+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Divan Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Divan Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Divan Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  . Aşağıdaki özelliklerden hangisi Divan nesrinde yoktur? (1974/ÖSYS)


  A) Dilin, yabancı kelime ve tamlamalarla yüklü olması

  B) Söz ve ses sanatlarına önem verilmesi

  C) Söyleyiş güzelliğinden çok düşünceye önem verilmesi

  D) Kullanılan cümlelerin çok uzun olması

  E) Noktalama işaretlerine yer verilmemesi  2. Bir merhaleden güneşle derya görünür

  Bir merhaleden iki dünya görünür

  Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer

  Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür

  Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? (1974/ÖSYS)

  A) Rubai

  B) Murabba

  C) Tuyuğ

  D) Şarkı

  E) Musammat  3. “Divan şiiri, özellikle , bir bakıma en az yarar güden şiirdir. Divan şairi, salt söz ustalığına önem verir, bu ustalığı ile duygulandırır okuyucusunu. Di*van şairi halk hikayecisi ile birleşir. ise şiire yararın karıştığı daha belirgindir.

  Bu paragrafta bilgi yanlışlığı vardır. Paragraftaki numaralandırılmış sözcüklerden hangilerinin yerleri değiştirilirse, bu yanlışlık giderilmiş olur? (1976/ÖSYS)

  A) 2 ve 3 B) 4 ve 1 C) 1 ve 2 D) 3 ve 1 E) 4 ve 3  4. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?(1977/ÖSYS)

  A) Mecaz manzumlarla yüklü olması

  B) Dış dünyaya yönelik somut konuların işlenmesi

  C) Şekil güzelliği sağlamak için eşanlamlı sözlere yer verilmesi

  D) Kişisel sevinçlere ve acılara çok az yer verilmesi

  E) Tasavvufla ilgili terimlere geniş ölçüde yer verilmesi  5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiirler birlikte verilmiştir?(1978/ÖSYS)

  A) kaside - gazel - rubai - mersiye

  B) terkibibent - kaside - naat - güzelleme

  C) müstezat - ağıt - mesnevi - hicviye

  D) şarkı - nefes - taşlama - terciibent

  E) mersiye - koçaklama - tevhit - ilahi  6. “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib

  Kılma derman kim helâkim zehri dermanımdadır.”

  Bu beyitte, Divan edebiyatının ortak konu*larından hangisi işlenmiştir? (1981/ÖSYS)


  A) Aşk acısından duyulan mutluluk

  B) Sevgiliye duyulan özlem

  C) Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağı inancı

  D) Sevginin cefasının sürüp gitmesi için Tanrı’ya yakarış

  E) Aşk derdine derman bulunamayış  7. Beni ağlayan beni kim, üstüme gelmez ölicek

  Bir avuç toprak atar bad-ı sabadan gayrı.”

  Yukarıdaki dizeler, Divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda verilen yaygın yargılardan hangisiyle bağdaşmaz? (1981/ÖSYS)


  A) Bütün şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

  B) Yapıt, değişmez kurallara göre, güçlü bir düzen içinde ve çoklukla beyit beyit işlenir.

  C) Söz ve anlam sanatlarına sık sık başvurulur.

  D) Biçim ve söyleyiş kaygısı oldukça ağır basar.

  E) İnsandan kopuk, insanı anlatmayan soyut bir dünyası vardır.  8. Nedim’le Fuzuli’yi karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (1984/ÖSYS)

  A) Nedim, şiirine günlük hayatı yansıtmış; Fuzuli ise bundan kaçınmıştır.

  B) İkisi de kasideden çok gazelde başarılı olmuştur.

  C) Fuzuli tasavvuftan esinlenmiş, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.

  D) İkisinin de dili, çağdaşlarına göre daha sadedir.

  E) İkisinin de, “Divan”larından başka, “Mes*nevi”leri de vardır.  9. “Fuzuli, Leyla ve Mecnun’u ile bütün edebiya*tımız boyunca tek başına kalmış bir eserin sa*hibidir. Baki’nin Mersiye’si gibi, onun Mesne*vi’si de uzun zamanı kapatan eserlerdendir. Çağdaşı Yahya Bey gibi, Atai gibi bu yola heves edenler az çok bölgesel konuları ele almışlar ya da çevriye özenmişlerdir.

  Parçaya göre, Fuzuli’nin Mesnevi’si ile Baki’nin Mersiye’sinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (1985/ÖSYS)

  A) Uzun zaman, eşdeğerde benzerlerinin yazılmamış olması

  B) Şairlerinin bu türlerde başka eser vermemiş olmaları

  C) Bu eserlerle “mesnevi” ve “mersiye” devrinin kapanmış olması

  D) Türlerinin ilk örnekleri sayılmaları

  E) İki büyük çağdaş şair tarafından yazılmış olmaları  10. Aşağıdaki dizelerden hangisi, tümüyle Divan edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

  (1986/ÖSYS)


  A) gazel - şarkı - murabba - mani - mesnevi

  B) rubai - muhammes - destan - tuyuğ - masal

  C) tuyuğ - kaside - murabba - türkü - gazel

  D) müstezat - mersiye - gazel - naat - münacat

  E) şarkı - ağıt - rubai - müstezat - mani

+ Yorum Gönder