+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Halk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Halk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Halk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri  1. “Sen sana ne sanırsan

  Ayruğa da onu san”

  diyerek daha XIII. yüzyılda hümanizmanın müjdecisi olan, bu yönünden ötürü de ölümünün 650. yıldönümünde UNESCO’ca bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi kimdir? (1974/ÖSYS)

  A) Mevlana

  B) Ahmet Yesevi

  C) Hacı Bayram Veli

  D) Yunus Emre

  E) Sultan Veled  2. Şu iki parçayı okuyunuz:

  I
  Bir garip ölmüş diyeler

  Üç günden sonra duyalar

  Soğuk su ile yuyalar

  Şöyle garip bencileyin
  II
  Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge

  Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı


  Bu iki parça arasındaki ortak yön, aşağıdakilerden hangisidir? (1974/ÖSYS)

  A) Kullanılan vezin

  B) Nazım birimi

  C) Halk edebiyatı ürünü oluşları

  D) İşlenilen tema

  E) Anlatılan biçimi  3. “Şu dağlar olmasaydı,

  Çiçeği solmasaydı,

  Ölüm Allah’ın emri

  Ayrılık olmasaydı.”

  Yukarıdaki manide “şu dağlar” sözünün kullanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir? (1978/ÖSYS)

  A) Dağların ölümü düşündürmüş olması

  B) Dağlarda çiçeklerin yetişmiş olması

  C) Dağların, düş gücünü kamçılamış olması

  D) Dağların sılaya ulaşmayı engelleyerek ayrılığa yol açmış olması.

  E) Nice garip kişilerin dağlarda yitip gitmiş olması  4. “Bilmem ben kendime çekidüzen vermesini, derviş gibiyimdir.” cümlesinde yazar kendisi*ni dervişe benzetirken özellikle hangi yönünü vurgulamak istiyor? (1978/ÖSYS)

  A) Başkalarına aldırmayışını

  B) Giyim kuşamı önemsemeyişini

  C) Alçakgönüllülüğünü

  D) Tarikatçılığa özenişini

  E) Hoşgörülü oluşunu  5. Aşağıdaki sözcük dizelerinden hangisi, tü*müyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

  (1980/ÖSYS)

  A) ağıt - şarkı - masal - tuyuğ

  B) türkü - mesnevi - koşma - mersiye - atasözü

  C) destan - mani - rubai - masal - şarkı

  D) şarkı - türkü - rubai - koçaklama - mani

  E) koçaklama - türkü - mani - masal - ağıt  6. “Âşık, Türk Halk edebiyatında XV. yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epope) geleneğini sürdüren; ama başka bir yönüyle, adının belirt*tiği gibi ‘sevda şiirleri’ söylenen bir sanatçıdır.”

  Günümüzde yukarıdaki parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır.

  Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1981/ÖSYS)

  A) Âşıklığın güç bir uğraş olması

  B) Günümüzde insanın şiire önem vermemesi

  C) Aydın sanatçıların, âşıkların görevini yüklenmiş olması

  D) Âşıkların işlediği konuların halkı ilgilendir*memesi

  E) Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi  7. Yüzyıllar boyunca Tekke şiirlerinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını, taşkın ve gür lirizmi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte genellikle heceyi kullanmıştı. Bu şiirlerde kullanılan ana tema, Tanrı aşkı ve insan sevgisidir.

  Yukarıda özellikleri belirtilen şair kimdir?(1987/ÖSYS)

  A) Yunus Emre

  B) Yusuf Has Hacip

  C) Mevlana

  D) Sultan Veled

  E) Hacı Bayram Veli  8. Aşağıdakilerden hangisi halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz?

  (1988/ÖSYS)

  A) Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları

  B) Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün hece olması

  C) Şiirlerini, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri

  D) Şiirlerinde genellikle yarım kafiye kullanmaları

  E) Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları  9. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk ede*biyatı ürünlerinden değildir? (1988/ÖSYS)

  A) Mani

  B) Koşma

  C) Ninni

  D) Ağıt

  E) Türkü  10. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? (1989/ÖSYS)

  A) Münacat, naat mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması

  B) İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatı gele*neğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması

  C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması

  D) Şiirlerin “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmesi

  E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

+ Yorum Gönder