+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Servet-i Fünun Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Servet-i Fünun Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Servet-i Fünun Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Servet-i Fünun Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular

  ÖSS çıkmış sorular (servet-i fünun dönemiyle ilgili


  ÖSS Çıkmış Sorular - Servet-i Fünun  1. Aşağıdakilerden hangisi “Servet-i Fünûn dönemi” sanatçılarının ortak yönlerini belirleyen özelliklerden biri değildir? (1977/ÖSYS)

  A) Dilde “halka doğru” ilkesini benimseme

  B) Batı sanat akımlarının etkisinde kalma

  C) Eski sözcüklerle yeni kavram ve imgeler oluşturma

  D) “Sanat için sanat” görüşüne bağlanma

  E) Kafiyenin kulak için olduğunu benimseme

  2. “Romanın yapısına ilişkin teknik kurgu öğelerinden biri de kompozisyondur. Kompozisyon romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi aralarında sağlıklı bir dengenin kurulması anlama geliyor.”

  Bu açıklamaya göre aşağıdaki romancılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir? (1980/ÖSYS)

  A) Namık Kemal

  B) Halit Ziya

  C) Sami Paşazade Sezai

  D) Ahmet Mithat

  E) Hüseyin Rahmi

  3. Bir yazar şöyle diyor: “Nerde bir edebiyatın başladığını görsek orada sokağın yazı masası ile birleştiğini görürüz. Malherbe sokağı dinledi Dickens sokağı edebiyata soktu. Bir romanında geçen “sokağın anahtarı” sözü bu yazarın sanatını anlatmaya yeter. Puşkin’de de sokağın anahtarı vardır. Bize gelince bu sihirli anahtar çoğu zaman yazarlarımızın eline hiçbir zaman geçmedi.”

  Yazarın “sokağın anahtarı” sözü ile anlatmak istediği özellik aşağıdaki yazarlardan hangisinde vardır? (1982/ÖSYS)

  A) Recaizade M. Ekrem

  B) Namık Kemal

  C) Halit Ziya

  D) Hüseyin Rahmi

  E) Mehmet Rauf

  4. “Hasta Çocuk Nesrin ve Balıkçılar günlük hayatta izlenimlerinden esinlenerek oluşturulmuş manzum hikayeleridir. Manzumelerde Fikret’in yaptığı şey konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmak olmuştur. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin öteden beri süregelen bağımsızlığını bozmuş ve manzumeyi dizelerden oluşan bir bütün halinden basbayağı cümlelerden yapılmış bir yazı haline getirmiştir.”

  Bu paragrafta Tevfik Fikret’in hangi özelliğinden söz edilmemiştir? (1983/ÖSYS)

  A) Nazmı nesre yaklaştırmasından

  B) Şiirlerinde toplumsal konulara da değinmesinden

  C) Beyit bütünlüğünü kırmasından

  D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamasından

  E) Şiirlerinde yaşanılan gerçekleri yansıtmasından

  5. Edebiyatta Realizmin öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini hikayelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde alışılmış olandan ayrı bir sözdizimi vardır. Batılı roman ve hikaye tekniğine uygun ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında ruh çözümlemelerine önem vermiştir.

  Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

  (1985/ÖSYS)

  A) Recaizade Mahmut Ekrem

  B) Nabizade Nazım

  C) Halit Ziya Uşaklıgil

  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  E) Halide Edip Adıvar  6. Yeni bir duyarlılığı yeni bir şiir akımını geliştirirken Batı’yı günü gününde izlerler. Ama bir arayış döneminin bütün karışık etkilerini içerir şiirleri. Romantik Parnasçı Sembolisttirler. Doğaya yönelirler. Ama bir resimdir doğa onlar için. Düşle gerçek çatışması karamsarlık kaçış egemendir şiirlerine. Hem benimsedikleri sanat anlayışı hem de dönemin siyasal koşulları içine kapanık bireyci bir şiire yönelmelerine yol açmıştır.

  Bu parçada şiirlerinin ortak özelliklerinden söz edilen şairler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? (1987/ÖSYS)

  A) Beş Hececiler

  B) Tanzimatçılar

  C) Yedi Meşaleciler

  D) Servet-i Fünûncular

  E) Milli Edebiyatçılar  7. Tanzimat dönemi şairlerinden Recaizade M. Ekrem’in çevresinde toplanan gençler artık kendi başlarına var olmanın yollarını ararlar ve bir dergide birleşirler. Bunların arasında sonradan romancı olarak ün kazanmış iki yazarımız da vardır.

  Paragrafta sözü edilen dergi ile iki yazarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? (1988/ÖSYS)

  A) Servet-i Fünûn; Halit Ziya Mehmet Rauf

  B) Malumat; Hüseyin Cahit Ahmet Rasim

  C) Genç Kalemler; Halit Ziya Ömer Seyfettin

  D) Servet-i Fünûn; Sami Paşazade Sezai Hüseyin Cahit

  E) Malumat; Mehmet Rauf Hüseyin Rahmi  8. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

  (1989/ÖSYS)

  A) Sone terzarima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi

  B) Aruz vezninin kullanılması

  C) Romanlarda olayların genellikle İstanbul dışında geçmesi

  D) Nazmın nesre yaklaştırılması

  E) Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması  9. Çürüyen yozlaşan İstanbul ve bu İstanbul’un çürümüş yozlaşmış insanları Mithat Cemal Kuntay’ın romanlarından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnunuza. İstanbul’un birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar gözlerini hep bu kokuşmuşluğa dikmiştir
  . Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar dalkavuklar jurnalciler Bir pislik bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbul’u.

  Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbul’u şiirinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır? (1990/ÖSYS)

  A) Cenap Şehabettin B) Tevfik Fikret

  C) Mehmet Emin D) Mehmet Akif

  E) Celal Sahir  10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûncuların şiir özelliklerinden biri değildir?

  (1992/ÖSYS)

  A) Kafiyede şekilden çok ses benzerliğine önem verme

  B) Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme

  C) Nazımı nesre yaklaştırma

  D) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi arama

  E) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanma

+ Yorum Gönder