanma
  E) Nesir çalışmalarına ağırlık verme

  10. 1995-ÖYS
  (I) Göz alabildiğine uzayıp giden tarlalar su içindeydi. (II) Ova, sanki zümrütten bir denizi andırıyordu. (III) Boyu bir karışı bulmayan ekinler, bütün ovayı kaplamıştı. (IV) Bugün nasılsa, bulutların arasından şöyle bir yüzünü gösteren güneş, ortalığa yaydığı sıcaklıkla, tarlaların ıslaklığını az da olsa almaya çalışıyordu. (V) Az ileride Büyük Menderes bulanık sularıyla şırıl şırıl akıyordu.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde ayrıntılar, birden çok duyu organı aracılığıyla seçilebilir?
  A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


  11. 1996-ÖYS
  Seyircilerin hepsi, kulak kesilip kendini oyuna veremiyordu. Arada bir konuşanlar, fındık fıstık yiyenler, yüksek sesle duygularını belli edenler oluyordu. Oyunun her sözcüğüne, her anına önem veren, bizim gibi "tiyatro bağnazları" bundan çok rahatsız oluyorlardı. Bütün bu engellere karşın o akşamki oyunu hayranlıkla seyrettik.
  Bu parçada, sözü edilen oyunla ilgili olarak neden yakınılmaktadır?
  A) İzleyicilerin izleme biçiminden
  B) Konunun ilginç olmayışından
  C) Eğlendirici yanının bulunmayışından
  D) İzleyicinin düzeyine uygun olmayışından
  E) İzleyicilerin farklı çevrelerden gelişinden

+ Yorum Gönder