+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Sosyoloji Ders Müfredatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Sosyoloji Ders Müfredatı
  SOSYOLOJI
  DERSI PROGRAMI
  (11. SINIF )
  AÇIKLAMA:
  Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre dönemler esas alinarak hazirlanan ve halen Sinif Geçme Sisteminde uygulanmakta olan bu program, 2455 ve 2470 sayili Tebligler Dergisindeki açiklamalar dogrultusunda siniflar esas alinarak düzenlenmis olup, uygulama bu dogrultuda yapilmaktadir. (Talim ve Terbiye Kurulu Baskanliginin 27.4.1998/64 sayili Karari)
  Lise, Anadolu, Yab.Dil Agir.Liselerinin Sosyal Bil.Alaninin 11. Sinifinda: Alan Dersi, diger alanlar île Fen Lisesi ve A.G.S.Lisesinin 11. Sinifinda: Alan Seçmeli Ders
  T.C.
  MÎLLÎ egitim bakanligi
  TALIM VE TERBIYE KURULU baskanligi
  Karar Sayisi : 353 Karar Tarihi: 01/11/1995 TD: 04/12/1995-2444
  Konu: Milli Egitim Bakanligi Ortaögretim Kurumlari Sinif Geçme Yönetmeligi'ni Uygulayan Ortaögretim Kurumlari Sosyoloji Programinin kabulü.
  Kurulumuzda görüsülen. Milli Egitim Bakanligi Ortaögretim Kurumlari Sinif Geçme Yönetmeligi'ni uygulayan ortaögretim kurumlari Sosyoloji dersi programinin 1997-1998 ögretim yilindan itibaren uygulanmak ve denenip gelistirilmek üzere ekli örnegine göre kabulü kararlastirildi.
  ORTAÖGRETIM KURUMLARI SOSYOLOJI DERSI ÖGRETIM PROGRAMI AÇIKLAMALAR:
  1. "Sosyoloji" dersi ögretim programi. Ortaögretim Kurumlari Yönetmeligi'ni uygulayan oklularda bir yil 3 saat uygulanmak üzere hazirlanmistir.
  2. Programda, 1739 sayili Millî egitim Temel Kanuncuda ifadesini bulan ortaögretimin amaç ve ilkeleriyle "Sosyoloji'* dersinin amaçlari arasinda, ögrenci düzeyi de dikkate alinarak bir paralellik saglanmistir.
  3. Programda, konu ile ilgili olarak Atatürk ilke ve inkilaplarina iliskin kav­ramlarin ögrencilere kazandirilmasi amaçlanmistir.
  4. Programin olusturulmamsinda, Sosyoloji'nin hem dünyada hem de Türki­ye'deki gelismeleri gözönünde bulundurulmustur.
  5. Program metninde, dersin genel amaçlari ve sinif amaçlari verilmistir. Ay­rica, her amaç için ölçülebilir ve gözlenebilir nitelikte davranislar yazilmistir.
  6. Programda, amaç ve davranislarin gerçeklestirilmesini saglayacak nitelikte konu basliklari ve alt basliklar yer almistir.
  7. "islenis" bölümleri, bir ünitede özellikle vurgulanmasi gerekli noktalarin dikkate alinmasi amaçlanarak hazirlanmistir.
  8. "Temel Kavramlar" bölümünde, konular islenirken ögrencilere kazandiri­lmasi gereken kavramlar liste halinde verilmistir.
  9. "Degerlendirme Sorulari" sinirlayici olarak degil, örnek niteliginde sorular olarak düzenlenmistir.
  10. Bu programa uygun olarak hazirlanacak ders kitabi A4 ebadinda 8-12, B5 ebadinda 12-16 forma olacaktir.
  SOSYOLOJI DERSININ GENEL AMAÇLARI
  1. Sosyolojinin konusu bilgisi.
  2. Toplumun yapisim, isleyisini, degisimim ve bunlarin bagli oldugu top­lumsal yasalari kavrayabilme.
  3. Bireyin sorunlarinin, toplumun sorunlarinin da bireylerle iliskilerim (etki­lesimlerim) kavrayabilme.
  4. Toplumsal sorunlari kavrayabilme; toplumun, ekonomik, ve kültürel kalkinmasina bilinçli bir sekilde katkida bulunabilme.
  5. Kültürün çesitli boyutlari (ne oldugu, sosyallesmeyle ilgisi, maddi-manevi ayirimi, milli kültürün anlami, kültürlerarasi etkilesim, kültür degismesi vb.)'ni kavrayabilme.
  6. Sosyal degismenin, toplumu bütün boyutlariyla etkiledigim, bireylerlde çe­sitli uyum sorunlari yaratabildigini bunlara ragmen zorunlu ve gerekli oldugunu kavrayabilme.
  7. Toplumu, geçmisiyle iliskisi içinde taniyabilme, içinde yasanilan durumu bilinçli bir biçimde yorumlayabilirle.
  8. Türk toplumunun, yapisim taniyabilme, bugünü daha bilinçli bir sekilde yorumlayabilirle.
  9. Cumhuriyeti diger yönetim biçimlerinden ayiran üç temel ilke (çagdaslik, laiklik ve millilik)'nin önemini kavrayabilme.
  10. Milletler ailesi içinde, Türk toplumunun saygin ve onurlu bir yeri oldugu bilincim güçlendirme.
  11. Toplumun, "farkliliklari kusatan bir birlik" halinde ve demokrasi temelinde gelisip güçlenmesine katkida bulunma.
  SOSYOLOJI DERSININ ÖZEL AMAÇLARI
  Bu dersi basariyla tamamlayan bir ögrenci, asagidaki bilgi, tutum, beceri ve davranislara sahip olur;
  1. Sosyolojinin kapsamim bilir,
  2. Sosyoloji ile ilgili temel kavramlarin anlamim bilir,
  3. Sosyolojinin insan bilimleri arasindaki yerini kavrar,
  4. Bilimsel yöntemlerin sosyolojide uygulanmasinin önemini kavrar,
  5. Arastirma tekniklerinin sosyolojide kullaniminin önemini kavrar.
  6. Toplumsal yapinin "ne oldugunu" (neligini) kavrar,
  7. Toplumsal iliskinin sosyal yapi içindeki yerini kavrar,
  8. "Toplumsal statü ve "toplumsal rol"ün "ne oldugunu^ kavrar,
  9. "Toplumsal degerler m "ne oldugunu" kavrar,
  10. "Toplumsal nonrmun "ne oldugunu" kavrar,
  11. "Toplumsal kontrol"ün "ne oldugunu" kavrar,
  12. 'Toplumsal sapma"nin "ne oldugunu" kavrar.
  13. "Toplumsal gruplarsin yapi ve islevlerini kavrar,
  14. "Köy"ün yapisim kavrar,
  15. "Kent", "Büyük Kent". "Metropolün yapisim kavrar,
  16. "Millet" kavraminin kapsamim kavrar,
  17. "Toplumsal tabakalasmanin "ne oldugunu kavrar.
  18. "Toplumsal tabakalasma sekillenenin "yapisim” kavrar.
  19. "Toplumsal hareketliliksin "ne oldugunu" kavrar,
  20. "Kültür' kavraminin "ne oldugu"nu kavrar,
  21. Kültürün kendisini olusturan diger kültürel unsurlarla arasindaki iliskiyi kavrar,
  22. Kültürün kazanilmasinin önemini kavrar.
  23. "Toplumsal kurum" kavraminin anlamim bilir.
  24. Kültür-toplumsal kurum iliskisini kavrar.
  25. Aile kurumunun yapisal özelliklerim kavrar.
  26. Ailenin toplumsal islevlerim kavrar.
  27. Evlilik türlerim bilir,
  28. Aile türlerim bilir,
  29. Bosanma ve sonuçlarim kavrar,
  30. Kadinin toplum içindeki yerini kavrar,
  31. Din kurumunun yapisim kavrar,
  32. Din ve Laiklik iliskisin! kavrar.
  33. Ekonominin temel kavramlarim bilir.
  34. Ekonominin temel konularim kavrar.
  35. Ekonomik sistemlerin özelliklerim kavrar,
  36. Siyasal kurumlarin "ne oldugusun kavrar,
  37. Siyasal yönetim sekillerinin "ne oldugu"nu kavrar.
  38. Toplumsal deismenin yapisim kavrar.
  39. Toplumsal degismeyi etkileyen faktörlerin degismedeki rollerinin önemini kavrar.
  40. Toplumsal degisme tiplerinin özelliklerim kavrar.
  41. Toplumsal gelismenin unsurlarim kavrar.
  42. Toplumsal çözülmenin nedenlerim kavrar,
  43. Türkiye'de toplumsal gelismeyi kavrar, 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  l. ÜNITE: SOSYOLOJIYE GIRIS
  Amaç : l. Sosyolojinin kapsami bilgisi.
  Davranislar :
  1. Sosyolojinin konusunun ne oldugunu söyleme/yazma.
  2. "Toplumun bilimsel olarak incelenebilirliginin anlamim açiklama.
  3. "Toplum"u konu alan diger bilimleri siralama.
  4. Hangi sosyal olaylarin sosyolojinin konusu oldugunu açiklama.
  5. Sosyal olgu i le sosyal olay farkim açiklama.
  6. Sosyoloji biliminin temel özelliklerim açiklama.
  7. Toplumun bilimsel olarak incelenmesinin nedenlerim söyleme/yazma.
  8. Sosyolojinin tanimim söyleme/yazma.
  Amaç : 2. Sosyoloji ile ilgili temel kavramlarin anlam bilgisi.
  Davranislar :
  1. "Kalabalik". "Sosyal yigin". "Sosyal kategori" kavramlarinin tanimlarim söyleme/yazma.
  2. Toplum olabilme kosullarim siralama.
  3. "Toplumun tanimim söyleme/yazma.
  4. Toplumlari tarihsel gelisim süreci açisindan siniflandirma.
  5. Günümüzde toplum siniflamalarinin hangi ölçütler dogrultusunda yapildigim söyleme/yazma.
  Amaç : 3. Sosyolojinin insan bilimleri arasindaki yerini kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Konusu açisindan, verilen insan bilimlerinden birisiyle sosyolojinin benzer yönlerini açiklama.
  2. Konusu açisindan. verilen insan bilimlerinden birisinin sosyolojiden farkli yönlerim açiklama.
  3. Sosyolojinin insan bilimleri içindeki yerini yorumlama.
  Amaç : 4. Bilimsel yöntemlerin sosyolojide uygulanmasinin önemini kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Bilimsel yöntemin neden gerekli oldugunu örnekle açiklama.
  2. Bilimsel yöntemin temel kavramlari olan ön kabuller, kesinlik, nedensellik. nesnellik vb. örnekle açiklama.
  3. Tümdengelim ve tümevarim gibi akil yürütme ilkelerini örnekle açiklama.
  4. Bilimsel yöntemin gözlem, hipotez, deneyleme, yasa asamalarim örnekle açiklama.
  5. Sosyolojide gözlemin özelligim örnekle açiklama.
  Amaç : 5. Arastirma tekniklerinin sosyolojide kullaniminin önemini kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Arastirma tekniginin ne oldugunu açiklama.
  2. Arastirmada örnekleri seçiminin geregini açiklama.
  3. Verilen bir veri toplama tekniginin kullanilma amacim örnekle açiklama.
  4. Istatistik analizle elde edilen bilgilerden sosyolojide nasil yararlani­labilecegim açiklama.
  KONULAR:
  A. Sosyolojinin Alani
  1. Sosyolojinin konusu ve tanimi
  2. Toplumun tanimi
  B. Sosyolojinin Diger Bilimlerle îliskisi
  1. Sosyoloji-Tarih
  2. Sosyoloji-Psikoloji
  3. Sosyoloji-Antropoloji
  Davranislar :
  1. Konusu açisindan, verilen insan bilimlerinden birisiyle sosyolojinin benzer yönlerini açiklama.
  2. Konusu açisindan. verilen insan bilimlerinden birisinin sosyolojiden farkli yönlerim açiklama.
  3. Sosyolojinin insan bilimleri içindeki yerini yorumlama.
  Amaç : 4. Bilimsel yöntemlerin sosyolojide uygulanmasinin önemini kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Bilimsel yöntemin neden gerekli oldugunu örnekle açiklama.
  2. Bilimsel yöntemin temel kavramlari olan ön kabuller, kesinlik, nedensellik. nesnellik vb. örnekle açiklama.
  3. Tümdengelim ve tümevarim gibi akil yürütme ilkelerini örnekle açiklama.
  4. Bilimsel yöntemin gözlem, hipotez, deneyleme, yasa asamalarim örnekle açiklama.
  5. Sosyolojide gözlemin özelligim örnekle açiklama.
  Amaç : 5. Arastirma tekniklerinin sosyolojide kullaniminin önemini kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Arastirma tekniginin ne oldugunu açiklama.
  2. Arastirmada örnekleri seçiminin geregini açiklama.
  3. Verilen bir veri toplama tekniginin kullanilma amacim örnekle açiklama.
  4. Istatistik analizle elde edilen bilgilerden sosyolojide nasil yararlani­labilecegim açiklama.
  KONULAR:
  A. Sosyolojinin Alani
  1. Sosyolojinin konusu ve tanimi
  2. Toplumun tanimi
  B. Sosyolojinin Diger Bilimlerle îliskisi
  1. Sosyoloji-Tarih
  2. Sosyoloji-Psikoloji
  3. Sosyoloji-Antropoloji
  4. Sosyoloji-Hukuk
  5. Sosyoloji-Ekonomi
  6. Sosyoloji-Siyaset Bilimi
  7. Sosyoloji-Cografya
  C. Sosyolojide Yöntem ve Arastirma Teknikleri
  1. Bilimsel yöntem
  a. Bilimsel çalismalarda ön kabuller
  b. Bilimin nitelikleri
  e. Sosyolojinin bilim oldugunun göstergeleri
  d. Sosyolojinin insan bilimleri içindeki yeri
  2. Sosyolojik arastirmada veri toplama teknikleri
  a. Anket c. Olay incelemesi
  b. Monografi d. Sosyometri vb.
  ISLENIS:
  Bu ünitede;
  - Düz anlatim yöntemiyle. Sosyolojinin olgusal-sosyal olgulari inceleyen-bir bilim dali oldugu, baska deyisle, olgulara dayandigi, olani oldugu gibi inceledigi, deger yargilari vermedigi, yani normatif bir etkinlik olmadigi, pozitif bir özellik tasidigi vurgulanmalidir.
  - Sosyal olay. sosyal olgu terimleri arasindaki fark; ilkinin tekil ve somut oldugun, ikincinin soyutlama ve genelleme yoluyla elde edildigi ve bir süreci ifade ettigi belirtilmelidir.
  - Sosyolojinin, konusuna giren olaylari bilimsel yöntemle arastirdigi belir­tilmelidir. Karsilastirma yöntemiyle, ayrica, topluma ve toplum olaylarina bakis açisi ortaya konulmali, ele alis biçimi bakimindan diger bilimler arasindaki fark açiklanmalidir.
  - Sosyolojide, tarihsel açidan bakildiginda önce kurumsal çalismalarin yapildigina, daha sonralari alan çalismalarina yöneldigine isaret edilmelidir.
  - Kuramsal çalismalarda, makro yaklasimin önem kazandigi, bunda temel ilkenin toplumu bütünlügü içinde kavramak oldugu, bu tutumun bir dönemin toplumsal bunalimlarina çare aramak amacindan kaynaklandigi, bunalima da ancak toplumun bütünü incelenerek çözüm bulunabilecegi, düsüncesine dayandigi belirtilmelidir.
  - Sosyal olaylarin karmasik yapisi, bütünlüge ulasmanin zorlugu, bunun arastirmacilari mikro yaklasima yönelttigi, giderek alan çalismalarinin önem kazandigi verilmelidir.
  - Toplum olabilme kosullari anlatirken, belirli bir toprak parçasi (yurt)'na sahip olma. birlikte yasama istegi tasima degismeye ragmen süreklilik, ortak kültür vb. noktalara deginilmelidir.
  - Sosyolojinin diger insan bilimleriyle iliskisi verilirken benzerlikler, fark­liliklar ve aralarindaki iliskiler gözönünde bulundurulmalidir.
  - Sosyolojide tümdengelimin hipotezlerin kurulmasinda ve kuramlarin ge­lismesindeki rolü açiklanmalidir. Kuramlarin da sosyal olaylarin açiklanisindaki islevi vurgulanmalidir. Tümevarim açiklanirken, bilimsel yöntemin asamalari (gözlem, hipotez, deneyleme ve yasa)'na deginilmelidir. Ayrica gözlemin sosyolojideki önemine deginilerek. bu bilime özgü gözlem yollari (katilimli. katilimsiz gözlem) örnekle açiklanmalidir.
  - Sosyolojik çalsimalarda. sosyal yapi ve sosyal degisme açisindan arastirma yapmanin gerekliligi özellikle vurgulanmalidir.
  - Türkiye'de Sosyolojinin gelisimi ve tarihçesi ile ilgili bir okuma parçasi bu ünitenin sonuna konularak ögrencinin bilgilenmesi saglanmalidir. Kaynakçada konu ile ilgili literatüre yer verilmelidir.
  TEMEL KAVRAMLAR :
  Sosyoloji Arastirma teknikleri
  Toplum Anket
  Toplumsal olgu Monografi
  Toplumsal yigin Sosyometri
  Toplumsal kategori Istatistik
  Deneysel yöntem Örneklem
  DEGERLENDIRME SORULARI :
  1. Toplum halinde yasamak bir zorunluluk mudur? Niçin?
  2. Sosyolojinin konusu nedir? Açiklayiniz.
  3. Sosyolojinin toplum olaylarina bakis açisim yorumlayiniz.
  4. Insanla ilgili her olay niçin sosyolojinin konusu degildir? Açiklayiniz.
  5. Toplum olaylarina sosyolojinin bakis açisi ile hukukun basik açisim karsilastiriniz.
  6. Konulari açisindan Sosyoloji ile Psikoloji arasindaki farki açiklayiniz.
  7. Toplum halinde yasamak, insana neler kazandirmistir? Açiklayiniz.
  S. Monografi tekniginin sonuç taundan nasil yararlanilabilecegim örnekle açiklayiniz
 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  II. ÜNITE: TOPLUMSAL YAPI

  Amaç : 6. Toplumsal yapinin ne oldugunu (neligini) kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. "Yapi" ve "toplumsal yapi"nin ne oldugunu örneklerle açiklama.
  2. Toplumsal yapinin hangi sekillerde ele alinabilecegim ölmeklerle açik­lama.
  3. Fiziki yapi (cografi mekan, toplulugun büyüklügü, küçüklügü vb.) açisindan toplumsal yapiyi açiklama.
  4. Nüfus (demografi) açisindan toplumsal yapiyi açiklama.
  5.Toplumsal iliskiler açisindan "sosyal yapi"yi açiklama.
  6. Kültürel açidan toplumsal yapiyi açiklama.
  7. Tabakalasma açisindan toplumsal yapiyi açiklama.
  8. Toplumsal sistemin özelliklerini açiklama.
  9 . Toplumsal yapi içinde ver alan sistemlerin birbirleriyle etkilesimlerim ör­nekle açiklama.
  10. Toplumsal degismenin anlamim açiklama.
  11. Degismece ragmen toplumsal yapinin sürekliliginin anlamim açiklama.
  Amaç : 7. Toplumsal iliskinin sosyal yapi içindeki yerini kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. " Toplumsal iliski"nin ne oldugunu örnekle açiklama.
  2. Toplumsal iliskinin gerçeklestigi alanlari örnekle açiklama.
  3.Toplumsal iliskilerin nasil bir iliskiler sistemi olusturdugum! açiklama.
  4. Toplumsal iliskinin ö/elliklerini örnekle açiklama.
  5. Toplumsal iliskilerin islevlerim açiklama.
  6. Davranis kalibim açiklama.
  7. Toplumsal yapi içinde iliskilerin nasil bir davranis kalibi olusturdugunu açiklama.
  Amaç : S. "Toplumsal statü" ve "toplumsal rol"ün "ne oldugunu" kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Bireyin toplumdaki yerinin belirlenmesinde etkili olan "toplumsal statü" ve "toplumsal rol"ün anlamim açiklama.
  2. Statü ve rol iliskisin örnekle açiklama.
  3. Rollerin statülerce nasil belirlendigim örnekle açiklama.
  4. Statü ve rol ile toplumsal iliski arasindaki baglantiyi açiklama.
  5. Statü ve rol ile toplum yapisi arasindaki iliskiyi açiklama.
  6. Toplumsal statüleri siniflandirmayi örnekle açiklama.
  7. Statü ve rolün toplumlara ve kültürlere göre nasil degisebilecegini örnekle açiklama.
  8. Bir toplumsal statünün diger toplumsal statüleri ile iliskisin! açiklama.
  9. Bireyin nasil birden fazla statüsünün olabilecegim örneklerle açiklama.
  10. Farkli statülere göre farkli rollerin nasil benimsendigim örnekle açiklama.
  11. "Anahtar statü", "anahtar rol" kavramlarim örnekle açiklama.
  12. "Rol çatismasi"ni örnekle açiklama.
  13. Açik olmayan rollerle, sürekli olmayan rollerin rol çatismasina nasil neden oldugunu açiklama.
  14. Davranis biçimi ile rol iliskisin açiklama.
  15. Davranis biçimi ile statü arasindaki iliskiyi açiklama.
  16. Rol çatismasinin yaratacagi bunalimi giderebilme yollarim açiklama.
  Amaç : 9. "Toplumsal degerlersin "ne oldugunu" kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. "Toplumsal degersin ne oldugunu açiklama.
  2. Toplumsal degerlerin maddi ve manevi açilardan nasil ele alinabilecegim örnekle açiklama.
  3. Toplumsal degerlerin toplumsal yapi ve toplumsal düzen açisindan öne-mini açiklama.
  4. Toplumsal degerlerin nasil olustugunu açiklama.
  5. Toplumsal degerlerin islevlerim açiklama.
  6. Toplumsal degerlerin yavas degismesinin nedenini açiklama.
  7. Toplumsal degerlerin, toplumlara ve gruplara göre nasil degistigini örnekle açiklama.
  8. Toplumsal degerlerin toplumsal iliskilerdeki rolünü açiklama.
  9. Gruplarin ve kurumlarin toplumsal degerlerle iliskisin! açiklama.
  10. Statülerin belirlenmesinde toplumsal degerlerin islevim açiklama.
  11. Toplumsal kimligin olusmasinda degerlerin islevim açiklama.
  Amaç : 10. "Toplumsal normsun "ne oldugunu" kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. "Toplumsal normsun ne oldugunu açiklama.
  2. Toplumsal norm türlerim açiklama.
  3. Normlarin toplumsal islevlerim açiklama.
  4. Toplumsal düzen açisindan normlarin önemini açiklama.
  5. Toplumsal iliskilerde normlarin islevlerim açiklama.
  6. Sosyal uyumla normlar arasindaki iliskiyi açiklama.
  7. Normlarin toplumsal degerlerle iliskisini açiklama.
  Amaç : 11. "Toplumsal Kontrolsün "ne oldugunu" kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. "Toplumsal Kontrolün ne oldugunu açiklama.
  2. Toplumsal kontrolün amacim açiklama.
  3. Toplumsal kontrol türlerim örnekle açiklama.
  4. Toplumsal kontrolün islevlerim açiklama.
  5. Toplumsal kontrolün gruplar, kurumlar, statü ve rollerle iliskisini açiklama.
  6. Toplumsal kontrolün toplumsal yapi ve düzen açisindan önemini açiklama.
  7. Toplumsal kontrolün normlarin yaptirim gücü ile iliskisini açiklama.
  8. Toplumsal kontrolün, toplumsal iliskileri düzenlemedeki rolünü açiklama.
  9. Toplumsal kontrolün bireyler üzerindeki etkisinin niteligini açiklama.
  Amaç : 12. 'Toplumsal sapma'nin "ne oldugunu kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. 'Toplumsal sapma'nin ne oldugunu açiklama.
  2. Normlar üzerinde uyusma ve uyusmazligin ne oldugunu açiklama.
  3. Psikolojik nedenlere dayanan sapma davranislarinin örnekle açiklama.
  4. Sosyal etkenlere dayana sapma davranislarim örnekle açiklama.
  5. Kültür çatismamsi ve grup farkliliklarinin sapma davranislarina etkilerim açiklama.
  6. Sosyallesme sürecinin sapma davranislari ile iliskisini açiklama.
  7. Sosyallesme sürecinin sapma davranislari ile iliskisini açiklama.
  8. Hizli degismenin sapma davranislari ile iliskisini açiklama.
  c ). "Toplumsal kimliksin sapma davranislari ile iliskisini açiklama.
  Amaç : 13. "Toplumsal grup"larin yapi ve islevlerim kavrayabilme.
  Davranirlar :
  1. "Toplumsal grup"un ne oldugun açiklama.
  2. Toplumsal gruplarin genel özelliklerim açiklama.
  3. Toplumsal gruplarin islevlerini örnekle açiklama.
  4. Toplumsal gruplarda toplumsal iliskilerin rolünü açiklama.
  5. Toplumsal gruplarda statü ve rol iliskilerim örnekle açiklama.
  6. Toplumsal grubun yapisim açiklama.
  7. Gruplarin toplum yapisi ile iliskisini açiklama.
  8. Toplumsal gruplari ö/elliklerine göre siniflandirma.
  9. Gruplarin nicelik ve nitelik bakimindan farkliligini örnekle açiklama.
  Amaç : 14. "Köy'ün yapisini kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Köy öncesi döneminin özelliklerini maddeler halinde açiklama.
  2. Topraga yerlesmenin önemini açiklama.
  3. Kov toplumsal yapisinin özelliklerini açiklama.
  4. Köyde toplumsal delismenin ö/elligini açiklama.
  5. Türkiye'de köy toplumsal grubunun sorunlarim örnekle yorumlama.
  Amaç : 15. "Kent". "Büyük Kent*'. "Metropol'ün yapisim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Kent yasantisina geçisin nedenlerim açiklama.
  2. Kent toplumsal grubunun özelliklerini açiklama.
  3. Kentin toplumsal yapisim açiklama.
  4. Günümüzde kentlesme olgusunun nedenlerim açiklama.
  5. Kentlesme-sanayilesme iliskisini yorumlama.
  6. Sagliksiz kentlesme ve dogurdugu sorunlari açiklama.
  7. Kent yasaminda hizli toplumsal degismenin varligini örnekle açiklama.
  8. "Metropollesme" olgusunu açiklama.
  9. Metropollerin yapisal ö/elliklerini açiklama.
  Amaç : 16. "Millet" kavraminin kapsamim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Bir toplumsal grup olarak milletin özelliklerim açiklama.
  2. Milleti meydan getiren unsurlar (toprak birligi, soy birligi, ekonomik birlik. tarih, dil. din. kültür, ülkü birligi )'i açiklama.
  3. Milliyetçilik kavraminin ne oldugunu açiklama.
  4. Atatürk'ün millet anlayisim açiklama.
  5. Atatürk'ün milliyetçilik anlayisim açiklama.
  6. Atatürk'ün halkçilik anlayisim açiklama.
  7. "Milli birlik"in saglanmasinin. toplumun devamliligi açisindan önemini açiklama.
  Amaç : 17. "Toplumsal tabakalasma"nin "ne oldugunu" kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. "Toplumsal tabaka" ve "Toplumsal tabakalasma" kavramlarim açiklama.
  2. "Toplumsal sinif* kavramim örnekle açiklama.
  3. Tabaka ve sinif kavramlari arasindaki farklari örnekle açiklama.
  4. "'tabakalasma piramidi"ni açiklama.
  5. Tabakalar (alt. orta, üst)'in genel özelliklerim açiklama.
  Amaç : I8. Toplumsal tabakalasma sekillenirin yapisim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. "Kapali tabakalasma"nin ne oldugunu açiklama.
  2. Kapali tabakalasmanin genel özelliklerim belirtme.
  3. "Yari kapali tabakalasma"nin ne oldugunu açiklama.
  4. Yari kapali tabakalasmanin genel özelliklerim belirtme.
  5. "Açik sinif tabakalasmasi"nin ne oldugunu açiklama.
  6. Açik sinif tabakalasmanin genel özelliklerim belirtme.
  7. Açik sinif tabakalasmasi örnegi- olarak demokratik toplumlarin tabakalasma yapisim açiklama.
  Amaç : 19. "Toplumsal hareketliliksin "ne oldugunu" kavrayabilirle.
  Davranislar :
  l. "Toplumsal hareketlilik"in ne oldugunu açiklama.
  2. "Dikey hareketliliksin ne oldugunu açiklama.
  3. Dikey hareketliligi artiran etkenler 'egitim, statülerin yasal nitelik kazanmasi, gü vb.)'in rolünü açiklama.
  4. Dikey hareketliligin toplumsal sonuçlarim örnekle açiklama.
  5. Yatay hareketlilik'in ne oldugunu açiklama.
  6. Yatay hareketlilik türlerim siralama.
  7. Toplumsal yapida yatay hareketliligi örnekle açiklama.
  8. Cografi mekan'da yatay hareketliligi örnekle açiklama.
  9. Cografi hareketlilik (göçlersin nedenlerim açiklama.
  10. Göçlerin olusturdugu toplumsal sonuçlari açiklama.
  11. Toplumsal hareketlilik ile toplumsal degisme arasindaki iliskiyi örnekle açiklama.
  KONULAR :
  A. Toplumsal Yapi ve Toplumsal Iliskiler
  1. Toplumsal yapi
  2. Toplumsal iliskiler
  3. Toplumsal iliski ile ilgili temel kavramlar
  a. Toplumsal statü ve roller
  b. Toplumsal degerler
  c. Toplumsal normlar
  d. Toplumsal kontrol
  e. Toplumsal sapma.
  B. Toplumsal Gruplar
  1. Toplumsal grup ve özellikleri
  2. Toplumsal grup çesitleri
  3. Toplumsal grup örnekleri
  a. Köy-öncesi ve köy
  b. Kent ve metropoller
  c. Millet
  C. Toplumsal Tabakalasma ve Toplumsal Hareketlilik
  l. Toplumsal tabakalasma
  2. Toplumsal tabakalasma türleri
  a. Kapali tabakalasma
  b. Yari kapali tabakalasma
  c. Açik sinif tabakalasma
  3. Toplumsal hareketlilik
  4. Toplumsal hareketlilik türleri
  a. Dikey hareketlilik
  b. Yatay hareketlilik
  Bu ünitede yer alan Atatürkçülükle Ilgili Konular:
  - Atatürk'ün Millet Anlayisi
  - Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayisi
  - Atatürk'ün Halkçilik Anlayisi
  ISLENIS :
  Bu ünitede;
  - Düz anlatim yöntemiyle, toplumun çesitli yönleri dikkate alinarak sosyal yapinin temel unsurlari açiklanmalidir. Fiziki yapi. demografik yapi, iliski yapisi. kültürel yapi örneklerle verilmeli, birbirleriyle iliski içinde meydana getirdikleri bütünlügün sosyal yapi oldugu vurgulanmalidir.
  - Toplumsal tabakalasma açiklanmali, bunun toplumsal yapiyi belirleyen temel etkenlerden biri oldugu belirtilmelidir.
  - Toplumsal sistem örnekle açiklanmali, sonra sistem ve alt sistemler arasindaki baglanti; ardinda da. Bunlarin toplumsal yapi ile iliskisi ortaya konulmalidir.
  - Düz anlatim ve tartisma yöntemleri birlikte uygulanarak; toplumsal degismenin sürekliligi, maddi ve maddi olmayan kültür unsurlarinin degisme hizinin ayni olmadigi, ikincilerin degisme hizinin daha düsük yani bir "kültürel gecikmedin söz konusu oldugu açiklanmalidir. Ayrica, toplumsal yapida sürekli degisme olmasina ragmen, yapinin varligim korudugu, baska bir deyisle toplumsal yapinin hem degistigi hem de süreklilik özelligi tasidigi vurgulanmalidir.
  - Toplumsal iliskilerin toplumsal yapi ile bagi kurulmali, bu iliskilerin toplumsal yapinin temel dayanaklarindan biri oldugu belirtilmelidir. Ayrica, toplumsal iliskiler açiklandiktan sonra, bunlari belirleyen, düzenleyen, denetleyen (statü, rol. degerler, normlar, toplumsal kontrol vb.) etkenler verilmelidir.
  - Toplumsal iliskiler açiklanirken, davranis kalibinin islevi verilmeli; "ayni davranista bulunan insanlarin sürekli yinelemeler yoluyla biçimlendikleri, düsünceler ve hareketlerdeki bu yinelenislerin bir kültürel örüntü olusturdugu" anlatilmalidir.
  - Karsilastirma yoluyla toplumsal davranisin ne oldugu açiklanarak normlarla karsilikli iliskisi örneklerle açiklanmalidir.
  - Degerlerin olusmasi ve degismesi. toplumun kurumlari )hukuk. ahlak, din vb.riyle iliskileri gözönünde bulundurularak açiklanmalidir. Herhangi bir kurumda sekillenen bir degerin zamanla toplumsal bir deger biçimini kazandigi gibi degerini yitirebilecegini de vurgulanmalidir. Maddi kültür unsurlarindan meydana gelen degismelerin degerler sisteminde nasil sekillendigi örnekle verilmelidir. Degerler sisteminin de maddi kültür unsurlari üzerinde etkileri açiklanmalidir.
  - Degerler, normlar toplumsal kontrol konulari, birbirleriyle iliskileri. birbirlerine etkileri ve toplum düzenini saglamadaki rolleri dikkate alinarak, örneklerle anlatilmalidir. Sapma davranislarinin ortaya çikis nedenler (psikolojik nedenler, sosyal nedenler, kültür çatismasi, grup farkliligina dayanan nedenler vb.)'i belirtilerek örnekle açiklanmalidir.
  - Tartisma yöntemiyle. Türkiye'de Köy toplumsal grubu anlatilirken sosyal hareketlilik (mobilite) nedenleri vurgulanmali, bu olgu hem köy hem kent. hem de uluslararasi boyutuyla ele alinmalidir. Bu çerçevede "göç", "kentlesme", "çevre kirliligi", "gecekondulasma" vb. sorunlar üzerinde durulmalidir.
  - Millet olusturan unsurlarin bir bütün içinde anlamli olduklari, hiçbirinin tek hasma milleti olusturmaya yetmeyecegi vurgulanmalidir. Bu unsurlardan bazilarinin tarihsel süreç içinde o milleti meydana getirmis olabilecegi, baska bir deyisle her milletin kendine özgü ve sentez sonucu olustugu açiklanmalidir. Ayrica. Atatürk'ün "millet", "milliyetçilik" ve "halkçilik" anlayisi da verilmelidir.
  - Tabakalasma konusu açiklanirken farkli tabakalasma siniflamalar (kölelik. kast sistemi, mülkiyet sistemi, sinif sistemi vb.)'i oldugu belirtilmelidir.
  TEMEL KAVRAMLAR :
  Demografi Davranis kalibi, biçimi
  Toplumsal yapi Degerler
  Toplumsal iliski Normlar
  Toplumsal grup Tabakalasma
  Toplumsal kontrol Toplumsal hareketlilik
  Toplumsal sapma
  Statü ve rol
  DEGERLENDIRME SORULARI :
  1. Toplumun fizik yapisim açiklayiniz.
  2. Nüfus yapisim bilmenin toplumsal açidan önemini tartisiniz.
  3. Toplum yapisinin degisebilme ve süreklilik özelliklerim açiklayiniz.
  4. Etkilesme olmadan toplumsal iliski olabilir mi'? Açiklayiniz.
  5. Statü ve rol arasinda nasil bir iliski vardir? Açiklayiniz.
  6. Statü ile davranis biçimi iliskisini açiklayiniz.
  7. Degerlerle normlar arasindaki iliskiyi açiklayiniz.
  8. Normlarin yaptirim gücü ne zaman hissedilir? Örnekle açiklayiniz.
  9. Toplumsal gruplarin islevlerim örnekle açiklayiniz.
  10. Küçük gruba bir örnek vererek yapisim açiklayiniz.
  11. Köy ve kent gruplarim iliskiler açisindan karsilastiriniz.
  12. Milleti olusturan unsurlar arasindaki iliskiyi açiklayiniz.
  13. Tabaka ve toplumsal sinif kavramlarim ayrica özellikleri yönünden karsilastiriniz.
  14. Dikey hareketliligi bir örnekle açiklayiniz
 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  III. ÜNITE: KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR
  Amaç : 20. Kültür kavraminin "ne oldugunu kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Kültür kavramim örnekle açiklama.
  2. Kültürün maddi ve maddi olmayan yanlarim örnekle açiklama.
  3. Kültürün maddi ve maddi olmayan yanlari arasindaki iliskiyi açiklama.
  4. Kültürün milli ve evrensel boyutlarim açiklama.
  5. "Kültürel gecikme^nin ne oldugunu açiklama.
  6. "Alt kültür" ün anlamim açiklama.
  7. Alt kültürün milli kültür ile iliskisin) açiklama.
  8. Kültürün temel islevlerim açiklama.
  Amaç : 21. Kültürün, kendisini olusturan kültürel unsurlarla arasindaki iliskiyi kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Kültürün toplumsallik, ögrenilirlik. tarihsellik. süreklilik, görelilik özelliklerim açiklama.
  2. Örf ve adeti örnekle açiklama.
  3. Örf ve adetin kültür içindeki yerini örnekle açiklama.
  4. Kültürün davranis biçimi ile iliskisini açiklama.
  5. Kültürün dil ile iliskisini açiklama.
  6. Kültürün egitim ile iliskisini açiklama.
  7. Sanat-kültür iliskisini örnekle açiklama
  8. Kültürün hem zamanla, hem de toplumdan topluma nasil degistigini açiklama.
  9. Kültür, dil, sanat konularinda Atatürk'ün görüslerini yorumlama.
  Amaç : 22. Kültürün kazanilmasinin önemini kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Kültüre katilmanin anlamim örnekle açiklama.
  2. Kültürü katilma sekillerim örnekle açiklama.
  3. Sosyallesmenin anlamim açiklama.
  4. Sosyallesme-kültür iliskisini' açiklama.
  5. Sosyallesmede etkili olan temel sosyal kurumlar (aile, okul, ekonomi, din vb.nin islevlerini açiklama.
  6. Kültür-kisilik iliskisini açiklama.
  7. "Kültürel kimlik" kavramim örnekle açiklama.
  8. "Kültürel benzesme", "kültürel farklilik" kavramlarim örnekle açiklama.
  9. "Kültürleme", "kültürlenme", "kültürlesme" kavramlarim örnekle açiklama.
  10. "Kültür emperyalizmi", "kültürel yozlasma" kavramlarim örnekle açiklama.
  11. Atatürk'ün bu konulardaki görüslerini açiklama.
  Amaç : 23. "Toplumsal kurum" kavraminin anlam bilgisi.
  Davranislar :
  1. "Kurum"un ne oldugunu söyleme/yazma.
  2. Kurumun yapisal özelliklerini siralama.
  3. Toplumsal kurumun anlamim söyleme/yazma.
  4. Toplumsal kurumlari siralama.
  5. Örgütlenmenin anlamim söyleme/yazma.
  Amaç : 24. Kültür-toplumsal kurum iliskisini kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Toplumsal kurumun maddi ve maddi olmayan unsurlarim açiklama.
  2. Toplumsal kurum-örgütlenme iliskisini açiklama.
  3. Toplumsal kurumun kültürle iliskisini açiklama.
  Amaç : 25. Aile kurumun yapisal özelliklerim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  Amaç : 25. Aile kurumun yapisal özelliklerim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Ailenin niteligim açiklama.
  2. Ailenin toplumsal yapisim açiklama.
  3. Tarihte ve günümüzde aile ve akrabalik iliskilerini açiklama.
  4. Ailede dayanismanin önemini açiklama.
  5. Toplum yapisinda meydana gelen köklü degisimlere bagli olarak aile yapisindaki degismeleri açiklama.
  Amaç : 26. Ailenin toplumsal islevlerim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Ailenin, insan soyunun devamim saglama islevim açiklama.
  2. Aile bireylerim temel ihtiyaçlarim karsilama görevini açiklama.
  3. Egitim görevini açiklama.
  4. Kültürün tasiyiciligi görevini açiklama.
  5. Ailenin sosyallesmedeki rolünü açiklama.
  Amaç : 27. Evlilik türleri bilgisi.
  Davranislar :
  1. Evliligin anlamim söyleme/yazma.
  2. Evlilik biçimlerim siniflandirma.
  3. Içten evlenme (Endogaminin ne oldugunu söyleme/yazma.
  4. Distan evlenme (Ekzogami)'nin ne oldugunu söyleme/yazma.
  5. Tek eslilik (Monogami)'in ne oldugunu söyleme/yazma.
  6. Çok eslilik (Poligami)'in ne oldugunu söyleme/yazma.
  7. Yerlesilen yere göre evlilik çesitlerini (Matrilokal, Patrilokal, Neolokal) siralama.
  8. Evlilik türleriyle toplumun yapisi arasindaki iliskiyi belirtme.
  9. Günümüzde evlilik anlayisinin ne oldugunu belirtme.
  Amaç : 28. Aile türleri bilgisi.
  Davranislar :
  1. Aile türlerini siniflandirma.
  2. Büyüklüklerine göre (büyük-küçük) aile tiplerinin özelliklerim siralama.
  3. Otoriteye göre (babaerkil-anaerkil) aile tiplerinin özelliklerini siralama.
  4. Günümüzdeki çekirdek ailenin özelliklerini siralama.
  5. Çekirdek ailenin toplum yapisi içindeki yerini belirtme.
  Amaç : 29. Bosanma ve sonuçlarim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Bosanmanin ne oldugunu açiklama.
  2. Tarihsel süreçte bosanmanin varligim örnekle açiklama.
  3. Medeni Kanun'a yöre bosanma nedenlerim açiklama.
  4. Bosanmanin, esleri üzerindeki etkilerim açiklama.
  5. Bosanmanin, çocuklar üzerindeki etkilerim açiklama.
  6. Bosanmanin, toplumsal sonuçlarim açiklama.
  7. Bosanmayi güçlestiren toplumsal kurallari açiklama.
  Amaç : 30. Kadinin, toplum içindeki yerini kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Geçmisten günümüze kadinin toplum içindeki rolünü örnekle açiklama.
  2. Kadinin aile içindeki islevlerim açiklama.
  3. Kadinin ekonomik hayattaki rollerim açiklama.
  4. Atatürkçü düsüncede kadinin yerini açiklama.
  5. Medeni Kanun'un kadina tanidigi sosyal, siyasal ve ekonomik haklari örnekle açiklama.
  Amaç : 31. Din kurumunun yapisim kavrayabilirle. Davranislar :
  1. Sosyolojide din olgusunun ele alinis biçimlerim açiklama.
  2. Sosyolojide dinin kökeni ile ilgili totemi/m animizm, naturizm, monoteizm, politezim gibi görüsleri açiklama.
  3. Dinin toplumsal ve psikolojik islevlerim açiklama.
  4. Geçmisten günümüze din ve toplumsal düzen iliskisin! açiklama.
  Amaç : 32. Din ve laiklik iliskisin) kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Laikligin anlamim açiklama.
  2. Din ve laiklik iliskisini örnekle açiklama.
  3. Atatürkçü düsüncede laiklik anlayisim açiklama.
  4. din ve vicdan hürriyetinin önemini açiklama.
  5. Anayasa'da yer aldigi sekliyle laiklik kavramim açiklama.
  Amaç : 33. Ekonominin temel kavramlari bilgisi.
  Davranislar :
  1. ekonominin tanimim söyleme/yazma.
  2. ekonominin temel kavramlari (ihtiyaç, mal. hizmet vb.)'ni siralama.
  3. Verilen bir temel kavramin tanimim söyleme/yazma.
  4. Ihtiyaçlari belirleyen kültürel etmenlerin neler oldugunu söyleme/yazma.
  5. ekonomide rasyonelligin tanimim söyleme/yazma.
  Amaç : 34. ekonominin temel konularim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Ekonominin verilen ana unsurlarindan birisini örnekle açiklama.
  2. Üretimin verilen ana unsurlarindan birisini. örnekle açiklama.
  3. Tüketim mallarim siniflama.
  4. Tüketimi belirleyen kültürel etmenleri örnek vererek açiklama.
  5. enflasyon, devalüasyon ve deflasyon kavramlarim karsilastirmali olarak açiklama.
  6. Tasarruf sekillerim açiklama.
  7. Tasarruflarin iyi degerlendirilmesinin önemini açiklama.
  8. Milli gelirin dagilim sekilleri olan fonksiyonel ve bireysel dagilimi açiklama.
  9.Fonksiyonel dagiliminda alinan pay çesitleri olan rant. faiz. kar ve ücretin "ne oldugu"nu açiklama.
  10. Mesleki ve teknik is bölümünü örnek vererek açiklama.
  11.Is birliginin önemini örnekle açiklama.
  Amaç : 35. Ekonomik sistemlerin özelliklerim kavrayabilme.
  Davranislar :
  I. "ekonomik sistem" kavramim tanimlama.
  2. Ekonomik sistemler (kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi)' siralama.
  3. Verilen bir ekonomik sistemin temel ilkelerim maddeler halinde açiklama.
  4. Verilen bir ekonomik sistemin yetersizliklerim maddeler halinde açiklama.
  5. Atatürk'ün ekonomik sistemlerle ilgili görüslerim açiklama.
  6. Ekonomik sistemlerin temel sonuçlarim maddeler halinde açiklama.
  Amaç : 36. Siyasal kurumlarin "ne oldugusun kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Siyaset kavraminin ne oldugunu açiklama.
  2. Siyasal kurumlar (devlet, hükümet parlamento vb.) siralama.
  3. Egemenligin mesruiyet (haklilik)'ini açiklama.
  4. Devlet kavraminin ne oldugunu açiklama.
  5. Vatan, halk, otorite gibi. devletlerin temel unsurlarim açiklama.
  6. Devletin temel islevlerim açiklama.
  7. Hükümet kavramim açiklama.
  8. Devlet-hükümet iliskisin! örnekle açiklama.
  9. Hükümetlerin olusumunu açiklama.
  10. Parlamentonun anlamim açiklama.
  11. Siyasal partilerin amaçlarim açiklama.
  12. Çagdas devlet anlayisi yönünden siyasal partilerin islevlerim örnekle açiklama.
  13. Seçim sistemlerinin özelliklerim açiklama.
  14. Propagandanin siyasal hayattaki islevini açiklama.
  15. Iletisim araçlarinin demokrasinin kurumlasmasi açisindan önemini açiklama.
  Amaç : 37. Siyasal yönetim sekillerinin "ne oldugu"nu kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. "Siyasal yönetim" kavramim açiklama.
  2. Siyasal yönetim sekillerim siralama.
  3. Siyasal yönetim sekillerinin genel özelliklerim, maddeler halinde açiklama.
  4. Demokrasi kavramim açiklama.
  5. Özgürlük kavramim açiklama.
  6. [esitlik kavramim açiklama.
  7. Adalet kavramim açiklama.
  8. Özgürlük kavraminin demokrasi açisindan önemini örnekle açiklama.
  9. Esitlik kavraminin demokrasi açisindan önemini örnekle açiklama.
  10. Adalet kavraminin demokrasi açisindan önemini örnekle açiklama.
  11. Bu kavramlar arasindaki iliskiyi açiklama.
  12. "Kuvvetler ayriligi'" ilkesini açiklama.
  13. Demokratik yönetimlerde kuvvetler ayriligi ilkesinin önemini açiklama.
  14. Bu yönetimlerde insanin varligina, haklari ve özgürlüklerine verilen önemi açiklama.
  15. Atatürkçü düsüncede insanlik, hak ve sorumluluk kavramlarim açiklama.
  16. Atatürkçülügün önemini açiklama.
  17. Atatürkçülügün "bütünlük" niteligim açiklama.
  18. "Atatürkçülügün yabanci ideolojilerle niçin açiklanamayacagini yorumlama.
  KONULAR:
  A. Kültür
  1. Kültürün anlami
  2. Kültürün özellikleri
  3. Kültürün islevleri
  4. Kültürün kazanilmasi
  B. Toplumsal Kurumlar
  1. Toplumsal kurumun anlami
  2. Kültür-toplumsal kurum iliskisi
  3. Toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset vb.)'ni çesitleri
  C. Aile ve Akrabalik
  1. Temel kurum olarak aile
  a. Ailenin anlami
  b. Aile ve akrabalik
  c. Ailenin özellikleri
  d. Ailenin temel islevleri
  2. Evlilik türleri
  3. Aile türleri
  4. Bosanma ve sonuçlari
  5. Kadinin toplumsal yeri
  D. Din
  1. Sosyolojik açidan din
  2. Din ve toplumsal düzen
  3. Din ve laiklik
  E. Ekonomik
  1. Ekonominin anlami
  2. [ekonominin temel unsurlari
  a. Üretim (doga. emek. sermaye, tesebbüs)
  b. Tüketim
  c. Bölüsüm
  3. Ekonomik sistemler
  F. Siyaset
  1. Siyasetin anlami
  2. Siyasetin temel kavramlari
  3. Siyasal yönetim sekilleri
  4. Atatürkçü düsünce sistemi a. "Bütünlük niteligi"
  h. "Yabanci ideolojiler"den farki
  Bu ünitede yer alan Atatürkçülükle ilgili konular
  - Atatürk'ün kültür konusundaki görüsleri
  - Atatürkçü düsüncede Türk Kadininin yeri
  - Atatürkçü düsüncede laiklik anlayisi
  - Dm ve vicdan hürriyeti
  - Ana\asadaki laiklik kavrami
  - Atatürk'ün ekonomik sistemlerle ilgili görüsleri
  - Atatürkçü düsüncede insanlik, hak ve sorumluluk
  - Atatürkçülügün önemi
  - Atatürkçülügün bütünlük niteligi
  - Atatürkçülügün yabanci ideolojilerden farki
  ISLENIS :
  Bu ünitede:
  Düz anlatim yöntemiyle kültürün çok anlamli ve genis kapsamli bir kavram oldugu, sosyolojik anlamda tanimlama güçlügünün hu durumdan kaynaklandigi belirtilmelidir. Bu çerçevede, maddi ve maddi olmayan, objektif-subjektif boyut. kültür-uygarlik gibi ayrimlarin yapay bir nitelik tasidigi. Aslinda bir kültür ögesinde bu özelliklerin birlikte görülebilecegi vurgulanmalidir. Bu tür ayrimlarin, kültür kavraminin içerigim kavramak için yapildigi unutulmamalidir.
  - Kültürün özellikleri belirtilirken toplum halinde yasamaktan dogdugu. egitim ve ögretim yoluyla sonradan kazanildigi, devamlilik gösteren bir süreç oldugu, toplumlara göre degisen özellikler gösterdigi, ayrica bir toplumda hile sürekli degistigi vurgulanmalidir.
  - Davranis kaliplarinin kültürün olusumundaki islevi örneklerle verilmelidir.
  - Dil. sanat, egitim vb. konularla kültür arasinda karsilikli iliski (etkilesim) oldugu örnekle açiklanmalidir. (Örnegin, dil hem bir kültür ürünüdür, hem de diger kültür ürünlerinin devamim saglar. Sanat eseri, belirli bir kültür içinde yetisen sanatçi tarafindan ortaya konur. Ama o kültürün özelliklerim kusaklar boyunca tasir, vb.)
  - Örf. adet. gelenek ve göreneklerin "köklesmis kültür içerikleri" anl----- geldigi, kültürel unsurlarin kusaklar boyu sürekliligim saglayan ögeler oldugu vurgulanmalidir.
  - Kültürün kazanilmasinin gerekliligi, bireyin sosyallesmesinin hem toplum. hem de kültür açisindan tasidigi önem belirtilmelidir.
  - Kültürler arasi etkilesimin varligi, bu tür iliskilerle onlarin yeni sentezlere ulastiklari, alinan kültür ögelerinin zamanla benimsendigi, ancak zit degerlere dayanan anlayislarin varliginin böyle bir sentezi güçlestirdigi vurgulanmalidir.
  - 'Toplumsal kurum" kavrami açiklanirken, toplumsal yapi ve kültür iliskileri dikkate alinmali, bunlar arasindaki baglar kurulmalidir. Temel sosyal kurumlar islenirken, burada kurulan baglar korunmalidir.
  - Aile ve akrabalik konusunda. ailenin neden bir temel kurum oldugu. sosyolojik açidan niye önem tasidigi vurgulanmalidir. Aile ve akrabalik anlayisinda. tarih boyunca görülen farkliliklara deginilmeli. aila yapilari arasindaki iliskiler kurularak verilmelidir. Akrabalik baginin neve göre olustugu belirtilmelidir. Sonunda. modern ailenin yapisal özellikleri vurgulanarak. bugünkü akrabalik anlayisinin geçmistekilerden farki açiklanmalidir.
  - Aile-içi dayanismanin hem birey, hem de aile birligi açisindan önemi verilmelidir. Günümüz ailesinde dayanismanin anlami ile geçmiste görülen aile tiplerindeki dayanismanin farki vurgulanmalidir. Ayrica, bosanmanin da aile kurumu kadar eski oldugu belirtilmelidir. Çocuklarin.' büyük aile tipindeki bosanmalarldan etkilenmeleri ile günümüz aile tipindeki bosanmalardan etkilenmeleri arasindaki fark gösterilmelidir. Bu arada, kadinin toplumdaki yeri ve fonksiyonu ile bosanma arasinda bag kurulmalidir.
  - Tarih boyunca kadinin toplumsal yeri anlatilirken. Cumhuriyet döneminde kadina verilen haklar ve bunlarin kullanimi arasinda iliski kurulmalidir. Bu dönem kadini, haklar açisindan Bati toplumlarindaki kadinla karsilastirilmalidir.
  - Dinin anlami açiklanirken, sosyolojinin bunu nasil ele aldigi vurgulanmali. bakis açisi verilmelidir. Dinin kökeni ile ilgili yaklasimlar. "Toplumlarda din olgusu nasil olusmustur?" sorusunu karsiligi olacak sekilde -genel çizgilerle- ortaya konulmalidir.
  - Dinlerin toplumsal ve bireysel açidan önemi ve islevi örneklerle açiklanmalidir. Ayrica, toplumsal düzenle din iliskisi belirtilmelidir.
  - Laiklik kavrami ve uygulamasi. üniter yapinin geregi olarak Anayasa'daki anlami ve pratigi ile. Atatürkçü düsünce çerçevesinde açiklanmalidir.
  - Ekonominin: sinirsiz ihtiyaçlarla sinirli kaynaklar arasinda denge kurma cabasi oludugu vurgulanmalidir.
  - Ihtiyaçlarin hangi açilardan sinirsiz, hangi açilardan sinirli, ayni sekilde mallarin ve hizmetlerin hangi bakimdan sinirli, hangi bakimdan sinirsiz olabilecegi Örnekle açiklanmalidir. Bunun yaninda. ihtiyaçla ekonomik ihtiyaç ayrimi yapilmalidir.
  - Üretimin ne oldugu, üretim ögeleri ile açiklanmalidir.
  - Ekonominin ön kabullerinden biri olan "insanlar, sinirli kaynaklar ile sinirsiz ihtiyaçlar arasinda denge saglarken rasyonel davranirlar." ifadesindeki rasyonelligin anlami açiklanmalidir. Toplumlara, kültürlere hatta kisilere göre rayonalitenin farkli anlamlar tasiyabilecegi belirtilmelidir.
  - Ekonomik sistemler verilirken, bunlarin temel ayrimlari vurgulanmali, açiklanmalidir.
  Enflasyonun nedenleri ve toplumsal sonuçlari örneklerle ortaya konulmalidir.
  - Çagimizda. teknik is bölümünün geregi açiklanmali, dogurdugu bazi olumsuzluklara ragmen varolus nedenleri verilmelidir. Bu çerçevede ise yabancilasmanin ne oldugu belirtilmelidir.
  - Çagimizda teknik is bölümünün geregi açiklanmali, dogurdugu bazi olumsuzluklara ragmen varolus nedenleri verilmelidir. Bu çerçevede ise yabancilasmanin ne oldugu belirtilmelidir.
  - Is gücünün egitimle, özellikle örgün egtimle iliskisi açiklanmalidir.
  - Devletin, egemenligin örgütlenmis biçimi oldugu vurgulanmalidir. Egemenligin, tarih boyunca (sitelerden imparatorluklara. milli devletlere kadar) degisik kaynaklari olabilecegi açiklanmalidir. Yine devletin otokratik ve demokratik biçimleri olabilecegi söylenmelidir
  Devletin soyut anlami ile onu somutlastiran boyutu (bayrak. cumhurbaskanligi, yasama, yürütme, yargi organlari vb.) açiklanmalidir.
  - Demokrasinin genel ilkeleri verilirken, esitlik ve özgürlük ilkelerinden birisine agirlik verip digerini önemsememenin. sistemin tam olmasini engelleyecegi belirtilmelidir.
  - Parlamenter sistemin ve siyasal partilerin demokrasi için tasidigi anlam açiklikla ortaya konulmalidir.
  - Yasama, yürütme ve yargi güçlerinin ayriliginin demokrasi açisindan önemi belirtilmelidir.
  - Laiklik ilkesinin anlami, bu ilkenin din ve vicdan hürriyeti açisindan önemi vurgulanmalidir.
  - Baskici yönetim biçimlerinin neden kabul edilemeyecegi örneklerle verilmeli, demokrasinin üstünlügü nedenleriyle açiklanmalidir.
  - 'l emel insan haklarinin neler oldugu belirtilerek. devletin bu haklarin güvencesi olabilmesinin ölçütleri siralanmalidir.
  - Sivil toplum, devletçilik, birey-devlet iliskisi gibi günümüzde özel önem tasiyan kavramlar, ilgili yerlerde açik-bir biçimde- kullanilmalidir.
  - Egemenligin mesru olmasinin kosullarinin neler oldugu, hu açidan çogulcu demokrasinin önemi verilmelidir.
  Atatürkçü düsüncenin anlami, bu çerçevede insanin haklari ve sorumluluklari, özgürlük ve esitlik kavramlarinin yeri belirtilmelidir. Bu düsüncenin bir ideoloji degil, aksine. Türkiye'nin kendine özgü sartlarinda bir modernlesme programinin çerçevesi oldugu vurgulanmalidir.
  - Tarih boyunca Türklerdeki devlet gelenegi, karakteristik özellikleriyle açiklanmalidir.
  TEMEL KAVRAMLAR :
  Kültür Rant
  Kurum Faiz
  Alt Kültür Kar
  Uygarlik Ücret
  Sosyallesme Verimlilik
  Kültürlesme Ihtiyaç
  Kültürel kimlik Ekonomik ihtiyaç
  Kültürel yozlasma Makro ekonomik olaylar
  örgüt Mikro ekonomik olaylar
  Aile Politika
  Evlilik Devlet
  Bosanma Hükümet'
  Medeni Kanun Parlamento
  Din Vatan
  Laiklik Halk
  Monoteizm Egemenlik
  Politeizm Otorite
  Ataerkil Propaganda
  Anaerkil Seçim
  Ekonomi Demokrasi
  Ekonomik olay Yönetim
  Üretim Yönetim Biçimi
  Tüketim Özgürlük
  Dagitim Esitlik
  Milli Gelir Adalet
  Bölüsüm Yasama
  Emek Yürütme
  Sermaye Kuvvetler Ayriligi
  Gayri Safi Milli Hasila Milli Egemenlik
  Enflasyon
  Devalüasyon
  Deflasyon
  Arz-talep
  DEGERLENDIRME SORULARI
  1. Kültür nedir? Açiklayiniz.
  2. Kültür ve uygarlik iliskisini açiklayiniz.
  3. Kültür ve dil arasinda nasil bir iliski vardir? Açiklayiniz.
  4. Sosyallesme nedir? Açiklayiniz.
  5. "Kültürel kimlik" ne anlam tasir? Açiklayiniz.
  6. Kültür-kurum iliskisin! açiklayiniz.
  7. Ailenin temel Islevleri nelerdir? Açiklayiniz.
  8. Es sayisma göre evlilik türleri nasil siralanabilir?
  9. Sosyoloji din olgusunu nasil ele alir? Açiklayiniz.
  10. Laiklik nedir? Açiklayiniz.
  1l. Ekonomide rasyonelligin tanimim yapiniz?
  12. Üretim nedir? Örnekle açiklayiniz.
  13. Enflasyonla devalüasyonu karsilastirmali olarak açiklayiniz.
  14. Tasarrufun kalkinma açisindan önemi nedir? Açiklayiniz.
  15. Teknik isi bölümünün olumlu ve olumsuz yönlerim örnekle açiklayiniz.
  16. Milli gelirin fonksiyonel dagilimi nasildir? Açiklayiniz.
  17. Ekonomik sistemleri temel özellikler açisindan karsilastiriniz.
  18. Mesleki is bölümü nedir? Açiklayiniz.
  19. Devletin tanimi yaparak "devlet" ve "egemenlik" kavramlari arasindaki iliskiyi açiklayaniz.
  20. Devletin islevlerim birer örnekle açiklayiniz.
  21. Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?
  22. Parlamenter sistemin demokrasi açisindan önemi nedir?
  23. Siyasal partilerin amaçlari nedir? Açiklayiniz.
  24. "Yasama", "yürütme" ve "yargi" gücünün anlami nedir? Açiklayiniz.
  25. "Güçler ayriligi" ilkesini demokrasi açisindan önemini açiklayiniz.
  26. Laikligin demokrasi açisindan tasidigi önemi açiklayiniz.
  27. Atatürkçü düsüncenin temel özellikleri nelerdir? Açikl

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  IV. ÜNITE: TOPLUMSAL DEGISME
  Amaç : 38. "Toplumsal degisme"nin yapisim kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Degisme, sosyal degisme, gelisme, ilerleme, inkilap, ihtilal kavramlarim örnekle açiklama.
  2. Verilen kavramlar arasindaki benzerlik ve farklari örnekle açiklama.
  3. Toplumsal degismeyi açiklayan yaklasimlari örnekle açiklama.
  4. Toplumsal degisme olgusunun gerekliligim yorumlama.
  5. Çagimizda. sosyal degisme ile "bir örneklesme" tehlikesi arasindaki iliskiyi örnekle yorumlama.
  Amaç : 39. Toplumsal degismeyi etkileyen faktörlerin rollerim kavrayabilme.
  Davranislar :
  1. Etkileyen faktörün ne oldugunu açiklama.
  2. Etkilemenin karsilikli bir etkilesme oldugunu örnekle açiklama.
  3. Söz konusu faktörün degismeyi hangi sartlarda etkiledigim örnekle açik­lama.
  4. Toplumun nüfus yapisinin degismeye etkisini açiklama.
  5. Nüfus planlamasinin degisme açisindan önemini açiklama.
  6. Kitle iletisim araçlarinin degismeye olumlu ve olumsuz etkilerim yorum­lama.
  Amaç : 40. Toplumsal degisme tiplerinin özelliklerim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Serbest sosyal degismenin genel özelliklerim açiklama.
  2. Müdahale yoluyla sosyal degismenin özelliklerim açiklama.
  3. Müdahale yoluyla degismeyi siniflayarak açiklama.
  4. Demokratik planli degismenin özelliklerim açiklama.
  5. Demokratik planli degismenin önemini açiklama.
  6. Demokratik planli degismede, çatismalarin asgari düzeye indirilmesinin nedenlerim açiklama.
  7. Baski yoluyla degistirmenin etkilerim açiklama.
  8. Yabanci kültürün baskisi yoluyla kültür degismesinin nasil gerçeklestigim açiklama.
  9. "'Uygarlik karsilasmasi" ile kültür degismesi arasindaki iliskiyi açiklama.
  Amaç : 41. Toplumsal gelismenin unsurlarim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Ekonomik büyüme kavramim açiklama.
  2. Ekonomik büyümenin amacim açiklama.
  3. Gelismislik düzeyim yükselmesinin ekonomik büyüme ile iliskisin! açik­lama.
  4. "Kisi hasma milli gelir" ifadesin! açiklama.
  5. Refah düzeyim yükselmesi ile toplumsal gelisme iliskisin! açiklama.
  6. "Orta tabaka genislemesi" ifadesin! açiklama.
  7. "Orta tabakanin genisletilmesi'nin amacim açiklama.
  8. Orta tabakanin çogunlukta olmasinin anlamim açiklama.
  9. "Gelismis" "az gelismis toplumlarsin tabakalasma piramitlerini açiklama.
  10. "Orta tabaka gelismesi'nin önemini açiklama.
  11. "Orta tabaka genislemesi"ni artirma için alinabilecek tedbirleri açiklama.
  12. Toplumsal bütünlesmenin anlamim açiklama.
  13. Toplum düzeni açisindan sosyal bütünlesmenin önemini açiklama.
  14. Toplumsal bütünlesmenin amacim açiklama.
  15. Orta tabaka gelismesi ile sosyal bütünlesme iliskisini açiklama.
  16. toplumsal gelismenin verilen unsurlari arasindaki iliskiyi yorumlama.
  17. Toplumsal bütünlesme sekillerini açiklama.
  18. Fonksiyonel bütünlesme kavramim açiklama.
  19. Fonksiyonel bütünlesme ile uzlasma iliskisin! açiklama.
  20. Mana etrafinda bütünlesmenin anlamim açiklama.
  21. Toplumsal bütünlesme ile sosyal dayanisma iliskisini yorumlama.
  22. Toplumsal dayanismanin önemini açiklama.
  23. Durkheim'a göre toplumsal dayanisma tiplerim açiklama.
  24. Atatürkçü düsüncede toplumsal dayanismayi yorumlama.
  Amaç : 42. Toplumsal çözülmenin nedenlerim kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Toplumsal çözülmenin ne oldugunu açiklama.
  2. Toplumsal gelismede kültürün maddi yani ile maddi olmayan yani ara­sindaki gelismenin paralelliginin önemini açiklama.
  3. Toplumsal çözülme nedenlerim maddeler halinde açiklama.
  4. Is bölümü yetersizliginin çözülmeye etkisini açiklama.
  5. Örgütlenme yetersizliginin toplumsal çözülmeye etkisini açiklama.
  6. Demokratik kurumlasma yetersizliginin toplumsal çözülmeye etkisini yo­rumlama.
  7. Kültürel gecikme oraninda artisin toplumsal çözülmeye etkisini yorum­lama.
  8. Milli birlik bilincinin zayiflamasinin nedenlerim açiklama.
  9. Milli birlik bilincinin zayiflamasinin toplumsal çözülmeye etkisini açik­lama.
  Amaç : 43. Türkiye'de toplumsal degismeyi kavrayabilirle.
  Davranislar :
  1. Tanzimat'tan önceki toplumsal degismeyi açiklama.
  2. Tanzimat'la birlikte yapilan degisiklikleri ve etkilerim açiklama.
  3. Cumhuriyetin ilaninda Türkiye'nin genel durumunu açiklama.
  4. Atatürk Inkilaplari ile gelen köklü degismeleri yorumlama.
  5. Inkilaplar ile sonraki degisikliklerin. Türkiye'nin gelismislik düzeyini nasil etkiledigim yorumlama.
  KONULAR :
  A. Toplumsal Degisme
  1. Toplumsal degismenin tanimi
  2. Degismeyle ilgili temel kavramlar
  a. Gelisme, evrim, ilerleme
  b. Ihtilal, inkilap, isyan vb.
  3. Toplumsal degismeyi açiklayan yaklasimlar
  a. Büyük boy kuramlar
  b. Orta boy kuramlar
  c. Küçük boy kuramlar
  4. Toplumsal degismeyi etkileyen faktörler
  a. Fizik çevre
  b. Bilim ve teknoloji
  c. Kültür
  d. Demografi
  e. Ekonomi
  f. Kitle iletisim araçlari vb.
  5. Toplumsal degisme tipleri
  a. Serbest sosyal degismeler
  b. Müdahale yoluyla sosyal degismeler
  a. Demokratik planli degisme
  b. Baski yolu ile degistirme
  B. Toplumsal Gelismenin Unsurlari
  1. Ekonomik büyüme
  2. Orta tabaka genislemesi
  3. Toplumsal bütünlesme
  C. Toplumsal Çözülme ve Nedenleri
  1. Toplumsal çözülmenin anlami
  2. Toplumsal çözülme nedenleri
  a. îs bölümü yetersizligi
  b. örgütlenme yetersizligi
  c. Demokratik kurumlasma yetersizligi
  d. Milli birlik bilincinin zayiflamasi
  D. Türkiye'de Toplumsal degisme
  1. Tanzimat öncesi
  2. Tanzimat sonrasi
  3. Cumhuriyet dönemi
  Bu ünitede yer alan Atatürkçülükle ilgili konular
  - Atatürk inkilaplari ile gelen köklü degismeler
  - ISLENIS :
  Bu ünitede;
  - Toplumsal degisme açiklanirken, bunun bir zorunluluk oldugu, degismenin olmadigi hiçbir sosyal kurumun bulunmadigi vurgulanmalidir. Ayrica, degisik kurumlardaki sosyal degisme hizinin farkli oldugu, hu nedenle de yavas degisen kurumlarin hizli degisenlere göre degisme yokmus izlenimi biraktigi belirtilmelidir.
  - Toplumsal degismeye etki eden: fizik çevre, teknoloji, kültür, nüfus vb. gibi etmenlerin etkilerinin (hem toplumla hem de birbirleriyle iliskili biçimde) verilmesi gerekir. Bu etmenlerin rollerinin daha iyi anlasilmasi için somut Örnekler üzerinde durulmalidir. Verilen ilgili bir okuma parçasindan hareketle hu sorunlar gündeme getirilmeli, tartisma ortami yaratilarak konunun daha iyi anlasilmasi saglanmalidir.
  - Degismeyi açiklayan yaklasimlar siniflandirilmalidir. (Bu yaklasimlarin temel özelliklerinden söz etmek, degismenin anlasilmasi açisindan gereklidir.)
  - Degisme, gelisme, evrim vb. kavramlar-kavram kargasasina yol açmayacak biçimde-sinirlari belirlenerek tanimlanmalidir. Ayrica, degismenin her zaman bir ilerleme olup olmadigi irdelenmelidir. Konu ögrencilerle tartisilarak pekistirilmelidir.
  - Toplumsal gelismenin ölçütleri verilirken. bunlarin birinde görülen gelismenin "Gelismenin göstergesi" olamayacagi vurgulanmalidir. Söz gelimi, ne tek basma orta tabaka genislemesinin ne de ekonomik büyümenin, gelismenin göstergesi kabul edilemeyecegi örnekle açiklanmalidir.
  - Türkiye'de toplumsal gelisme açiklanirken. Tanzimat'tan bugüne ne gibi degisiklikler yapildigi ana hatlariyla verilmeli: özellikle Atatürk Inkilaplariyla gerçeklesen köklü degisikliklerin Türkiye'ye "kendine özgü bir yapi" kazandirdigi vurgulanmalidir.
  TEMEL KAVRAMLAR :
  Degisme Toplumsal çözülme
  Gelisme Ekonomik büyüme
  Ilerleme Toplumsal bütünlesme
  Inkilap Sanayilesme
  Ihtilal Orta tabaka gelismesi
  Evrim Degismeyi açiklayan yaklasimlar
  Çatisma
  DEGERLENDIRME SORULARI :
  1. Toplumsal degisme nedir? Açiklayiniz.
  2. Toplumsal degisme her zaman bir ilerleme sayilabilir mi? Neden?
  3. Toplumsal degismeyi açiklayan yaklasimlar nelerdir? Açiklayiniz.
  4. Toplumsal degismeye etki eden faktörleri siralayiniz.
  5. Toplumsal gelismenin ölçütleri nelerdir? Bunlardan birisi yeterli sayilabilir mi? Niçin?
  6. Toplumsal bütünlesme nedir? Açiklayiniz.
  7. Baski yoluyla degisme nedir? Açiklayiniz.
  8. Toplumsal degisme hizi bütün kurumlar için ayni midir? Örnekle açiklayiniz.
  9. Demokratik planli degisme nedir? Açiklayiniz.
  10. Toplumsal çözülme nedenlerini açiklayi

+ Yorum Gönder


11.sınıf sosyoloji kitabı cevapları yeni müfredat,  sosyoloji müfredat,  sosyoloji müfredatı