+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı Ile Ilgili Öss De Çıkmış Soru Örnekleri


  1. İlk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri, asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sıralarda etkilendiği gerçeküstücülerin şiirleri gibi ölçüsüz ve uyaksızdır. Geleneksel şiirle, edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

  Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Ahmet Haşim

  B) Yahya Kemal

  C) Orhan Veli

  D) Ahmet Hamdi Tanpınar

  E) Cahit Sıtkı

  (1995-ÖYS)  2. Yazarın ilk romanıdır. Gerçekçi bir eserdir. Üç ayrı kuşak arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulur. Bu ayrılıklar yüzünden ailenin çözülüşü gösterilir. Hikâye ve roman edebiyatımızın, geleneksel temalarından biri olan aşın batı hayranı züppe tipi, başarılı bir biçimde çizilir.

  Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) Felatun Bey ile Rakım Efendi - Ahmet Mithat Efendi

  B) Kiralık Konak - Y. Kadri Karaosmanoğlu

  C) Fahim Bey ve Biz - A. Şinasi Hisar

  D) Şıpsevdi - H. Rahmi Gürpınar

  E) Ayaşlı ve Kiracıları - Memduh Ş. Esendal

  (1995-ÖYS)  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) Hayriyye, 17. y.y. şairlerinden Nabi'nin mesnevi biçiminde yazdığı, öğüt veren, sosyal didaktik bir yapıttır.

  B) Ciharmüma adlı eserin sahibi Kâtip Çelebi, batılı anlamda bilime değer veren ilk düşünürlerimizdendir.

  C) Realizm ve Natüralizm roman ile hikâyede, Parnasizm ise şiirde gerçekçilik demektir.

  D) H. Rahmi Gürpınar, tiyatro ve romanlarında Anadolu halkının törelerini, inanışlarını, dilini alaysamalı bir anlatımla vermiş Tanzimat dönemi yazarlarımızdandır.

  E) Cumhuriyet döneminde yetişen halk şairi A-şık Veysel'in şiirleri "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı kitapta bir araya getirilmiştir.

  (1995-ÖYS)  4. Nurullah Ataç'la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

  A) Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

  B) Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.

  C) Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

  D) Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.

  E) Öykü alanında da ürünler vermiştir.

  (1995-ÖYS)  5. Temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi; Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pınl pınl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı.

  Türk dilinde yukarıda sözü edilen yeniliği gerçekleştirenlere ne ad verilir?

  A) Tanzimatçılar

  B) Edebiyat-ı Cedideciler

  C) Genç Kalemler

  D) Garipçiler

  E) İkinci Yeniciler

  (1996-ÖYS)  6. Aşağıdakilerden hangisi "hecenin beş şairinden biri değildir?

  A) Yusuf Ziya Ortaç

  B) Faruk Nafiz Çamlıbel

  C) Halit Fahri Ozansoy

  D) Enis Behiç Koryürek

  E) Kemalettin Kamu

  (1996-ÖYS)  7. Namık Kemal, "Şıpsevdi" romanında, Meftun Bey'in kişiliğinde, alafrangalık modasının, devrin gençleri üzerinde yaptığı gülünç ve yıkıcı etkiyi anlatır.

  Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?


  A) "Şıpsevdi" romanı Namık Kemal'in değil, Hüseyin Rahmi'nindir.

  B) Alafrangalığın olumsuz etkileri "Şıpsevdi" romanında değil. "İntibah" romanında işlenmiştir.

  C) "Şıpsevdi", roman değil, bir tiyatro eseridir.

  D) "Şıpsevdi" romanının konusu, alafrangalığın yerilmesi değil, görmeden evlenme geleneğinin verilmesidir.

  E) Romanın kahramanı Meftun Bey değil, Ali Bey'dir.

  (1996-ÖYS)  8. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, toplumumuzun Tanzimattan günümüze değin geçirdiği aşamaları, çalkantıları romanlarında göstermeye çalışmıştır. Örneğin Hep O Şarkı'da Abdülaziz dönemini, Bir Sürgün'de II. Abdülhamit dönemini ve Jön Türkleri, adlı romanında Mütareke dönemi İstanbul'unun bozukluk ve çöküntülerini, adlı romanında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki aydın -halk ilişkilerini işlemiştir.

  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Panorama, Yaban

  B) Nur Baba, Ankara

  C) Hüküm Gecesi, Kiralık Konak

  D) Sodom ve Gomore, Yaban

  E) Panorama, Ankara

  (1996-ÖYS)  9. Halit Ziya'nın bütün romanlarını sadeleştirilmiş baskılarından okudum. Bu baskılardaki dil bugün artık eskimiş olmakla beraber sağlam bir dildir. Gerçi, yaşadığı dönemin ağır, durgun, cansız havası Halit Ziya'nın üslubuna sinmiş gibidir. Yapıtlarını okumanın kimi okurlara güç gelmesi yazarın dilinden çok, üslubunun bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. Buna karşın, romancılığımız hakkında konuşabilmek için Halit Ziya'yı okumak şarttır. Yalnız onun için değil, usta işi roman okumuş olmak için de Halit Ziya'yı okumak şarttır.

  Bu parçadan Halit Ziya'yla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

  A) Dönemine göre, durmuş, oturmuş bir dili vardır.

  B) Genç kuşaklarca yeterince tanınmaktadır.

  C) Türk romancılığının önemli adlarından biridir.

  D) Yapıtları dili yalınlaştırarak yeniden basılmıştır.

  E) Durgun, okunması güç bir anlatımla yazmıştır.

  (1997-ÖYS)  10. Çağının hikâye anlayışından büsbütün ayrı bir yolda yürümüştür. O zamana kadar edebiyatımızda hep Maupassant hikâyeleri örnek alınıyor; başı, sonu, ortası belli olan, acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biten eserler yazılıyordu. Oysa bu hikâyecimiz, konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir. Bazı yazarlar onun hikâyelerinin Çerhov hikâyelerine benzediğini, onun Maupassant tekniğine karşılık, edebiyatımıza Çehov tekniği getirdiğini söylerler.

  Bu özelliklere sahip olan ünlü hikâyecimiz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ömer Seyfettin

  B) Memduh Şevket Esendal

  C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  D) Refik Halit Karay

  E) Reşat Nuri Güntekin

  (1997-ÖYS)

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Batı Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri

  Bilinen en eski dönemlerden günümüze kadar Batılı ulusların nazım ve düzyazı türlerinde ortaya koydukları edebî ürünlerin tümüne birden Batı edebiyatı adı verilir.

  Batı uygarlığını oluşturdukları için, Batılı ulusların düşünüş ve duyuş tarzları temelde ortak özelliklere dayanmaktadır. Bu yüzden Batı edebiyatı adıyla genel bir kavram ortaya çıkmıştır. Batı edebiyatı, Batılı ulusların nazım ve düzyazı türlerinde yarattıkları edebî ürünlerden oluşur.

  Batı edebiyatının başlangıcı Klâsik Batı edebiyatını oluşturan Yunan ve Lâtin edebiyatlarına dayanır. Rönesansla birlikte, ulusların edebiyatı Alman edebiyatı, Fransız edebiyatı, İspanyol edebiyatı, İngiliz edebiyatı, İtalyan edebiyatı gibi adlarla kendi başlarına gelişimlerini sürdürürler.

  Amerikan ve Avusturya edebiyatlarında ise ilk büyük sanatçılar 19. yüzyılda yetişmeye başlamıştır.

  Batı edebiyatını oluşturan ulusların edebiyatları rönesans, klâsik, romantik, gerçekçi ve 20. yüzyıl olmak üzere birbirini izleyen dönemler içinde ele alınabilir.

  Bu ünitede Batılı ulusların edebiyatları, dönemlerine ve ayrı ayrı edebî anlayışlarına ve akımlara göre incelenerek, sonuçta Batı edebiyatı adlı bütüne ulaşılacaktır.

+ Yorum Gönder