+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Edebi Akımlar Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebi Akımlar Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Edebi Akımlar Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Edebi Akımlar Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri

  1. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim

  İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim.

  Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır? (1974/ÖSYS)

  A) Klasisizm

  B) Romantizm

  C) Realizm

  D) Sembolizm

  E) Sürrealizm  2. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? (1975/ÖSYS)

  A) Romantizm / Realizm / Klasisizm / Sürrealizm / Natüralizm

  B) Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm / Natüralizm / Realizm

  C) Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Realizm / Sürrealizm

  D) Realizm / Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Sürrealizm

  E) Klasisizm / Romantizm / Realizm / Natüralizm / Sürrealizm  3. Klasisizmin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi, Divan edebiyatında da vardır? (1978/ÖSYS)

  A) Kişilerin ruh durumlarının gerçeğe uygun olması

  B) Sanatçının yapıtında kişiliğini gizlemesi

  C) Yapıtlardaki dilin ulusal olması

  D) Konuya değil, konunun işlenişine önem verilmesi

  E) Üslubun yalın, açık ve sağlam olması  4. “Emile Zola’nın Auguste Comte’un pozitif felsefesinden esinlenen tezli natüralist romanları bile artık eskimeye yüz tutmuştu. Bunlar çok sert, çok çetindi. Hele Fransız edebiyatını yeni tanıyan gençlerimiz için oldukça ağırdı. Genç*ler, yine bir kuşak önceki akımı izlediler.”

  Burada sözü edilen bir kuşak önceki akım hangisidir ve onu izleyenler kimlerdir?(1982/ÖSYS)

  A) Romantizm; Ahmet Mithat, Namık Kemal

  B) Klasisizm; Şinasi, Abdülhak Hamit

  C) Realizm; Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Recaizade M. Ekrem

  D) Sembolizm; Cenap Şehabettin, Ahmet Haşim

  E) Parnasizm; Tevfik Fikret, Yahya Kemal  5. “İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl Batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil, her insanı alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana.

  Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışması*nın, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir? (1983/ÖSYS)

  A) Klasisizm

  B) Realizm

  C) Romantizm

  D) Natüralizm

  E) Parnasizm  6. “Romancı eserinde bir bilim adamı tarafsızlığıyla gerçeği yaşatmak istediği için konuşma biçiminde bir çığır açmış, kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse grubun diliyle konuşmuştur.”

  Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir? (1985/ÖSYS)


  A) Klasisizm

  B) Romantizm

  C) Realizm

  D) Natüralizm

  E) Sembolizm  7. Duyularımız dış dünyayı bize olduğu gibi değil, onun gerçek görünüşünü değiştirerek ulaştırır. Bunun için de bizim anlattıklarımız, dış dünyaya değil, bu dünyanın hayalimizle bezenmiş bizdeki izlenimleridir.

  Bu görüş aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisiyle en çok ilgilidir? (1986/ÖSYS)


  A) Romantizm

  B) Klasisizm

  C) Realizm

  D) Sürrealizm

  E) Empresyonizm  8. Yazar, romanı yazarken ortadan çekilir. Duyduğu heyecanı kendisine saklar. Yalnız gördüğünü ortaya koyar. Yazarın birinci kaygısı, gözlerimizin önüne gerçek belgeleri sermektir. Buradan roman için şöyle bir tanım çıkabilir: Roman, yazarın gözlemelerinden yararlanarak insan üzerinde yaptığı bir deney uygulamasıdır.

  Yukarıdaki özellikleri belirtilen roman, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?(1987/ÖSYS)

  A) Romantizm

  B) Natüralizm

  C) Klasisizm

  D) Sembolizm

  E) Realizm  9. Yazar; roman kişilerini, insanların kimi zaaflarını örneklendirmek için kullanır. Bu kişileri doğru yoldan çıkaran, kötü yapan içinde yaşadıkları koşullar ya da çevre değil, içgüdülerdir. Hangi sınıftan, hangi cinsiyetten, hangi yaştan olurlarsa olsunlar, onları yöneten ve yönlendiren hep aynı şeydir.

  Bu paragrafta sözü edilen yazarın eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir? (1988/ÖSYS)


  A) Klasisizm

  B) Romantizm

  C) Realizm

  D) Natüralizm

  E) Sürrealizm  10. (I) 1960-1885 yılları arasında Fransa’da, sanatçıların etkisi altında kaldıkları Parnasizm, sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizme tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünûn şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şehabettin olmuştur.

  Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?(1994/ÖSYS)

  A) I B) II C) III D) IV E) V  11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Romantizm akımı içinde yer almaz? (1995/ÖSYS)

  A) J. J. Rousseau

  B) Chateaubriand

  C) Schiller

  D) Lamartine

  E) Racine  12. “Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle zenginleştirerek vermek, tabiatın güzelliklerini dile getirmek sanatın görevi olmalıdır.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin savunucusu durumundadır? (2006/ÖSYS)

  A) Klasisizm

  B) Romantizm

  C) Realizm

  D) Natüralizm

  E) Sürrealizm  Cevaplar: 1-C 2-E 3-D 4-C 5-C 6-D 7-E 8-B 9-D 10-A 11-E 12-B

+ Yorum Gönder