+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Osmanlı Kuruluş Devri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlı Kuruluş Devri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular
  Osmanlı Kuruluş Devri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorular Nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Osmanlı Kuruluş Devri Ile Ilgili Öss De Çıkmış Sorul Örnekleri

  1.Kurtuluş savaşımızın sonunda milli çıkarlarımızı dost ve düşman devletlere onaylatmak amacıyla Lozan’a İsmet Paşa(İnönü) gönderilmesinde O’nun hangi başarısı daha etkili olmuştur?

  A)I.ve II İnönü savaşlarını kazanması
  B)Türkiye’de düzenli ordu kurulmasına katkısı
  C)Mudanya Ateşkes antlaşmasında milli çıkarlarımızı korumuş olması
  D)Mustafa Kemal’in güvenini ve arkadaşlığını kazanması
  E)Çerkez Ethem isyanını bastırması

  ÇÖZÜM:İsmet Paşanın TBMM’yi Mudanya Ateşkes Antlaşmasında iyi temsil etmesi ve başarılı bir diplomat olarak milli çıkarlarımıza uygun kararlar alınmasını sağlaması O’nun Lozan Barış Antlaşmasında da Türk milletini temsil etmesine neden olmuştur.Doğru cevap C seçeneğidir.

  2.Anlaşma Devletleri;
  I.1921 yılında Londra’da toplanacak konferansa Osmanlı Devletinin göndereceği delegeler arasında Mustafa kemal’in veya Onun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişlerdir.
  II.1922 yılında Lozan’da toplanacak olan barış konferansına TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümetini birlikte çağırmışlardır.
  Bu iki durum 1921’den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma Devletlerinin aşağıdakilerin hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir?
  A)Sevr antlaşmasının geçerliliği
  B)Osmanlı devletinin temsil edilme hakkı
  C)Anadolu hareketi-Osmanlı devleti ikiliğinin sürdürülmesi
  D)TBMM’nin gücü
  E)Konferansa katılacak taraflar

  ÇÖZÜM:I.öncülde anlaşma Devletlerinin Londra’da toplanacak konferansa Mustafa kemal’in yada O’nun temsilcisinin katılmasını istemeleri ulusal direnişi kişisel bir hareket olarak gördüklerinin bir göstergesidir.II.öncülde ulusal mücadeleyi temsil eden TBMM’nin kurum olarak davet edilmesi göz önüne alındığında bir yıl içerisinde TBMM’nin gücünün arttığı görülür.Doğru cevap D seçeneğidir.

  3.İsmet İnönü Lozan Konferansının iç tüzük çalışmalarında;
  I.Türkçenin Fransızca İngilizce gibi konferans dili olmasını
  II.”Karadeniz’de kıyısı olan devletler” ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını
  III.Komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere Fransa ve İtalya’nın yanında Türkiye’ye verilmesini önermiştir.
  Bu önergelerden hangileri İsmet İnönü’nün konferansta uluslar arası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
  D)I ve II E)I ve III

  ÇÖZÜM:Lozan konferansı başladığında oluşturulan komisyonların başkanlıklarından birinin de Türkiye’ye verilmesi ve Türkçenin de diğer dillerle aynı kategoride düşünülmesi eşitlik ilkesinin bir gereğidir.Bunlar I.ve III.öncüllerde belirtilmiştir.Doğru cevap E seçeneğidir.

  4.İsmet İnönü Lozan Konferansının açılışında söz alarak “Çok ıstırap çektik çok kan akıttık.Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.” demişti.
  İsmet İnönü’nün bu sözü
  I.Öteki milletlerle eşit olmayı isteme
  II.Düşüncelerini açıklamaktan çekinme
  III.Milletini yüceltme
  Yönündeki tutumlarından hangilerini benimsediğinin göstergesi olabilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III
  D)II ve III E)I,II ve III

  ÇÖZÜM:İsmet İnönü’nün sözlerini dikkatli bir şekilde okuduğumuzda “…Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.” Demektedir.Bu sözden öteki milletlerle eşit olma(I.öncül) ve milletini yüceltmeye (III.öncül) ulaşılabilir.Ancak barışın korunmasına yönelik bir şey yoktur(II.öncül)Doğru cevap C seçeneğidir.

  5.Lozan Konferansında diğer katılımcılar Türklerden,
  I.Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Anlaşma devletleri tarafından denetlenmesini

  II.Kapitülasyonların sürdürülmesini
  III.Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını
  IV.Suriye sınırının Ankara antlaşmasıyla belirlenen şekilde kalmasını
  İstemiştir.
  Bu isteklerden hangileri Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır?
  A)I ve II B)I ve III C)I ve IV
  D)II ve III E)III ve IV

  ÇÖZÜM:Türkiye sınırları içinde her türlü konuda tek söz söyleme yetkisi halkın adına hareket eden TBMM2nindir.TBMM dışında bir başka gücün bu sınırlar içerisinde söz söylemesi bağımsızlığa aykırıdır.I.öncülde azınlıklara hangi hakları vereceğimiz konusuna Türkiye’nin içişlerine karışıldığı görülmektedir.II.öncülde ekonomik alanda tek söz söyleme yetkimiz elimizden alınmak istenmektedir.III.ve IV.öncüllerde ise böyle bir durum söz konusu değildir.Doğru cevap A seçeneğidir.

  6.İzmir’de toplanan I.İktisat kongresinde “ekonominin her kesiminde bağımsızlığın sağlanması ve korunması” bir ilke olarak kabul edilmiştir.
  Lozan barış antlaşmasının bu ilkeyi destekleyici hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Boğazlar Komisyonunun kurulması
  B)Azınlık mahkemelerine son verilmesi
  C)Harp tazminatının Yunanistan’a yüklenmesi
  D)Kapitülasyonların kaldırılması
  E)Osmanlı dış borçlarının ödenmesinin bazı esaslara bağlanması

  ÇÖZÜM:İzmir iktisat Kongresi 17 Şubat 1923’TE Türk Devletinin ekonomik planlamasını yapmış ve ekonomik gelişmeler üzerindeki en önemli engellerden biri olan kapitülasyonların kaldırılması kararını almıştı.Kapitülasyonların kaldırılması Lozan’da diğer devletlere de kabul ettirilmiştir.Doğru cevap D seçeneğidir.

  7.Lozan Konferansının birinci döneminde uzun tartışmalara yol açan konulardan biri kapitülasyonlardı.Çünkü imtiyazlı devletler kapitülasyonların devamını istiyorlardı.
  Bu durum imtiyazlı devletlerin aşağıdakilerden hangisini kabul etmek istemediklerini göstermektedir?

  A)Savaşın sona erdiğini
  B)demokratik ilkelerin gerekliliğini
  C)Uluslar arası ilişkilerin önemini
  D)Ekonominin siyasal ilişkilerini etkilediğini
  E)Yeni Türk Devletinin bağımsızlığını

  ÇÖZÜM:Kapitülasyonlar yeni Türk devletinin sadece ekonomik gelişmelerinin değil aynı zamanda siyasi ve hukuki olarak ta bağımsızlığını engelliyordu.İtilaf devletleri kapitülasyonları devam ettirerek yeni Türk devletinin bağımsızlığını kazanmasını istememişlerdir.Doğru cevap E seçeneğidir.

  8.İtilaf devletleri Londra Konferansına ve Lozan barış görüşmesine hem Osmanlı Hükümetini hem de TBMM Hükümetini davet etmişlerdir.
  İtilaf devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)TBMM’yi desteklemek
  B)İstanbul Hükümetine güven duyulmadığını göstermek
  C)İki Hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak
  D)Demokratik bir tutum ortaya koymak
  E)İki Hükümeti uzlaştırmak

  ÇÖZÜM:İtilaf devletleri Türk Kurtuluş savaşında askeri açıdan başarılı olamamışlardı.Bu nedenle amaçlarına ulaşmak için farklı yollara başvurmuşlardı.Bu nedenle Londra Konferansı ve Lozan Barış Görüşmelerine hem İstanbul Hükümetini hem de TBMM Heyetini çağırarak aralarında görüş ayrılığı çıkmasını amaçlamışlardır.Böylece kendi isteklerini kabul ettirebileceklerini düşünmüşlerdir. Doğru cevap C seçeneğidir.

  9.Lozan Antlaşmasına göre yabancı okulların önemini Türk Hükümeti düzenleyecek ve denetleyecekti.Bazı okullar bu kurala uymak istemediler ve bağlı oldukları devletlerin elçileri aracılığıyla Türk Hükümetiyle görüşmek istediler.Ancak Türk Hükümeti onlarla bu konuda görüşme yapmayı kesinlikle reddetti.
  Türk Hükümeti bu tepkisiyle aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?

  A)Yabancı okulların sayısını
  B)İnsan haklarını
  C)Bağımsız devlet anlayışını
  D)Yabancıların kültürlerini
  E)Eğitim ve öğretimde ikiliği

  ÇÖZÜM:Yabancı okullar Osmanlı Devleti döneminde birçok ayrıcalıklar ile kurulmuşlardı.yeni Türk devleti Lozan antlaşmasında bu okulların denetiminin yeni Türk devletinin elinde olduğunu İtilaf devletlerine kabul ettirdi.Lozan antlaşmasında bu konuyla ilgili olarak alınan karara yabancı devletlerin karışması Türkiye’nin içişlerine karışmak anlamına gelmekteydi.Bu durum bağımsız devlet anlayışına ters düşmekteydi.Doğru cevap C seçeneğidir.

  10.Lozan antlaşması ile Türkiye’de yaşayan azınlıklara bazı haklar tanınmıştır.Ancak bu antlaşmada Fener Patrikhanesinden ve onun azınlık oluşturan Rumların temsilcisi veya koruyucusu olduğundan söz edilmemiştir.
  Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

  A)Rum azınlıklarının siyasi hakları kısıtlanmıştır.
  B)Fener patrikhanesi Rumların en büyük patrikhanesi olma özelliğini kaybetmiştir.
  C)Türkiye’de yaşayan yabancılar da azınlık statüsündedir.
  D)Rum azınlıklara diğer azınlıklardan daha çok ayrıcalık tanınmıştır.
  E)Fener Patrikhanesinin siyasal ayrıcalığı yoktur.

  ÇÖZÜM:Osmanlı devleti döneminde Fener Patrikhanesi Rumların hem temsilcisi hem de koruyucusu idi.Bu durum Fener Patrikhanesinin siyasi haklara sahip olduğunu göstermekteydi.Lozan antlaşmasında yeni Türk devleti bu durumu kabul etmeyerek fener patrikhanesinin siyasi ayrıcalıklara sahip olmadığını göstermiştir.Doğru cevap E seçeneğidir.


+ Yorum Gönder